Bakgrund och syfte

Med anledning av den rådande Covid-19 pandemin har ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister beslutat att rekommendera vissa nationella kvalitetsregister att inkludera nya variabler för uppföljning av Covid-19. Syftet med detta är att löpande kunna informera bland annat myndigheter, vårdgivare och allmänhet om inverkan av covid-19 på sjuklighet, vård och komplikationer för patienter i berörda kvalitetsregister. 

NDR håller med om att det är av stort värde att kunna följa hur Covid-19 drabbar personer med diabetes och att kunna följa detta över tid. I nuläget bedömer vi att det inte är lämpligt att införa nya variabler i NDR. Det skulle belasta vården och det skulle kräva att ett antal journalsystem lägger till nya variabler. Det skulle ta tid innan vi skulle få en tillräckligt hög täckningsgrad för att kunna presentera några resultat. NDR har därför valt att istället belysa och följa frågan på följande sätt:

Med hjälp av Socialstyrelsen har NDR samkörts med SmiNet (dit anmälan görs av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen) och dödsorsaksregistret för att få information om hur många av de som är registrerade i NDR (barn och vuxna) som testats positivt för covid-19 och hur många som avlidit. 

Metodbeskrivning

Analyserna har utförts av Socialstyrelsen och är uppdelade på typ 1 diabetes och typ 2 diabetes och i åldersintervall 0-54 år, 55-64 år, 65-79 år, 80-89 år och 90+ år.

Urval ur Diabetesregistret (NDR): Individer registrerade i NDR och vid liv per 2020-01-01. Urval ur SmiNet: Individer testade positivt för Covid-19 fram till och med 2020-06-02.

Urval ur dödsorsaksregistret: Individer registrerade som avlidna fram till och med 2020-06-04, då statistiken togs fram.

Registreringar med underliggande dödsorsak U07.1 eller U07.2 har inkluderats. Diagnoser (ICD-10-SE) U07.1 - Covid-19, virus påvisat och U07.2 - Covid-19, virus ej påvisat. 

Resultat

Till och med 4 juni hade 292 personer med typ 1 diabetes och 4794 personer med typ 2 diabetes testats positivt för Covid-19. Totalt hade 40 personer med typ 1 diabetes och 1102 personer med typ 2 diabetes avlidit i Covid-19.  Figurerna visar antalen uppdelat på åldersgrupper för typ 2 diabetes. För typ 1 diabetes är antalen för små för att dela upp men vi ser att av de 40 personer som avlidit i covid-19 var 35 personer i åldrarna 65-89 år.

Slutsats

Denna första analys visar situationen på gruppnivå och vi vet idag inte mer om hur kontroll av riskfaktorer och behandling har påverkat risken att avlida i Covid-19.

NDR kommer be Socialstyrelsen om motsvarande analys med regelbundna intervall för att kunna följa utvecklingen och nästa analys blir efter sommaren. NDR planerar vetenskapliga analyser av riskfaktorer för Covid-19 för personer med diabetes, det kräver samkörningar med ett antal register, och kommer att göras senare under året.  

 

Läs hela inlägget på www.ndr.nu

inkl tabeller figurer

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

 

Diabetestyp

Totalt antal personer i NDR (barn och vuxna) alla åldrar och vid liv 20-01-01

Antal avlidna totalt tom

20-06-04

Antal avlidna i Covid-19 tom 20-06-04

Antal som testat positivt för Covid-19 tom 20-06-04

Typ 1

66 776

394

40

292

Typ 2

502 865

9484

1102

4794