Medicinteknik finns nu på Janusinfo

På janusinfo.se finns information om läkemedel, riktad till läkare och sjukvårdspersonal.

Nu finns även rekommendationer om hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Detta kallas ”nationellt införande av medicintekniska produkter”.

Målet är en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning att medicintekniska produkter.

Rekommendationer av MTP-rådet

Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är en expertgrupp som ger nationella rekommendationer om vissa nya medicintekniska produkter. MTP-rådet utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan efter framtagna prioriteringskriterier och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

I likhet med NT-rådet (nya terapier) beslutar MTP-rådet om rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården.

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik koordineras och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag av samtliga regioner och arbetet sker i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Rådets ledamöter är nominerade av sjukvårdsregionerna för hälso- och sjukvård och är utsedda av den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik i kunskapsstyrningssystemet, som rådet också rapporterar till.

Från nationell kunskapsstyrning vård www 2020 05 19

MTP-rådets ledamöter

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är en nationell expertgrupp med sjukvårdsregional och extern representation, vilken ingår i samverkansmodellen för medicinteknik. SKR är värd för rådet.

MTP-rådet beslutar om vilka medicintekniska produkter som ska omfattas av den nationella processen för ordnat införande. Regionerna har gett mandat till MTP-rådet att ge rekommendationer om dessa produkter ska användas eller inte.

Ordförande

Jan Liliemark
professor i farmakoterapi, avdelningschef SBU
adjungerad ledamot NT-rådet

Koordinator

Sofia Medin, civilingenjör, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ledamöter

Ulrika Fjärstedt

Sjukhusingenjör, sektionschef medicinsk teknik Region Uppsala, Uppsala Örebro samverkansregion

Elvar Theodorsson

Professor, ordförande sydöstra metodrådet, Sydöstra samverkansregionen

Kristina Tedroff

Docent pediatrik, medicinsk rådgivare Region Stockholm, Stockholm-Gotlands samverkansregion

Anette Lövefors Daun

Legitimerad sjukhusfysiker, verksamhetschef Medicinsk Fysik och Teknik Västra Götalandsregionen, Västra samverkansregionen

Ulf Malmqvist

Läkare, verksamhetschef Skånes universitetssjukhus, Södra samverkansregionen

Sven-Göran Öhlén

Certifierad medicinteknisk ingenjör, verksamhetschef Medicinsk Teknik Region Västernorrland, Norra samverkansregionen

Maria Kinderås

Hälsoekonom, Region Stockholm

Erik Gustavsson

Universitetslektor, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet

Andreas Hager

Jurist, rådgivare patientmedverkan

Info www Febr 2020

____

Uppdragsbeskrivning för MTP-rådet

Temporär uppdragsbeskrivning i syfte att stödja nomineringsprocessen

Bakgrund och syfte

Samverkansmodellen för medicinteknik syftar till att positionera regionerna som en samlad handlingskraftig sektor och företrädare för kunskapsbaserad och jämlik vård med stort etiskt ansvarstagande inom det medicintekniska området.

MTP-rådets funktion är att vara samlad företrädare för regionerna i komplexa beslutssituationer runt introduktion av nya och ekonomiskt utmanande medicintekniska produkter.

Uppdragsgivare

Den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, NSG LM/MT, är uppdragsgivare för MTP-rådet. MTP-rådet återrapporterar till samverkansgruppen omkring två gånger per år.

Uppdrag

MTP-rådet ska stötta alla regioner i frågor kring användning av nya medicintekniska produkter, för att möjliggöra en jämlik vård för patienter i hela landet.

MTP-rådet ska avlämna rekommendationer på samma medicinska grund och utifrån samma etiska plattform som NT-rådet för läkemedel och i förekommande fall TLV:s Nämnd för läkemedelsförmåner, men med de nödvändiga hänsyn som behöver tas utifrån medicintekniks förutsättningar. En rekommendation från MTP-rådet ska vara starkt vägledande för hanteringen av nya medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

MTP-rådets rutiner och arbetssätt ska präglas av förutsägbarhet och transparens, så att hälso- och sjukvård, företag och patienter vet hur och när och enligt vilka principer MTP-rådet fattar rekommendationsbeslut.

MTP-rådets uppgifter är att

 •   Besluta om medicinteknisk produkt/produktuppdatering ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande, baserat på horizon scanning och/eller efter synpunkter från regionerna. I detta ingår att bestämma för vilka medicintekniska produkter nationella rutiner för införande och uppföljning eventuellt ska tas fram.
 •   Vara samverkansmodellens formella beställare av hälsoekonomiska analyser, HTA-analyser, värderingar och uppföljning gentemot berörda myndigheter,Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50Org nr: 222000-0315, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.skl.se
 • Sveriges Kommuner och Landsting

Uppdragsbeskrivningen är densamma som för NT- rådet, med anpassning för medicinteknik.

regionernas HTA-enheter och övriga funktioner inom systemet för kunskapsstyrning. MTP-rådet kan också lägga uppdrag till beredningsfunktionen.

 •   För alla medicintekniska produkter som beslutas ingå i processen för nationellt ordnat införande avger MTP-rådet en rekommendation.
 •   I samband med utfärdande av rekommendation, vid behov tillsätta nationella rådgivande grupper som har uppdraget att bistå rådet och regionerna i bedömningen om det finns patienter som undantagsvis kan vara aktuella för behandling med produkt som MTP-rådet avråder regionerna från generell användning av, med hänsyn till kostnadseffektivitetsprincipen. I möjligaste mån ska systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård nyttjas.
 •   Kommunicera uppföljningsresultat och baserat på detta ta ställning till om produkten anses införd och kan överlämnas till ordinarie verksamhet, eller om ytterligare uppföljning eller uppdatering av rekommendation krävs.
 •   Bistå upphandlingsverksamheterna via upphandlingskoordinator i frågor gällande betalningsvilja och etiska överväganden i samband med upphandling rörande såväl nya som äldre medicintekniska produkter och vid behov avge rekommendationer.
 •   I övrigt hantera medicinteknikfrågor av principiell natur som lyfts av enskilda sjukvårdsregioner till den gemensamma nivån.MTP-rådet har nio ordinarie ledamöter:
  •   Ordförande
  •   Sex sjukvårdsregionala ledamöter
  •   En ledamot från den kommunala hälso- och sjukvården
  •   Etiker
  •   HälsoekonomRegionledamöterna utses av samverkansgruppen utifrån nominering från respektive sjukvårdsregion.Förordnandet för ledamöter och ordförande gäller för två år.
   MTP-rådet har dessutom ett antal adjungerade ledamöter, vilka inte har beslutsrätt.
  • Kommunerna erbjuds att utse en ledamot via den interimistiska styrgruppen för socialtjänstens kunskapsstyrning.
  • Ordförande utses av nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik.
  •   Rådgivare patientsamverkan
  •   Koordinator, tillika MTP-rådets sekreterare
  •   Medarbetare vid beredningsfunktionen vid behov
 • Sammansättning
 •   Projektledare upphandling/upphandlingskoordinator
 •   Ev. medicinsk rådgivare.MTP-rådet sammanträder en gång i månaden och har vid behov telefon/SKYPE- möten däremellan. Dagordning och underlag förmedlas av koordinator senast en vecka före mötet.MTP-rådet fattar beslut om rekommendationer enligt den av samverkansgruppen fastställda beslutsordningen. Det ska tydligt framgå i alla MTP-rådets rekommendationer och yttranden vilka övervägande som gjorts med avseende på den etiska plattformen.MTP-rådets handläggning av ärenden ska vara tidseffektiv. Målet är att en rekommendation om produkt ska finnas så nära inpå som produkten finns tillgänglig på den svenska marknaden som möjligt. Handläggningstiden för detta kommer att utvecklas varefter rådets arbete etableras.Förväntningar på MTP-rådets ledamöterLedamoten ska bidra till att ett beslut om rekommendation motsvarar sjukvårds- huvudmännens samlade betalningsvilja och i övrigt är acceptabelt ur etisk (prioriterings-) och genomförandesynpunkt, ur såväl ett nationellt som regionalt/lokalt perspektiv. För att kunna klara detta uppdrag ska ledamoten på därtill lämpligt sätt ta in synpunkter i sin hälso- och sjukvårdsregion inför MTP-rådets beslut om rekommendation. Uppdraget är alltså regionalt förankrat.
 • Den kommunala ledamoten har av naturliga skäl svårt att förankra inom landets alla kommuner. Denna ledamot bör därför vara så väl förankrad och så erfaren att det
 • MTP-rådets ledamöter, förutom ordförande, är nominerade av sina hälso- och sjukvårdsregioner respektive den interimistiska styrgruppen för socialtjänstens kunskapsstyrning.
 • En beskrivning av de arbetsprocesser MTP-rådet arbetar efter när ovanstående uppgifter genomförs ska finnas tillgänglig på MTP-rådets projektplats. Denna bör regelbundet ses över och vid behov justeras.
 • Vid utarbetandet av rekommendationer ska MTP-rådet vid behov ta in synpunkter från relevanta expertgrupper, t.ex. berörd specialitetsförening eller andra sakkunniga som bedöms lämpliga i det specifika fallet. Nationella programområden och programråd samt metodråd och HTA-enheter/motsvarande i regionerna ska utgöra en nära och naturlig samarbetspartner.
 • Minnesanteckningar för MTP-rådets interna bruk förs, liksom protokoll för publik publicering på webbplatsen XXX (ej klart vilken) samt kunskapsstyrningssystemet projektyta på Projectplace.
 • Arbetsordning

kommunala hälso-och sjukvårdsperspektivet kan företrädas, utan direktkontakter med alla kommuner.

MTP-rådets ledamöter ska läsa in sig och ge synpunkter på underlag mellan möten och vara förberedda för att fatta beslut under möte. Ledamöterna behöver vara tillgängliga mellan MTP-rådets möten för dialog, granskning av yttranden inför publicering av rekommendationer, andra dokument eller för att ta ställning till frågor som förmedlas via projektplatsen.

MTP-rådets ledamöter ska vid behov medverka i gemensamma möten med NT-rådet.

Ledamöterna ska kunna avsätta tid inte bara för möten utan också mellan möten för att hantera MTP-ärenden. Uppskattningsvis åtgår omkring en heldag per månad för ordinarie möten, samt ytterligare tid för inläsning och ev. övriga möten. Arbetsinsatsen kan dock variera betydligt över året.

För MTP-rådets ordförande uppskattas 25 procent av en heltidstjänst åtgå.

Utvärdering

Utvärdering av MTP-rådets arbete ska ske samordnat med utvärderingen av hela samverkansmodellen.

Uppdragsbeskrivningen är fastslagen av den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik.

Stockholm, maj 2019

Johan Bratt, ordförande
Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik

____________________________

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt