Har fått ny webb plats, mer översiktlig och lättare att navigera i
 

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Målet med kunskapsstyrningen är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Programområden och samverkansgrupper

NPO och NSG

 

Uppdrag, insatsområden och kontakuppgifter till respektive programområde och samverkansgrupp.

Insatsområden 2020

 

Insatsområden

 

De nationella programområdena har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden.

NKK:s webbplats

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Gemensamma rekommendationer för regionerna vad gäller utredning, behandling och klinisk uppföljning.

Vårdförlopp

 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Om införande, framtagande och uppföljning av vårdförlopp, samt frågor och svar.

 

Tag del av innehållet för

NATIONELL ARBETSGRUPP DIABETES, NAG D

http://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomradennpo/npoendokrinasjukdomar/nagdiabetes.883.html

__________________________

 

NAG diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna.

UPPDRAG

http://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomradennpo/npoendokrinasjukdomar/nagdiabetes.883.html

Uppdrag

  • Genomföra fördjupad kartläggning av ögonkomplikationer, samt läkemedelsanvändning vid typ 2-diabetes.
  • Genomföra ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hela vårdkedjan för vård av fotsår vid diabetes.
  • Följa uppföljningsindikatorer och utveckla dessa.
  • Följa resultat, effekt och planera för eventuella åtgärder utifrån pågående nationell kartläggning av diabeteshjälpmedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) är utförare av en genomförd kartläggning i fas för slutrapportering. Det finns stora skillnader i handläggning mellan regionerna.
  • Planera för ett vårdprogram för behandling av graviditetsdiabetes med start i slutet av 2020.

Arbetsgruppen har ett flerårigt arbete bakom sig och har utvecklat riktlinjer och undervisningsmaterial. Ytterligare förbättringsområden är identifierade.

Det finns väldefinierade indikatorer och målnivåer i området, och det regionala implementeringsarbetet och kommunikationsstrukturen är viktiga för fortsatt utveckling.

 

AKTUELLT

http://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomradennpo/npoendokrinasjukdomar/nagdiabetes.883.html

Aktuellt

Arbetsgruppen möts fyra gånger per år och arbetar utifrån de identifierade och aktuella förbättringsbehoven. Vid behov kan den nationella arbetsgruppen utökas genom att sätta samman tillfälliga arbetsgrupper.

KUNSKAPSSTÖD MED VÅRDPROGRAM OCH SKRIFTER

http://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomradennpo/npoendokrinasjukdomar/nagdiabetes.883.html

Kunskapsstöd

1. Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har möjlighet till kompetenshöjning genom en kostnadsfri webbutbildning om vård av äldre med diabetes. Utbildningen tar mindre än två timmar att göra. Den består av flera delar som bland annat diabetessjukdomen, medicinsk behandling, omvårdnad, komplikationer och fotsår. De olika delarna kan göras i ett svep eller delas upp på flera olika tillfällen.

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

https://www.aldremeddiabetes.se/presentation_html5.html

 

2. Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

Kunskapsstöden går att beställa från SKR:s webbshop.

Behandlingsstrategin vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som stöd för att behandla patienter som har ett riskfyllt HbA1c. I strategin finns exempel på bevisat effektiva arbetssätt samt verktyg som målvärden och kartläggning av patientens livssituation. I behandlingsstrategin ingår också åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggningen och beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-1-diabetes.html

 

3. Vårdprogram, vuxna med typ 1-diabetes

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har typ 1-diabetes och ett riskfyllt HbA1c.

Vuxna med typ 1-diabetes, publikation

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/vuxna-med-typ-1-diabetes.html

 

4. Stöd vid upphandling

Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram rekommendationer.

Stöd vid upphandling, publikation

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/stod-vid-upphandling.html

 

6. Vårdprogram, barn med typ 1-diabetes

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med barn som har typ 1-diabetes.

Barn med typ 1-diabetes, publikation

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/barn-med-typ-1-diabetes.html

 

6. Behandlingsstrategi typ 1-diabetes, barn och ungdomar

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är ett stöd för personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med barn och unga som har ett riskfyllt HbA1c. Behandlingsstrategin innehåller verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. I behandlingsstrategin ingår också åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggning samt beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-1-diabetes-barn-och-ungdomar.html

 

7. Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Denna behandlingsstrategi är framtagen för att underlätta ett strukturerat arbetssätt i diabetesvården som bidrar till att riskpatienter med typ 2-diabetes kan ta kontroll över sitt blodsocker.

I strategin finns exempel på bevisat effektiva arbetssätt samt verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. Här finns även åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggning och beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-2-diabetes.html

 

8. 9. 10. Grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesvården rekommenderar Socialstyrelsen att alla patienter med diabetes typ 2 går en sådan utbildning.

Grupputbildningsmaterialet består av tre delar, en handledarmanual för vårdpersonal som leder utbildningen, en faktaguide för deltagare samt mina sidor med möjlighet för patienten att anteckna mål och provsvar.

Handledarmanual för grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/grupputbildning-typ-2-diabetes-handledarmanual.html

 

Faktaguide för grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/grupputbildning-typ-2-diabetes-faktaguide.html

 

Mina sidor för personer med typ 2-diabetes

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/utbildning-for-personer-med-typ-2-diabetes.html

 

 

11. Vårdprogram för äldre med diabetes typ 1 och typ 2

Vårdprogrammet omfattar vård, behandling och uppföljning. Det vänder sig till personal inom kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende som vårdar äldre diabetespatienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Det fanns ett stort behov av detta vårdprogram då en mycket låg andel av kommunerna hade vårdprogram sedan tidigare.

Förutom vårdprogram för äldre med diabetes finns stödmaterial i mötet med patienten i form av en individuell handlingsplan och faktablad för patienter som medicinerar med metamorfin.

Vårdprogram för äldre med diabetes typ 1 och typ 2

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/vardprogram-aldre-och-diabetes.html

 

 

12. Att leva med diabetes

Att leva med diabetes är en vägledning för personer med diabetes typ 2. Syftet med vägledningen är att förmedla kunskap om sjukdomen och ge personen förutsättningar att göra goda val som förbättrar hälsan. Utbildningen finns på svenska och på arabiska.

Att leva med diabetes

http://www.attlevameddiabetes.se

13. Fotundersökning vid diabetes

Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes. Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes ska utföras. På uppdrag av den nationella arbetsgruppen för diabetes har en expertgrupp utfört en genomgång av befintliga vårdprogram och behandlingsriktlinjer från flera landsting och regioner gällande fotsjukvård vid diabetes. Syftet har varit att skapa ett nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikation för personer med diabetes. Målet är jämlik och kunskapsbaserad fotsjukvård i hela Sverige.

Fotundersökning vid diabetes, nationellt vårdprogram

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/fotundersokning-vid-diabetes.html

 

14. 15. 16. Munhälsa

De här informationsbladen kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter och tandvårdspersonal. Skriften beskriver hur viktigt det är att personer med diabetes informerar sin tandläkare eller tandhygienist att de har diabetes och bokar en tid för undersökning.

Munhälsa, informationsblad till tandvårdspersonal

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/information-till-tandvardspersonal.html

Vikten av god munhälsa hos vuxna med diabetes, informationsblad

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/information-till-dig-som-har-diabetes-om-vikten-av-god-munhalsa.html

Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn och ungdomar, informationsblad

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/vikten-av-god-munhalsa-vid-diabetes-hos-barn-ungdom.html

 

17. Framgångsfaktorer i diabetesvården

Sju framgångsfaktorer har visat sig påverka diabetesvårdens kvalitet i landstingen. Skriften kan med fördel användas som diskussionsunderlag och vänder sig till dig som arbetar med eller inom diabetesvården, som chef eller i ett vårdteam, men också till landstingsledningar som har en stödjande roll i kvalitetsutvecklingen.

Sju framgångsfaktorer i diabetesvården

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/framgangsfaktorer-i-diabetesvarden-inspiration-for-utveckling-av-diabetesvarden.html

 

Kontakt

Värdskap

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

Ordförande

Stefan Jansson, specialistläkare allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt