När ska du egentligen vaccineras – och hur vet du att det är din tur?  
Här är därför en sammanställning kring vad som gäller, region för region

Enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan ska vaccineringen delas upp enligt fyra faser. I den första fasen vaccineras de som bor på särskilda boenden (det som kallas äldreboenden) eller har hemtjänst.

Även sjukvårdspersonal har inkluderats i denna grupp. I fas 2, som förväntas komma igång nu under februari, rekommenderas övriga över 70 år att först vaccineras, tillsammans med vuxna som har LSS-stöd.

Men hur ska dessa äldre, som ibland är utan dator eller internet, få information och kunna boka? Det är frågan som nu gått ut till regionerna. Här nedan är en sammanställning utifrån de 16 regioner (av 21) som hittills har svarat.

Stockholms region

Region Stockholm planerar nu för fas 2, 3 och 4. Fas 2 beräknas kunna påbörjas i februari, men tidpunkten är helt beroende av tillgången på vaccin. Planeringen pågår och mer information kring tidpunkt och hur man ska gå tillväga praktiskt kommer att presenteras så snart vi har planen klar.

De över 70 år kommer att få hem information om hur de kan boka tid för vaccination. Starten på bokningen kommer att ske samtidigt och sedan kommer vaccinationen att genomföras löpande på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
Regionen menar att det är viktigt att alla vuxna invånare oavsett ålder har möjlighet att enkelt boka en tid till sin vaccination, där man exempelvis tar hänsyn till såväl ålder som språk och läs- och skrivsvårigheter.

Västra götalands region

I ett första steg blir fas 2:s målgrupp kontaktad via brev om att de erbjuds vaccination och varför det är viktigt. När vaccin finns tillgängligt gör sedan vårdcentraler olika för sina listade patienter. Vissa skickar kallelse, andra ber att man bokar själv enligt instruktion. I regionen har man i till exempel Göteborgs stad haft problem med att brev skickas där alla hänvisas till webben för mer information. Regionen menar nu att alla kommer att kunna ringa för att få besked, men att man i fredags skickade ett brev om att man bör avvakta att ringa nu för att inte belasta vården för hårt. Bäst är om man själv kan se på 1177.se när det finns vaccin så att det är dags att få en tid. På vårdcentralernas webbplatser kommer respektive vårdcentral tala om hur man får en tid och även ge bokningsmöjlighet. 
Framåt kan det blir så att olika medicinska riskgrupper kallas enskilt via brev.

Hallands region

Halland kommer att annonsera kommande helg (6-7 februari) om hur det kommer att gå till för åldersgruppen 70+. Sedan kommer de att skicka brev hem till målgruppen inför att det är dags att boka tid. Först ett utskick till de som är 80+ och en vecka senare till de som är mellan 70-80 år. Personen som vill bli vaccinerad bokar tid via 1177.se/Halland. Om man inte har möjlighet att göra det digitalt kan man ringa.

Gävleborgs region:

Den som vill vaccinera sig i Gävleborg kommer att boka sin tid själv via webbplatsen 1177.se eller via telefonsupport 026-150300 om man saknar mobilt bank-ID. Undantagen från egen tidsbokning är personer på särskilda boenden och andra som vårdas i sina hem. Tidpunkten för vaccination av olika grupper kan inte nu fastställas eftersom det beror på tillgången på vaccin, men fas 2 hoppas man vara igång med under februari.

Örebro region:

De som ska bli vaccinerade ska boka tid via e-tjänster på 1177.se med mobilt bank-id eller via telefon till ett speciellt callcenter på 019-6028000 (det går inte att boka via vårdcentral eller ringa 1177). Regionen kommer att annonsera i lokala dagstidningar, berätta via 1177.se och på regionens webb när det är dags för dem som ingår i fas 2 att boka vaccinering. De som har hemtjänst och bor på särskilda boenden för äldre får hjälp av personal inom kommunen att boka tid för vaccinering.

Sörmlands region

Planering pågår och regionen hoppas kunna ge tydligare svar i slutet av veckan.

Jönköpings region

Vaccinationssamordnare Jonas Almgren svarar att alla invånare som är över 70 år kommer i fas 2 att kunna boka tid för vaccination via webb 1177.se eller telefon. Det pågår just nu planering för hur informationen till de som berörs av fas 2 ska nå ut. Mer detaljer blir klara inom kort. Preliminärt kommer den att inledas i slutet av februari.

Kronobergs region

I Kronoberg kommer man inte att skicka ut brev till enskilda personer med kallelse till vaccination. Istället kommer information gå ut via 1177 som huvudkanal, men även:

  • Annonser i lokalmedia + pressträffar
  • Direktutskick till vissa grupper (70+ och ev några fler)
  • Översättningar som vi även annonserar i sociala medier
  • Ett aktivt arbete för att nå personer som talar andra språk
  • Samarbete med kommunerna
  • Anslag i våra lokaler i vården

Norrbottens region

I Norrbotten förtydligar man att det är skillnad på att bli kontaktad och att bli kallad till vaccinering. En kontakt kan till exempel innebära att vi informerar om att vi nu börjar vaccinera en grupp som personen tillhör. En kallelse har mer karaktären att patienten får veta att en tid (eller tidsintervall) finns bokad för just hen. Eftersom vaccination är frivillig och ett erbjudande kommer regionen inte att kalla någon, däremot kontakta för att sprida information. En del kommer att kontaktas personligen, till exempel via ett pappersutskick i brevlåda. Andra kommer att få information på gruppnivå, till exempel via sin arbetsplats. Många kommer att ta del av informationen via 1177 eller våra andra digitala kanaler. Med största sannolikhet kommer regionen att göra pappersutskick till alla som är 70 år eller äldre. ”Det viktiga är att vi kommunicerar med alla olika grupper på det bästa sättet, inte att vi kommunicerar med dem på exakt samma sätt.”

Uppsalas region

Nästa grupp att kallas till vaccinering är personer som är födda 1951 eller tidigare. Enligt regionens nuvarande plan ska de komma igång med detta i början av mars, men det hänger på vaccintillgången. Denna grupp kommer att få brevkallelse med en förbokad tid och plats. Kallelserna kommer inte att skickas ut till alla samtidigt, utan portioneras ut i takt med att vi får vaccin.

Man behöver inte göra något, brevet skickas automatiskt. Regionens bokningssystem utformar kallelsen och kontakten olika beroende på vilka förutsättningar målgruppen har. ”Till exempel kunde vi inte skicka ut kallelser med förvald tid och plats till den föregående gruppen, hushåll med hemtjänst, eftersom Region Uppsala inte har tillgång till personuppgifter om denna grupp. I stället har erbjudande om vaccination skickats ut med ett brev som kommunerna har hjälpt till att distribuera. De som har fått brevet har uppmanats att ringa en särskild bokningstelefon, som har ombesörjt bokningen.”
Region Uppsala har så här långt inte haft något digitalt bokningssystem för invånarna. Planeringen för de senare faserna, 3 och 4, pågår fortfarande. ”Vi har ännu inte beslutat om vilket system vi kommer att använda för kallelse och bokning för dessa grupper”, hälsar regionens presstjänst.

Västmanlands region

Regionen vill inte svara på frågorna, utan hänvisar till sin hemsida. Där framgår det att man ännu inte vet hur man ska kalla målgruppen i fas 2, men att man, på grund av vaccinationsbrist, inte rekommenderar de som redan genomgått infektion att vaccinera sig.

Kalmars region

Samtliga i gruppen 70+ kommer att få brev hem om hur de bokar tid via 1177.se (utan krav på e-legitimation) eller genom att ringa sin hälsocentral. Detta brev går ut under februari. Vaccinationsstart är enligt nuvarande plan i början av mars.

Östergötlands region

Regionen kommer att kontakta de olika grupperna när det är dags för dem att boka vaccinering, men arbetar fortfarande med vilka vägar som de olika grupperna kommer att kontaktas på. ”Information kommer att ges på olika sätt och på 1177 kan man följa för vilka grupper som vaccinering pågår.”

Dalarnas region

Vaccinering mot covid-19 beräknas kunna påbörjas i mitten av februari för gruppen som 70 år eller äldre. Region Dalarna kommer att kalla gruppen som är 80 år eller äldre via brev eller telefon. De som är allra äldst kommer få möjlighet att vaccinera sig först. Den som är mellan 70 och 79 bokar själv vaccinationstid genom att logga in på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att få hjälp via telefon. Region Dalarna kommer att informera om när bokningen öppnar, det går inte att ställa sig i kö till vaccination just nu. Tillgången på vaccin påverkar hur många vaccinationstider som kommer att finnas tillgängliga. Mer information finns här.

Värmlands region

Regionen kommer att skicka brev till de äldre än 70 år under februari månad. Regionen kommer sedan fortsatt att informera på olika sätt i olika kanaler när det är dags för vaccinering. ”Det är möjligt att vi gör fler riktade insatser framöver”, skriver presstjänsten i ett mejl.

Blekinge region

Nu i början under FAS 1 och 2 är det kallelser via brev och telefonsamtal som gäller för regionen. Vad gäller den större gruppen över 70 år i fas 2 planerar regionen att informera berörda via dagspress och sociala medier. ”Man kan sedan boka tid för vaccination via telefon till sin vårdcentral alternativt via 1177.se”, säger regionen via presstjänst. 
Under FAS 3 och 4 gäller också att regionen går ut i dagspress och sociala medier för att göra berörda grupper uppmärksamma på hur man skall kunna boka sin tid för vaccination. Bokning sker via vårdcentral alternativt via 1177.se

Källa Emanuel Karlsten, årets journalist 2020

https://emanuelkarlsten.se/nar-och-hur-nasta-grupp-kommer-att-vaccineras-sa-informerar-regionerna/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt