Ansvarig för TEDDY Årsrapport är docent Carina Törn 

Tabeller och figurer saknas på på detta www. Script för www.dagensdiabetes.se svårgör tyvärr publikation av tabeller och grafik.

Årsrapporten i sin helhet med figurer och illustrationer kommer att publiceras i september numret av DiabetologNytt

I år fyller ungefär 25% av barnen i kohorten 15 år och lämnar därmed studien. De har följts sedan 3 månaders ålder.

www red DiabetologNytt

 

TEDDY ÅRSRAPPORT för år 2019

Innehållsförteckning 

 1. Vad har TEDDY kommit fram till om autoimmun (typ 1) diabetes under 2019? 
 2. Vad har TEDDY kommit fram till om celiaki (glutenintolerans) under 2019? 
 3. TEDDY studiens organisation 

Alla fyra deltagande länder 

Skåne 

 1. Besök på TEDDY mottagningarna 
 2. Barn med autoantikroppar som drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes 
 3. Barn som utvecklat tTG autoantikroppar (TGA) och senare drabbats av celiaki 
 4. Överlapp mellan autoimmun (typ 1) diabetes och celiaki 
 5. Insamling av data från forskningspersoner i TEDDY 
 6. TEDDY resultat ligger till grund för nya studier 

 

Prevention av autoimmunitet med lactobacillus (PAL) 

Screening för Typ 1 Diabetes och celiaki risk (ASTR1D) 

Primary Oral Insulin Trial (POInT) 

Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) 

 1. TEDDY studiens hemsidor 
 2. TEDDY studiens medarbetare under 2019 
 3. TEDDY studiens publikationer under 2019 

 

Bilaga 1: TEDDY studiens finansiering och balansräkning 

Bilaga 2: Bilaga 2. Förväntat och insamlat material under kvartal 4 år 2019 från de svenska forskningspersonerna i TEDDY. 

Bilaga 3: TEDDY studiens publikationer 

 

 1. Vad har TEDDY kommit fram till om autoimmun (typ 1) diabetes under 2019? 

Autoimmun (typ 1) diabetes är en sjukdom som utvecklas i två steg. I första stadiet förekommer autoantikroppar mot de insulinproducerande cellerna. I andra stadiet är den insulinproducerande förmågan nedsatt (Figur 1). I Sverige bär 23% av befolkningen på arvsanlag som gör det möjligt att drabbas av autoimmun diabetes. Arvsanlagen hör till HLA-regionen (HLA = human leukocyte antigen) på kromosom 6. HLA bestämmer på vilket sätt en person reagerar på infektioner av virus och bakterier. 

I mer än 100 år har forskare misstänkt att virus kan vara involverade i utvecklandet av autoimmun diabetes. Hittills har ingen lyckats ta reda på om det förhåller sig så. 

I TEDDY-studien lämnade familjerna in månatliga avföringsprover från barnen under de fyra första levnadsåren. Dessa prover gjorde det möjligt undersöka om det fanns ett samband mellan en virusinfektion och den första autoantikroppen. 

Totalt analyserades 8 654 avföringsprov från 383 barn som före 6 års ålder utvecklat en första autoantikropp antingen mot insulin (IAA) eller GAD (GADA). Proven från dessa barn jämfördes med 383 matchade kontroller som inte utvecklat en autoantikropp. DNA sekvensen bestämdes hos alla virus som kunde hittas i varje avföringsprov. 

En pågående virusinfektion i mag-tarmkanalen kan lätt upptäckas i avföringsprov. 

Hypotesen var att en akut och snabbt övergående virusinfektion kunde framkalla den första autoantikroppen. Så blev det inte, istället gjordes helt andra upptäckter. 

 • • Det fanns 621 olika virus i barnens bajsprov. De flesta virus var bakteriofager (virus som infekterar bakterier, 72%), virus som angriper människan (20%) och virus från kosten (8%). 
 • • Över hälften (56%) av barnen hade ett eller flera av de virus som angriper människor vilket var väntat eftersom barn ofta är virusinfekterade. 
 • • Enterovirus (ett virus som ofta orsakar mag-tarm symptom) fanns i avföringen hos 37% av barnen. 
 • • Virus kunde upptäckas så länge som upp till ett år hos barn som utvecklat en första jämfört med barnen som var autoantikroppsnegativa. 
 • • Barn som hade kvar Enterovirus B under en längre tid riskerade att utveckla IAA som första autoantikropp. 
 • • Barn som hade kvar Mastadenovirus F under längre tid riskerade att utveckla GADA som första autoantikropp. 

TEDDY’s upptäckt förmedlar en ny bild av hur virus kan starta den autoimmuna reaktionen mot betacellerna då det visade sig att barnen som hade kvar virus i avföringen under en längre tid hade en ökad risk för en första autoantikropp. 

Vår förmåga att bedöma när barn som är positiva för autoantikroppar kommer att diagnosticeras med autoimmun (typ 1) diabetes är fortfarande begränsad. Under 2019 publicerades en artikel där olika riskfaktorer belysts. Studien innefattade TEDDY-barn med minst en autoantikropp vid 3 års ålder (363 barn). Med hjälp av regressionsanalys bedömdes 38 potentiella faktorer som skulle kunna bidra till att säkrare fastställa förloppet fram till diabetesdiagnosen. Före 6 års ålder diagnosticerades 76 (21%) av de autoantikroppspositiva barnen med diabetes. Denna analysmodell kunde bättre än tidigare modeller förutsäga vilka barn som kommer att drabbas av autoimmun (typ 1) diabetes. Fem betydande, eller signifikanta, faktorer för förloppet fram till diabetesdiagnos kunde fastställas: 

 • • Autoantikroppen IA-2A 
 • • Långtidsblodsocker (HbA1c) 
 • • BMI (Body mass index) 
 • • En genvariant (SNP): CLEC16A 
 • • Kombinationen av kroppens insulinnivåer vid fasta och antal autoantikroppar. 

 

Faktaruta 1: Frågeställningar i TEDDY 

 • • Den primära frågan som TEDDY försöker besvara är: Vad är det som gör att en del barn med en viss uppsättning av arvsanlag börjar utveckla autoantikroppar mot sina betaceller? 
 • • Nästa fråga som bearbetas i TEDDY är: Varför utvecklas autoimmun (typ 1) diabetes hos barn som utvecklat två eller flera autoantikroppar? 
 • • Vi vill även ta reda på varför sjukdomen fortskrider med olika hastighet hos barn med lika många autoantikroppar. 

 

Faktaruta 2: TEDDY analyserar fyra olika autoantikroppar som biomarkörer för att betacellerna har attackerats av immunsystemet. 

Autoantikropp Antigen 

IAA insulin 

GADA glutaminsyradekarboxylas – ett enzym som gör GABA 

IA-2A ett protein av betydelse för insulinsekretion 

ZnT8A ett protein som transporterar zink inne i betacellen 5 

 

Vid slutet av 2019 hade 11% (288/2525) av de svenska TEDDY-barnen utvecklat minst en autoantikropp riktad mot sina insulinproducerande celler. Därefter har 3,9% (99/2525) av de svenska TEDDY-barnen drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes. I hela TEDDY studien (Sverige, Finland, Tyskland och USA) är det 9,7% (839/8667) som har utvecklat minst en autoantikropp och 4,3% (369/8667) som drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes. 

Figur 1. Utvecklingen av autoimmun (typ1) diabetes före diagnos indelas i två steg

 1. Vad har TEDDY kommit fram till om celiaki (glutenintolerans) under 2019? 

I TEDDY mäter vi även autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas (TGA) som är en biomarkör för celiaki (glutenintolerans). I Sverige har 23% (485/2120) av TEDDY-barnen utvecklat TGA. Dessa barn har en markant ökad risk att utveckla celiaki. 

Totalt har 11% (237/2120) av barnen diagnosticerats med celiaki. Barnen som drabbats av celiaki fortsätter i TEDDY-studien och äter då glutenfri kost. TEDDY hoppas kunna besvara frågan ifall glutenfri kost kommer att påverka risken att utveckla autoantikroppar mot betacellerna. 

Den vanligaste HLA-genotypen bland de som utvecklat celiaki är DR3/3 (49%; 246/498). Det betyder att dessa barn har en dubbel uppsättning av risk-genen DR3 eftersom de ärvt en DR3 från mamma och en DR3 från pappa. Detta är möjligt eftersom DR3 är en vanligt förekommande gen i den svenska befolkningen. Celiaki förekommer oftare hos flickor än hos pojkar. I TEDDY är det 61% (306/498) flickor som drabbats av celiaki. Även utveckling av celiaki sker stegvis (Figur 2). 

 • • I första steget aktiveras immunsystemet hos en del personer med vissa arvsanlag vid intag av gluten (ett äggviteämne som finns i spannmålsprodukter, framför allt av vete). Av ännu okänd anledning börjar kroppens immunsystem att utveckla autoantikroppar (TGA) mot ett kroppseget enzym som finns i tunntarmens slemhinna det sk tissue transglutaminase (tTG). Vi analyserar TGA i TEDDY. 
 • • I andra steget uppträder symptom på glutenintolerans t ex diarréer. Vid en tunntarmsbiopsi kan man iaktta att slemhinnan i tunntarmen blivit utplattad och infiltrerad av vita blodkroppar. Om tunntarmsslemhinnan är kraftigt förändrad kan näringsupptaget påverkas. 

Om gluten utesluts ur kosten så kommer tunntarmsslemhinnan att normaliseras och näringsupptaget återgår till det normala. Vid övergång till glutenfri kost försvinner även autoantikropparna mot tTG. 

Figur 2. Utvecklingen av celiaki sker i två steg före diagnos. Diagnosen ställs med hjälp av tunntarmsbiopsi

Under 2019 publicerades en internationellt uppmärksammad artikel där sambandet mellan intaget av gluten och risken för att utveckla celiaki belystes. 

I denna artikel fann man att :  

 • • Ett högre glutenintag under de första 5 levandasåren ökade risken för att utveckla både tTGA (1206 barn) och celiaki (447 barn) 
 • • Ju högre intag av gluten desto högre risk för celiaki. Den högsta risken sågs vid 2-års ålder och speciellt vid ett glutenintag över 2 gram per dag, vilket motsvarar 1 skiva vitt bröd (35 g) eller 1 portion kokt pasta (150 g). 

Glutenintaget beräknades hos alla TEDDY-barn upp till 5 års ålder. Sammanlagt följdes 6650 barn från USA, Finland, Tyskland och Sverige varav 447 (7%) utvecklade celiaki. Barnens blodprov analyserades för transglutaminas autoantikroppar (tTGA) som är en biomarkör för celiaki. Glutenintaget beräknades med hjälp av 3-dagars matdagböcker från 6 månader upp till 5 års ålder. 

 1. TEDDY studiens organisation 

Alla fyra deltagande länder 

TEDDY är en internationell multicenterstudie där studiecenter i USA (center i Washington, Georgia-Florida, Colorado), Finland, Sverige (Skåne) och Tyskland ingår. TEDDY startades 2004 och har således pågått i mer än 15 år. Från första september 2004 till och med sista februari 2010 undersöktes över 440 000 nyfödda barn för möjligt deltagande i TEDDY. Det var 8667 forskningspersoner med förhöjd ärftlig risk för autoimmun (typ 1 diabetes), varav 2525 från Sverige, som påbörjade ett deltagande i TEDDY. Dessa följs nu i TEDDYs uppföljningsdel som pågår tills dess att barnen fyller 15 år. Uppföljningsdelen beräknas pågå till början av 2025. Omkring 54% (4729/8667) av forskningspersonerna är fortfarande kvar i TEDDY vid utgången av 2019. I Sverige återfinns den högsta andelen familjer som stannat kvar i studien, 62% (1569/2525; Figur 3). 

Figur 3. Andel forskningspersoner som aktivt deltog i TEDDY-studien under 2019 respektive de som avbrutit sitt deltagande till och med 2019. 

Skåne 

I den svenska delen av TEDDY är det totalt 11% (288/2525) av barnen som har utvecklat minst en autoantikropp mot sina betaceller. De barn som har utvecklat autoantikroppar har ytterligare förhöjd risk att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes. Totalt 3,9% (99/2525) av de svenska barnen har utvecklat autoimmun diabetes (2019) och har därmed lämnat TEDDY enligt studiens protokoll. 

Omkring 23% (485/2120) av de svenska TEDDY-barnen har utvecklat autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) och har därmed en ökad risk att utveckla celiaki. Hittills har mer än 11% (240/2120) av de svenska TEDDY-barnen diagnosticerats med celiaki. Barnen som har utvecklat celiaki fortsätter sitt deltagande i TEDDY. 

År 2019 var det sista året som alla studiedeltagare i kohorten (barn födda september 2004 – februari 2010) medverkade i TEDDY, eftersom 15-års-besöket är det sista besöket för forskningspersonerna. Under 2019 var det 128 autoantikroppsnegativa barn och 16 autoantikroppspositiva barn som lämnade TEDDY-studien i Sverige. Under 2020 kommer ytterligare 251 autoantikroppsnegativa barn och 33 autoantikroppspositiva barn att lämna TEDDY. Nedan visas prognosen för antalet TEDDY-barn i Sverige kommer att minska per månad från januari 2020 till februari 2025. TEDDY minskar med omkring 20-30 deltagare per månad (Figur 4). 

Figur 4. Prognos över hur antalet deltagare minskar i den svenska delen av TEDDY från januari 2020 till studiens slut februari 2025. 

 1. Besök på TEDDY mottagningarna 

Under 2019 gjordes totalt 3161 besök på TEDDYs mottagningar i Skåne. Barnen gjorde sina besök i Malmö (52%; 1651/3163), i Helsingborg (29%; 910/3163) och i Kristianstad (19%; 600/3163; Figur 5). Sjuksköterskorna från Malmö tog även emot besök i Ystad och sjuksköterskorna från Kristianstad i Simrishamn. 

Figur 5. Antalet besök på respektive mottagning. 1

 1. Barn med autoantikroppar som drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes 

I genomsnitt har någon autoantikropp riktad mot betaceller kunnat påvisas hos 9,7% (839/8667) av TEDDY-barnen. Minst 2 autoantikroppar vid två besök efter varandra har kunnat påvisas hos 5,6% (483/8667). Allra högst andel barn som har haft minst en autoantikropp någon gång återfinns i Sverige där 11,4% (288/2525) påvisats vara autoantikroppspositiva. Den lägsta andelen finns vid det kliniska centret i Washington där 6,8% (94/1378) någon gång varit positiva för en autoantikropp. I den finska delen av TEDDY har nästan lika många TEDDY-barn som i Sverige 11,0% (202/1832) utvecklat minst en autoantikropp mot sina betaceller. 

De barn som har utvecklat autoantikroppar har ytterligare förhöjd risk att utveckla autoimmun diabetes jämfört med när de bara var bärare av arvsanlag som gav en ökad risk. I hela den internationella studien är det till och med 2019 totalt 4,3% (369/8667) som har drabbats av autoimmun diabetes. Den högsta andelen barn som har drabbats av autoimmun diabetes återfinns i Tyskland, 6,2% (37/595). Den högre andelen förklaras av att de tyska barnen till stor del kom från familjer där någon familjemedlem redan tidigare drabbats av autoimmun diabetes. Den lägsta andelen påträffas i Washington där 2,6% (36/1378) drabbats av autoimmun diabetes (Figur 6). 

De flesta barn som drabbats av autoimmun diabetes i TEDDY kommer från den allmänna befolkningen 72% (267/369) och endast 28% (102/369) har en familjemedlem som har autoimmun (typ 1) diabetes. Det är något vanligare att pojkar drabbas av autoimmun diabetes 54% (198/369) än att flickor gör det 46% (171/369). 

Figur 6. Antal TEDDY-barn som har utvecklat autoimmun (typ 1) diabetes vid de olika kliniska centren (totalt 369 barn)

 1. Barn som utvecklat tTG autoantikroppar (TGA) och senare drabbats av celiaki 

Totalt 22% (1526/6896) av TEDDY-barnen (där TGA har mätts) har någon gång varit positiva för TGA. Omkring 26% (541/2120) av de svenska TEDDY-barnen har varit positiva någon gång för TGA och 23% (485/2120) har haft TGA vid minst två på varandra följande besök vilket är den högsta andelen i hela den internationella studien. Lägst andel barn som har varit TGA-positiva minst två på varandra följande besök återfinns i Tyskland, 16% (72/437). 

Mer än 11% (240/2120) av svenska TEDDY-barn har diagnosticerats med celiaki medan i Tyskland har endast 4,6% (20/437) diagnosticerats med celiaki (Figur 7). Totalt 7,2% (498/6896) har utvecklat celiaki i hela den internationella studien. Det är vanligare att flickor utvecklar celiaki 61% (306/498) än att pojkar gör det. Barnen som har utvecklat celiaki är fortfarande kvar i TEDDY-studien. 

Figur 7. Antalet barn i TEDDY som utvecklat celiaki vid de olika kliniska centren. 

 1. Överlapp mellan autoimmun (typ 1) diabetes och celiaki 

Bland de fyra HLA-genotyper (DR3/4, DR4/4, DR4/8 och DR3/3) som ger ökad risk i den allmänna befolkningen för autoimmun (typ 1) diabetes ger DR3/4 den allra högsta risken. Detta är också den genotyp som är vanligast bland TEDDY-barnen, ca (39%; 3358/8676). Den genotyp som ger näst högst risk av högrisk-genotyperna (DR4/4) finns hos ca 20% (1701/8676) av TEDDY-barnen. Den näst vanligaste genotypen i TEDDY är DR3/3 som är den bland högrisk-genotyperna som ger lägst risk för autoimmun (typ 1) diabetes. DR3/3 finns hos 21% (1813/8676) av TEDDY- barnen. Resterande 17% (1493/8675) är bärare av genotypen DR4/8. Ett fåtal andra genotyper inkluderades också hos de som är förstagradssläktingar till en person som har typ 1 diabetes. Den vanligaste HLA-genotypen bland de som utvecklat celiaki är DR3/3 (49%; 246/498). Det betyder att dessa barn har en dubbel uppsättning av risk-genen DR3 eftersom de ärvt en DR3 från mamma och en DR3 från pappa. Detta är möjligt eftersom DR3 är en vanligt förekommande gen i den svenska befolkningen. 

Att celiaki och autoimmun (typ 1) diabetes har ett visst samband vet man sedan tidigare genom att omkring 10% av nyligen diagnosticerade patienter med autoimmun (typ 1) diabetes även drabbas av celiaki. Bland de 6896 barn i TEDDY där vi har en komplett bild av hur autoimmuniteten ser ut så är 72% (4932/6896) helt autoantikroppsnegativa. Omkring 12 % (797/6896) av TEDDY-barnen har någon autoantikropp som riktar sig mot betacellerna och hela 19% (1316/6896) har TGA. 

Överlapp mellan de båda typerna av autoimmunitet finns hos 2,4% (167/6896). Endast 9 barn har drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes utan att förekomst av autoantikroppar riktade mot de betacellerna kunnat påvisas. Endast 9 barn har utvecklat celiaki utan att TGA kunnat mätas (Figur 8). 

Figur 8. Överlapp mellan autoimmunitet mot betacellerna (Islet autoimmunity: IA) och autoimmunitet mot vävnadstransglutaminas (tissue transglutaminase: tTG). 

 1. Insamling av data från forskningspersoner i TEDDY 

Vi vill ta reda på så mycket som möjligt av de olika miljöfaktorer barnen påverkas av. Därför insamlas stora mängder data i TEDDY. Förutom intervjuer med frågeformulär tas blodprov vid varje besök. Dessutom samlas det in urin, tånaglar, näsprov, en tappad mjölktand och avföringsprov. Familjen registrerar också vad barnet äter under 3 dagar, vid två tillfällen per år. De svenska familjerna är flitiga med att bidra med biometriska data (längd och vikt) och att lämna olika sorters blodprover. Vi får in mer än 80% av det förväntade antalet av dessa data! Se Bilaga 2. 

 1. TEDDY resultat ligger till grund för nya studier 

Prevention av autoimmunitet med Lactobacillus (PAL) 

Under hösten 2019 startades en ny studie där vi vill inkludera 200 forskningspersoner i åldern 10-20 år med ett förstadium till endera celiaki, typ 1 diabetes och/eller tyroeoidit (inflammation i sköldkörteln). Den primära frågeställningen är: Kommer tillförseln av Lactobacillus paracasei och Lactobacillus plantarum jämfört med placebo att påverka nivåerna av olika vita blodkroppar? Kommer nivåerna av olika vita blodkoppar såsom regulatoriska T-celler att öka, respektive nivåerna av B-celler och/eller NK-celler hos barn och ungdomar att minska hos dessa ungdomar med ett förstadium till endera celiaki, typ 1 diabetes och/eller tyroeoidit? 

Forskningspersoner som är positiva för någon av de autoantikroppar som analyseras i TEDDY (TGA, TPOAb, IAA, GADA, IA-2A, ZnT8A) kan lämna blodprov för ett screeningtest i PAL. Om kravet på medverkan i studien uppfylles så kommer forskningspersonen att få antingen Lactobacillus paracasei och Lactobacillus plantarum eller placebo. Totalt kommer varje enskild forskningsperson att göra 5 besök under ett år. I samband med besöken lämnas blodprover, saliv-prover och avföringsprover. 

Vår hypotes är att Lactobacillus kan reglera den autoimmuna processen i tunntarmsslemhinnan genom att stimulera regulatoriska T-celler så att den autoimmuna processen dämpas men även genom att påverka genomsläppligheten i tunntarmsslemhinnan av antigen som stimulerar specifika T-celler. Vid slutet av 2019 hade totalt 37 barn lämnat screeningprov för deltagande i PAL och totalt 10 barn har inkluderats i den randomiserade studien. 

Screening för Typ 1 Diabetes och celiaki risk (ASTR1D) 

Autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) är en relativt vanlig metabol sjukdom bland barn och unga. Sjukdomen orsakas av brist på insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som har till uppgift att transportera glukos (socker) från blodet in till kroppens celler. Barn som drabbas av autoimmun diabetes måste under resten av sitt liv behandlas med insulin. Autoimmun diabetes upptäcks ofta inte förrän individen uppvisar allvarliga och ibland livshotande symptom. Se figur 1 som illustrerar hur sjukdomen utvecklas efter att ha initierats vid unga år. Men om barn med autoimmun diabetes upptäcks tidigt kan allvarliga akuta komplikationer undvikas. Barn som insjuknar i autoimmun diabetes bär vanligen på gener som innebär en förhöjd risk att drabbas. De flesta barn som drabbas av sjukdomen har ingen nära släkting med autoimmun diabetes. 

I ASTR1D genomför vi ett screeningtest för att upptäcka om nyfödda barn bär på genvariationer som innebär en förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes. Bland barn som föds i Sverige är det 1,2 procent, eller 12 av 1000 som har denna risk. Screeningtestet tas ifrån navelsträngsblodet i samband med förlossningen, eller lämnas på någon av de tre mottagningarna i TEDDY under barnets första levnadsveckor. 

Screeningtestet i ASTR1D identifierar även barn som har förhöjd risk att drabbas av celiaki (glutenintolerans). I början av 2020 hade totalt 7424 barn lämnat blodprov för undersökning av den ärftliga risken för att drabbas av autoimmun diabetes. Totalt 174 barn har hittills visat sig ha ökad risk för att utveckla autoimmun diabetes och 124 barn har hittills haft förhöjd risk för celiaki (glutenintolerans). 

Primary Oral Insulin Trial (POInT) 

Genom resultat från TEDDY så vet vi numera vilka barn som har mer än 10% ökad ärftlig risk att utveckla insulinautoantikroppar (IAA) före 6 års ålder. De barn som utvecklar IAA har sedan ytterligare ökad risk att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes. Risken ökar ytterligare om en andra autoantikropp utvecklas. Baserat på dessa resultat pågår en ny internationell studie (Tyskland, Storbritannien, Polen, Sverige och Belgien) där arvsanlagen inom HLA och även mindre genetiska variationer sk single nucleotide polymorphisms (SNPs) används för att räkna ut ett så kallat ”risk-score”. 

Sedan våren 2018 tillfrågar vi familjer som väntar barn ifall de vill vara med i ASTR1D (Autoimmun Screening för Typ 1 Diabetes) där vi undersöker om deras nyfödda barn har en förhöjd ärftlig risk för att utveckla IAA. Ifall barnet har en ökad risk att utveckla IAA så tillfrågas familjen om deltagande i Primary Oral Insulin Trial (POInT) som är en kontrollerad randomiserad preventionsstudie i syfte att fördröja eller förhindra att barnen utvecklar IAA. Totalt 1040 barn i de fem olika länderna kommer att randomiseras till behandling med oralt insulin (insulinpulver som intas genom munnen) eller placebo. 

Hypotesen är att insulin som presenteras för immunsystemet via munhålan gör att tolerans utvecklas. Oralt insulin som sväljs ner bryts ned i magsäcken och påverkar inte blodsockernivåerna. I Sverige räknar vi med att inkludera 400 barn i POInT. Totalt görs 8 besök på mottagningen under barnets tre första levnadsår. Under dessa tre första år får barnet dagligen antingen oralt insulin eller placebo. Därefter följs barnen upp till maximalt 7,5 års ålder. De barn som går med tidigt i studien har längre uppföljningstid jämfört med de barn som går med sent i studien. I början av april 2020 hade totalt 100 barn i Sverige (1,3%; 100/7424) påbörjat deltagande i POInT. 

Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) 

Celiaki är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar reagerar på gluten vilket ger upphov till att tunntarmens slemhinna (även kallad tarmluddet) blir inflammerad och stöts bort. Barn med celiaki behöver äta en livslång glutenfri kost. Obehandlad celiaki kan hos barn bland annat leda till undernäring och långsam tillväxt. Celiaki upptäcks oftast inte förrän individen uppvisar symptom. 

Genom screening kan celiaki upptäckas i ett tidigt skede och behandling påbörjas innan komplikationer till sjukdomen uppstår. Syftet med PreCiSe är att undersöka om probiotika respektive glutenfri kost under de tre första levnadsåren kan förhindra senare uppkomst av celiaki. I början av april 2020 hade totalt 40 barn påbörjat deltagande i PreCise. 

 1. TEDDY studiens hemsidor 

Det går att läsa om TEDDY studien på dessa webbsidor: 

https://teddy.epi.usf.edu/

(engelska och svenska) 

https://www.teddy.lu.se

(svenska) 

 1. TEDDY studiens medarbetare under 2019 

Forskningssjuksköterskor Laboratorier 

Jessica Melin, Malmö Carina Törn, Malmö 

Maria Ask, Malmö Rasmus Bennet, Malmö 

Annika Björne Fors, Malmö Marielle Lindström, Malmö 

Caroline Nilsson, Malmö Maria Markan, Malmö 

Anette Sjöberg, Malmö Zeliha Mestan, Malmö 

Åsa Wimar, Malmö Kobra Rahmati, Malmö 

Helene Engqvist, Helsingborg Falastin Salami, Malmö 

Karin Ottosson, Helsingborg Evelyn Tekum-Amboh, Malmö 

Malin Svensson, Helsingborg 

Ulrika Ulvenhag, Helsingborg Fredrik Johansen, Helsingborg 

Anne Wallin, Helsingborg, Kristianstad 

Susanne Dahlberg, Kristianstad Lina Fransson, Kristianstad 

Monika Hansen, Kristianstad 

Birgitta Sjöberg, Kristianstad 

Kostgrupp Administration 

Carin Andrén Aronsson, Malmö Thomas Gard, Malmö 

Hanna Jisser, Malmö 

Maria Månsson Martinez, Malmö 

Emelie Ericson Hallström, Kristianstad 

TEDDY Forskargrupp TEDDY Data koordinator 

Åke Lernmark, Malmö Anita Ramelius, Malmö 

Daniel Agardh, Malmö 

Carin Andrén Aronsson, Malmö TEDDY doktorander 

Corrado Cilio, Malmö Elin Hård af Segerstad 

Helena Elding Larsson, Malmö Jessica Melin 

Markus Lundgren, Kristianstad Falastin Salami 

Carina Törn, Malmö 

12 . TEDDY studiens publikationer under 2019 

Samtliga publikationer finns tillgängliga som pdf utan kostnad. Sök på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

TEDDYs hemsida

https://www.teddy.lu.se/vad-har-teddy-kommit-fram-till

 har korta referat på svenska av varje publicerad rapport. 

 1. Predicting progression to type 1 diabetes from ages 3 to 6 in islet autoantibody positive TEDDY children. Jacobsen LM, Larsson HE, Tamura RN, Vehik K, Clasen J, Sosenko J, Hagopian WA, She JX, Steck AK, Rewers M, Simell O, Toppari J, Veijola R, Ziegler AG, Krischer JP, Akolkar B, Haller MJ, TEDDY Study Group. Pediatric Diabetes. 2019 May;20(3):263-270. doi: 10.1111/pedi.12812. Epub 2019 Jan 29. (PubMed ID: 30628751; PubMed Central ID: PMC6456374) 
 1. Genetic Contribution to the Divergence in Type 1 Diabetes Risk Between Children From the General Population and Children From Affected Families. Hippich M, Beyerlein A, Hagopian WA, Krischer JP, Vehik K, Knoop J, Winker C, Toppari J, Lernmark Å, Rewers MJ, Steck AK, She JX, Akolkar B, Robertson CC, Onengut-Gumuscu S, Rich SS, Bonifacio E, Ziegler AG, and the TEDDY Study Group. Diabetes. 2019 Apr;68(4):847-857. doi: 10.2337/db18-0882. Epub 2019 Jan 17. (PubMed ID: 30655385; PubMed Central ID: PMC6425872) 
 1. The Association between Stressful Life Events and Respiratory Infections During the First Four Years of Life: The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) Study. Roth R, Lynch K, Hyöty H, Lönnrot M, Driscoll KA, Bennett Johnson S, and the TEDDY Study Group. Stress and Health. Epub 2019 Feb 15. doi: 10.1002/smi.2861. (PubMed ID: 30768831; NIHMS ID: 1011666) 
 1. Predicting Islet Cell Autoimmunity and Type 1 Diabetes: An 8-year TEDDY Study Progress Report. Krischer JP, Liu X, Vehik K, Akolkar B, Hagopian WA, Rewers MJ, She JX, Toppari J, Ziegler AG, Lernmark Å, and the TEDDY Study Group. Diabetes Care. Epub 2019 Apr 9. doi: 10.2337/dc18-2282. (PubMed ID: 30967432; NIHMS in progress) 
 1. Nested case-control data analysis using weighted conditional logistic regression in The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study: A novel approach.Lee HS, Lynch KF, Krischer JP; TEDDY Study Group. Diabetes Metab Res Rev. 2020 Jan;36(1):e3204. doi: 10.1002/dmrr.3204. Epub 2019 Jul 31.PMID: 31322810 
 1. Association of Gluten Intake During the First 5 Years of Life With Incidence of Celiac Disease Autoimmunity and Celiac Disease Among Children at Increased Risk. Andrén Aronsson C, Lee HS, Hård Af Segerstad EM, Uusitalo U, Yang J, Koletzko S, Liu E, Kurppa K, Bingley PJ, Toppari J, Ziegler AG, She JX, Hagopian WA, Rewers M, Akolkar B, Krischer JP, Virtanen SM, Norris JM, Agardh D; TEDDY Study Group. JAMA. 2019 Aug 13;322(6):514-523. doi: 10.1001/jama.2019.10329.PMID: 31408136 
 1. The relationship between breastfeeding and reported respiratory and gastrointestinal infection rates in young children. Frank NM, Lynch KF, Uusitalo U, Yang J, Lönnrot M, Virtanen SM, Hyöty H, Norris JM; TEDDY Study Group.BMC Pediatr. 2019 Sep 18;19(1):339. doi: 10.1186/s12887-019-1693-2.PMID: 31533753 
 2. Metabolite-related dietary patterns and the development of islet autoimmunity.Johnson RK, Vanderlinden L, DeFelice BC, Kechris K, Uusitalo U, Fiehn O, Sontag M, Crume T, Beyerlein A, Lernmark Å, Toppari J, Ziegler AG, She JX, Hagopian W, Rewers M, Akolkar B, Krischer J, Virtanen SM, Norris JM; TEDDY Study Group.Sci Rep. 2019 Oct 15;9(1):14819. doi: 10.1038/s41598-019-51251-4. 
 1. Plasma ascorbic acid and the risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: the TEDDY study. Mattila M, Erlund I, Lee HS, Niinistö S, Uusitalo U, Andrén Aronsson C, Hummel S, Parikh H, Rich SS, Hagopian W, Toppari J, Lernmark Å, Ziegler AG, Rewers M, Krischer JP, Norris JM, Virtanen SM; TEDDY Study Group. Diabetologia. 2020 Feb;63(2):278-286. doi: 10.1007/s00125-019-05028-z. Epub 2019 Nov 14. PMID: 31728565 
 1. Metagenomics of the faecal virome indicate a cumulative effect of enterovirus and gluten amount on the risk of coeliac disease autoimmunity in genetically at risk children: the TEDDY study. Lindfors K, Lin J, Lee HS, Hyöty H, Nykter M, Kurppa K, Liu E, Koletzko S, Rewers M, Hagopian W, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer JP, Petrosino JF, Lloyd RE, Agardh D; TEDDY Study Group. Gut. 2019 Nov 19. pii: gutjnl-2019-319809. doi: 10.1136/gutjnl-2019-319809. [Epub ahead of print] PMID:31744911 
 1. Prospective virome analyses in young children at increased genetic risk for type 1 diabetes. Vehik K, Lynch KF, Wong MC, Tian X, Ross MC, Gibbs RA, Ajami NJ, Petrosino JF, Rewers M, Toppari J, Ziegler AG, She JX, Lernmark A, Akolkar B, Hagopian WA, Schatz DA, Krischer JP, Hyöty H, Lloyd RE; TEDDY Study Group.Nat Med. 2019 Dec;25(12):1865-1872. doi: 10.1038/s41591-019-0667-0. Epub 2019 Dec 2. PMID:31792456 
 1. Distinct Growth Phases in Early Life Associated With the Risk of Type 1 Diabetes: The TEDDY Study. Liu X, Vehik K, Huang Y, Elding Larsson H, Toppari J, Ziegler AG, She JX, Rewers M, Hagopian WA, Akolkar B, Krischer JP; TEDDY Study Group. Diabetes Care. 2020 Mar;43(3):556-562. doi: 10.2337/dc19-1670. Epub 2020 Jan 2 PMID: 31896601 
 1. Longitudinal Metabolome-Wide Signals Prior to the Appearance of a First Islet Autoantibody in Children Participating in the TEDDY Study. Li Q, Parikh H, Butterworth MD, Lernmark Å, Hagopian W, Rewers M, She JX, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Fiehn O, Fan S, Krischer JP; TEDDY Study Group. Diabetes. 2020 Mar;69(3):465-476. doi: 10.2337/db19-0756. Epub 2020 Feb 6. PMID: 32029481

TEDDY-studien finansieras av National Institutes of Health (NIH) fram till 2023. Finansieringen utgörs av ett grundanslag för ersättning av infrastruktur och en prestationsersättning för ifyllda frågeformulär, blodprover och annan prov- och datainsamling enligt TEDDY-protokollet (se balansräkning i Tabell1). 

Grundanslaget utgjorde $1.086.362 under 2019 och minskar till $1.029.186 under 2020. Därefter återstår ytterligare två år, 2021 ($ 972 009) och 2022 ($847 230) under den innevarande 5-årsperioden (2018-06-01 - 2023-05-31). Det är i dagsläget oklart hur TEDDY kommer att finansieras de sista åren. 

Den prestationsbaserade ersättningen är beroende av antalet barn som deltar och vilka prov och annan data som samlas in. I Tabell 1 redovisas TEDDY-studiens intäkter och utgifter under åren 2006 - 2019. NIH-anslaget utbetalas i dollar enligt fastställd budget oavsett växlingskurs, vilket betyder att resultatet påverkas av dollarkursen och gör budgetutfallet svårt att beräkna. 

NIH betalar ersättning för administrativt stöd direkt till Lunds Universitet. Detta stöd utgår med 8% i ”Facilities & Administration cost”, som totalt uppgick till 6650 tkr 2006-2016, 1307 tkr för 2017, 1252 tkr för 2018 och 1704 tkr för 2019. 

Region Skåne fakturerar TEDDY-studien för löneadministration och andra administrativa kostnader, vilket belastat den prestationsbaserade ersättningen med 14364 tkr 2006-2016, 1756 tkr 2017, 2128 tkr för 2018, och 2198 tkr för 2019. 

 

Inskickat av prof Åke Lernmerk til DiabetologNytt för publikation

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt