TLV godkänner subvention av Rybelsus® (oral semaglutid) - en GLP-1 RA (receptor agonist) i tablettform för behandling av typ 2-diabetes

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har den 27 augusti godkänt subvention av Rybelsus® (oral semaglutid)1 för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga. 

Rybelsus® är en GLP-1 RA i tablettform och är medicinskt godkänd som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin inte anses vara lämpligt samt i kombination med andra läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. 

Data från Nationella Diabetesregistret (NDR) i Sverige visar att fyra av tio personer med typ 2-diabetes och som har tablettbehandling inte når HbA1c målvärdet på 52 mmol/mol och över 80 % är överviktiga eller lider av fetma.2 HbA1c är en av de viktigaste parametrarna som indikerar riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke.3 Ambitionen för Novo Nordisk Sverige är att minska riskerna för komplikationer genom att ge möjligheter för fler patienter att nå sitt målvärde tidigt i sin behandling.

Siffrorna från NDR visar att en stor andel av personer med typ 2-diabetes inte når målet för HbA1c. Detta understryker behovet av effektiva lösningar för att kunna hantera sjukdomen i god tid. Vår förhoppning är att GLP-1 i en tablett blir ett värdefullt tillskott för att kunna sätta in behandling i tidigt skede och därmed minska risken för senare diabeteskomplikationer, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk Sverige.

Om Rybelsus®

Rybelsus® (oral semaglutid) är en analog i tablettform, till det naturligt förekommande hormonet GLP-1 och indikeras som ett komplement till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes. Läkemedlet är tidigare godkänt av FDA i USA. Läkemedlet tas en gång per dag och är godkänt för användning i två terapeutiska doser: 7 mg och 14 mg.4

Referenser

Från press release Novo Nordisk
 

 En jämförelse av läkemedelskostnaden per dag vid dosering enligt produktresumén visar att kostnaden för

behandling med RYBELSUS®  är i nivå med eller lägre än kostnaden för Ozempic® dvs semiglutide i veckodos injektion. Samma pris gäller för

samtliga styrkor.

Pris per dygnsdos semaglutid tablett (RYBELSUS®):

  • 37,22 kr (startdos, mindre förpackningar), samma som för semaglutid injektion veckodos (Ozempic® ),

för pris se minimiinformation.

  • 36,08 kr (underhållsdos, större förpackningar).

 Nedsatt njur- och/eller leverfunktion: Ingen dosjustering krävs, men erfarenhet från användning

av semaglutid hos patienter med svårt nedsatt njur- och/eller leverfunktion är begränsad. Användning i

slutskede av njursjukdom är inte rekommenderat.

 RYBELSUS® tas på fastande mage* och ska sväljas hel med ett halvt glas vatten

(120 ml). Patienten ska vänta minst 30 minuter med att äta, dricka eller ta annan medicin.

 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt