LADDA NER ÅRSRAPPORTERNA FÖR 2020

Klicka på respektive länk nedan. Årsrapporterna finns också på hemsidan under STATISTIK 

Är det problem att nå NDR via Safari gå in med webbläsaren på Firefox

 

Årsrapport NDR 2020 ålder från 18 år och uppåt

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2020.pdf

 

Årsrapport Swediabkids NDR 2020 ålder under 18 år

35 sidor pdf utan lösenord

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_Swediabkids_2020.pdf

 

• Utdrag ur Swedabkids

Inledning

År 2020 har varit ett år olikt alla andra.

Pandemin orsakad av covid-19 har gjort att många inom sjukvården hararbetat mer än någonsin och att planerad sjukvård många gånger fått stå tillbaka för vård av akut sjuka patienter.

När Swediabkids årsrapport för detta annorlunda år sammanställs kan vi konstatera att vården av barn och unga meddiabetes i Sverige trots detta fortsatt håller samma höga kvalité och att den metabola kontrollen inte försämrats. Vi noterar inte heller någon ökning av allvarliga hypoglykemier.

År 2019 såg vi en lägre andel av de nydiagnostiseradebarnen som hade ketoacidos vid diagnos, i år är vi tillbaka på samma nivå som 2018. Trots att det är en marginellökning kan man förstås ställa sig frågan om pandemin gjort att man väntat längre innan man sökt sjukvård.

Vid två tillfällen under år 2020 har det gjorts samkörningar med SmiNet och dödsorsaksregistret för att utvärdera ombarn och unga med diabetes i högre utsträckning än andra i samma ålder diagnostiserats med, vårdats inneliggandeför eller tom avlidit pga. covid19-infektion.

Det har inte kunnat konstateras någon ökad risk för unga med diabetes utanandra riskfaktorer och det är ett glädjande besked för alla barn och unga med diabetes att diabetesdiagnosen inte göratt de tillhör någon riskgrupp för covid19 infektion.

Andelen unga som år 2020 har någon typ av kontinuerlig glukosmätare är ännu högre än tidigare år och över 70 % avbarn och unga med typ 1-diabetes har insulinbehandling via pump.

Det är ett stort arbete som dagligen utförs, inte minst av barnen och ungdomarna med diabetes och personer ideras närhet, för att uppnå så goda resultat och barndiabetesmottagningarna i landet gör ett fantastiskt jobb för attutbilda i hur man på bästa sätt använder den moderna tekniken, men också hur man hanterar sjukdomen. Det är en utmaning för barndiabetesvården att ständigt förbättras och förhoppningen är att Swediabkids, genom lättillgängligaredovisningar av vårdens resultat, ska kunna användas som ett stöd i förbättringsarbetet.

Swediabkids årsrapport publiceras numera nätbaserat på www.ndr.nu . Swediabkids årsrapport 2020 ska fungerasom ett komplement till redovisningen som kontinuerligt uppdateras på hemsidan (www.ndr.nu) och framför alltredovisas resultat som inte kan tas fram i Knappen www.ndr.nu/#/knappen.

Registret är sedan ett par år förberett fördirektöverföring av data från journal. Data från tre barnkliniker i landet förs i dagsläget in via direktöverföring. Syftet med årsrapporten är att presentera data som vården har nytta av och varje år går styrgruppen igenom kommentarerfrån användare av registret och försöker på bästa sätt utveckla presentationen i årsrapporten.

I år är bland annatfiguren andel tid i intervallet medelglukos 4-8 mmol/L ny. Vår förhoppning är att Swediabkids ska kunna vara ettanvändbart redskap i förbättringsarbetet och kunna bidra till en jämlik vård av hög kvalitet för alla personer med diabetes i Sverige!

Om ni har frågor eller förslag till förbättringar så är ni mycket välkomna att kontakta mig eller registrets utvecklingsledare Ebba Linder.

Karin Åkesson, Registerhållare Swediabkids

 

• Utdrag ur NDR vuxen

65 sidor

Inledning

Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården för både barnoch vuxna.

Denna årsrapport sammanställer 2020 årsresultat för vuxendiabetesvården inom primärvårdenoch medicinkliniker på sjukhus och är utformad för att användas för uppföljning och jämförelse. Från och medn ästa år blir det en gemensam årsrapport från Nationella diabetesregistret som omfattar både vuxen- ochbarndiabetesvård.

I det helt öppna statistikverktyget Knappen finns helat iden aktuella siffor som visar vårdenheternas resultatpå gruppnivå för både vuxna och barn med diabetes.Informationen i Knappen uppdateras en gång per dygn med nya inrapporteringar och många enheter följer sinasiffror där fortlöpande under året. Vår önskan är att allaenheter ska hitta till NDR-Knappen för att titta på sinadata i jämförelse med andra men också använda sin egensöklista i NDR som inloggad användare på enheten ochtillsammans med sitt diabetesteam kunna titta mer idetalj och på individnivå och arbeta för en ännu bättre diabetesvård.

Årsrapporten visar längre tidstrender och lyfter framarbetet med centrala indikatorer för god diabetesvårdoch visa på skillnader mellan regionerna. Tanken är att jämförelserna mellan regioner ska stimulera till diskus-sioner också inom den egna regionen och uppmuntra förbättringar.

Året som gått blev ett år präglat av coronapandeminvilket drabbat personer med diabetes och diabetesvården på många olika vis. Det är fortfarande för tidigt att överblicka de fulla konsekvenserna av pandemin pådiabetesvården men vi ser redan nu att det påverkat personer med diabetes, diabetesvården och NDR påflera plan.

Det kommer signaler från diabetesvårdenatt till exempel personer med diabetesfotsår sökt vårdsenare, vilket lett till svårare sår. Det finns också en stor oro för att ögonbottenfotograferingar inte kunnat görasoch därmed en osäkerhet kring om en behandlingsbarförsämring går oupptäckt.

För första gången sedan NDR startade 1996 rapporteras färre patienter 2020 än året innan. Det handlar omdrygt 30 000 färre patienter med rapporterade besök 2020 jämfört med 2019. Detta beror sannolikt på flera saker. Diabetesvården uppger bland annat att många årskontroller har fått skjutas fram för att ge plats åt covid-relaterad vård och att personer över 70 år harvelat vänta med besök för att inte utsätta sig för onödigsmittorisk. På vissa håll har det också varit svårt att hinna med att rapportera till NDR.

Samtidigt är det glädjande och imponerande att få ta del av hur diabetesvården ställt om för att göra det bästa avdenna svåra situation. Digitala besök har kommit igång på bred front framför allt på sjukhusmottagningarnamen även på sina håll inom primärvården. Patientermed störst behov har prioriterats för fysiska besök. Det är fortfarande drygt 420 000 personer med diabetesrapporterade till NDR med minst ett besök under 2020. Coronapandemin är inte över ännu även om vaccinationerna kommit igång och det blir en viktig uppgift förNDR under 2021 att vara ett stöd för diabetesvården iatt bevaka sin kvalitet och komma ikapp där pandemingjort att vården halkat efter.

Sett i ett längre perspektiv är det tydligt att svensk dia-betesvård i sin helhet har förbättrats över tid, även om detta pandemiår har satt hög press på diabetesvården.

Vi ser att den viktiga riskfaktorkontrollen över längre tidblir bättre och bättre samtidigt som det kommer ny evi-dens som påverkar både målnivåer för olika riskfaktoreroch val av behandling som till exempel vid diabetes ochsamtidig hjärtkärlsjukdom.

Forskning på data från NDR är en viktig länk i denna kedja. Många forskargruppera nvänder idag NDR-data för att besvara viktiga klinis-ka frågeställningar. Tillsammans med randomiseradestudier stärker dessa observationsstudier, baserade påklinisk verklighet, evidensläget och därmed förbättras diabetesvården som vi följer i registret.

NDR samarbetar med patientorganisationerna nationellt och regionalt vilket är en styrka och håller oss uppdaterade om vad som är viktigt för personer meddiabetes och NDR kan vara en väg för att föra dettavidare till diabetesvården. Tillsammans med Nationel-a arbetsgruppen för diabetes (NAG-diabetes) arbetar NDR för att identifiera gap i diabetesvården som behöver adresseras nationellt.

NDR kan också vara ettanvändbart verktyg för uppföljning av kommande nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Merom detta finns att läsa på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.Nationella Diabetesregistret

Jämförelser inspirerar till förbättringar. Data samla sin och används både för kvalitetsarbete på enheten, i regionen, mellan regionerna och för forskning. När nye videns snabbt blir verklighet i den dagliga diabetes-vården är det en stor framgång.

Det är vår övertygelse att ett nationellt kvalitetsregister som NDR är till stor nytta genom att skapa en gemensam syn på hur det går för diabetesvården i hela landet. Detta kommer också vara en viktig del när diabetesvården hämtar ikapp och utvecklar vården vidare efter pandemin. NDR vill sist men inte minst tacka alla i heladen fantastiska diabetesvården för allt arbete som utförts under 2020.

Tack för gott samarbeteoch stort lycka till 2021!

Katarina Eeg-Olofsson registerhållare NDR

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt