Läs Årsrapport för år 2019
53 sidor som pdf fri att ladda ner
 
Ur inledningen

"Här kommer ännu en årsrapport från NDR. Årsrapporten kan man se som ett årligt bokslut för hela landets diabetes- vård, även uppdelat på regioner och sjukhus. I och med att vi har verktyget Knappen på www.ndr.nukänner de flesta till sina egna data och hur man ligger till i jämförelse med andra. Årsrapporten fokuserar mera på tidstrender och lyfter också fram skillnader mellan regioner och sjukhus.

Antalet registrerade patienter fortsätter öka. Registerdata ger en god bild av nuläget och på förändringar över tid. Notera dock att data i årsrapporten inte är justerade för ålder, kön eller diabetesduration. Det kommer hela tiden in nya patienter som kan ha höga värden och det påverkar utfallet, lika väl som vi har allt fler äldre patienter där målvärden kan vara högre.

Allt eftersom vi blir bättre på riskfaktorkontroll redan direkt från start då en person får diabetes, borde vi också kunna se tydliga förändringar i ojusterade data. När resultaten justeras för ålder, kön och duration ser vi mycket tydligare förbättring över tid (se kommande publikationer från NDR).

Vi kan slå fast att svensk diabetesvård i sin helhet har förbättrats över tid, även om vi enstaka år ser avvikelser eller att förbättringen stannar av under en period.

Vetenskapliga arbeten från NDR har med besked visad på både mindre sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar de senaste 20 åren. Tack vare det idoga arbetet inom diabetesvården kan vi vara stolta över svensk diabetesvård, jämfört med många länder, (varav få har register över hela diabetespopulationen) står vi oss väldigt starka. Men vi får inte slå oss till ro, sjukligheten och dödligheten bland personer med diabetes är avsevärt högre jämfört med den allmänna populationen, så vi har fortfarande stora utmaningar framför oss.

Det är vår övertygelse att där kan NDR vara till stor nytta, vi tappar inte kontrollen över resultaten i diabetesvården.

De nyaste riktlinjerna både från EASD och ADA rekom- menderar i många fall ännu tuffare målvärden, dessutom har det tillkommit flera nya diabetesläkemedel som både kan påverka risken för död och risken för hjärtsvikt, dessa läkemedel behöver sättas in under kontrollerade former. Det finns ett behov av tydliga behandlingsriktlinjer vad gäller de nya läkemedlen, så att de som har nytta av behandlingen får denna och de som har kontraindikationer eller biverkningar monitorernas. Dessa läkemedel angriper diabetes och dess komplikationer på en bredare front. Om patienten inte når sina målvärden är det viktigt att starta den nya läkemedelsbehandlingen i god tid. Det finns starka bevis för nyttan av både SGLT2-hämmare och GLP1-analoger. Det är därför viktigt att diabetes- professionen bekantar sig med dessa läkemedel och att vi ger samma budskap som kardiologerna. Det kommer ofta att falla på allmänläkarna att sätta in dessa läkemedel och följa upp behandlingen. Förhoppningsvis ser vi sedan mindre sjuklighet och dödlighet i diabeteskomplikationer inom kort. Dessutom har vi fått fler och fler avancerade diabeteshjälpmedel de senaste åren, så vi borde kunna uppnå ännu bättre diabetesvård i ännu snabbare takt.

Hur vi definierar risk är också en ständig diskussion, NDR:s riskmotorer fungerar i många fall, men mindre bra för t.ex. yngre patienter med typ 1-diabetes. Det är också viktigt att föra in information i riskmotorn om patienten har haft/har förmaksflimmer för att få en korrekt beräkning.

Genom att använda knappen kan vi identifiera riskgrupper och förbättringsområden, dessutom följa över tid hur det går. Här kan man också avgränsa olika åldersgrupper, självklart kan önskade målvärden vara annorlunda bland de äldsta.

Varje vårdenhet har obegränsad tillgång till sina egna resultat och jämförande nationell statistik. Re- dogörelsen baseras på rapporteringar inom den tidsperiod som användaren väljer. Vårdenheten kan dessutom via söklistan leta fram resultat och saknade data på alla va- riabler ned på individnivå.

NDR har i många år drivit förbättringsarbeten med diabetesteam från hela landet eller regionalt. Vi uppmuntrar er att använda NDR som stöd i ert förbättringsarbete och vi på NDR hjälper gärna till.

Stort lycka till och tack för gott samarbete under alla år!

Soffia Gudbjörnsdottir

Registerhållare NDR"

 
Läs Årsrapport för år 2019
53 sidor som pdf fri att ladda ner
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt