Det är många frågor som dyker upp.

Från ett antal diabeteskollegor i en mail-växling har nedan tagits upp

 1. Flera diabetesmottagningar försöker i stor utsträckning nyttja digitala kontakter istället för konventionella fysiska besök. Ansvariga på enheterna har gått igenom och går igenom sina patientlistor för besök och försöker få dessa om möjligt i samverkan med patienten istället som ett telefonbesök eller liknande. Då nyttjas på sjukhusmottagningar oftast kunskapsportalen på Diasend/Glooko/CareLink med möjlighet att ladda ner rtCGM, isCGM, pump- och blodsockerdata. Digital mottagningar har redan byggts upp och ställs nu delvis om till detta för att minska risk för smittspridning. Självklart är det så att någon patient måste ha ett fysiskt besök, så finns sådan möjlighet liksom vid akutbesök.
 2. Det har framförts frågor från patienter om tillgång till insulin framöver. Redaktionen har därför tagit kontakt med de tre insulinföretagen i Sverige. Från dessa anges, att det finns inga problem med leveranser eller tillverkning och företagen förväntar sig inga sådana problem. Företagen anger, att de har stora lager av insulin i Sverige utan risk för att någon bristsituation skulle kunna uppstå med insulin-distribution till apoteken. Normalt skrivs e-recept på insulin och då avses behovet för 3 månader med möjlighet att hämta ut varje kvartal. Det rapporteras från ett par diabetesmottagningar, att patienter ber om ett extra e-recept för att kunna hämta ut större volymer på recept för insulin - detta är tveksamt. Däremot är det ett rimligt råd att liksom tidigare beställa insulin på apoteket innan det är tomt i kylskåpet. Leveranstider kan uppstå liksom tidigare ut till apoteket. Då bör det finnas en buffert på åtminstone två veckor. Det är förståeligt att oro finns om att insulin kan ta slut och om det kan hända. Denna oro accentueras förstås nu. Tillverkare av insulinpumpar med tillbehör, sensorer för kontinuerlig glukosmätning, blodsocker- och blodketonstickor anger att de i Sverige har tillräckligt med produkter att leverera. 
 3. Det har diskuterats huruvida diabetesprofessionen ska gå ut med någon speciell information kring Corona. Den bästa informationen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Denna uppdateras regelbundet. Vi hänvisar därför istället till denna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Antal fall av Covid-19 — Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Folkhälsomyndighetens utbrottssida uppdateras dagligen med antalet fall kl. 14:00 eller när statistiken är sammanställd. Frågor och svar om det covid-19.

 

Information sker löpande via tidningar, Radio och TV. Situationen förändras fortlöpande. Det är viktigt att vi förhåller oss sakliga och baserar svaren på den kunskap vi har för tillfället

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Allmänna frågor och svar från Folkhälsomyndigheten 

- gäller 2020 03 16:

 

 1. Vad är coronavirus?

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna sars- och mers-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19 (coronavirus disease 2019).

 1. Hur smittar covid-19?

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, eller vid kontakt mellan personer. Det är fortfarande oklart om spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

 1. Hur skyddar du dig själv och andra?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Undvika att handhälsa. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten under 20 sek, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 1. Finns det några särskilda riskgrupper?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

 
 1. Skyddar munskydd mot covid-19?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 
 1. Hur sjuk blir man av covid-19?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 
 1. Hur många blir friska från covid-19?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 
 1. Ingår gravida i riskgrupperna?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 
 1. Kan man bli smittad av en person som har covid-19 men som inte har några symtom?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 
 1. Kan viruset smitta till människa via post och paket?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Frågor och svar — Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

It is important for us to be factual and base the answers on the knowledge we currently have. The links below are therefore from March 16 2020 and the Public Health Agency of Sweden, which continuously updates its information. There is also additional information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 

You can also find information at https://www.krisinformation.se/en

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

www.krisinformation.se

 

 

GENERAL QUESTIONS:

 

 1. What is coronavirus?

There are a large number of viruses that belong to the coronavirus family, most of which are found in different animal species. Only a few types of virus can infect animals and humans. There are currently seven coronaviruses that can infect and cause disease in humans. Four of these viruses are common and cause colds. The variants SARS and MERS corona virus cause significantly more serious respiratory disease. In late 2019, a new coronavirus was discovered in China that can infect humans. The disease that the new virus causes is called covid-19 (coronavirus disease 2019).

 1. How does covid-19 infect?

The coronavirus that causes the covid-19 disease is primarily infected by contact with drops and secretions from the airways. Drops and secretions can be transferred directly from coughs and sneezes, or when contacting people. It is still unclear whether dispersion via droplets that land on surfaces or objects has any significance for the spread of covid-19. Washing your hands and avoiding touching your face as well as avoiding close contact with sick people reduces the risk of infection.

 1. Are there any special risk groups?

Because the virus is new, we do not know enough about which groups are particularly susceptible to severe infection by the new corona virus and to what extent these individuals are exposed. However, a review of available studies linked to the outbreak of covid-19 shows that high age is the main risk factor and is thus a risk group. People of high age in combination with underlying untreated diseases, such as high blood pressure, cardiovascular disease, lung disease, or diabetes are also somewhat overrepresented among the severe cases.

However, people with asthma, allergy or kidney disease are not included as risk groups in the studies, it is unclear to what extent these groups have been studied and thus it is difficult to completely rule out that they have no increased risk. If you or your child have a disease that generally involves an increased risk of infection, such as a reduced immune system, you should consult your treating physician if you have questions about your treatment or what you can do to reduce the risk associated with the covid-19 disease.

The study from China shows that, after all, only a very small proportion of identified risk groups suffer from severe infection. It is difficult today to know if it would look the same in Sweden. Reports from Italy indicate that older people over 85 are the most vulnerable group.

 1. How do you protect yourself and others?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. Does mouth protection protect against covid-19?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. Who should stay at home?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. How long should I stay at home?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. How sick do you get from covid-19?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. How many get healthy from covid-19?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. Are pregnant women at risk?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. Can you be infected by a person who has covid-19 but who has no symptoms?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

About covid-19 - The Public Health Agency of Sweden

www.folkhalsomyndigheten.se

 
 1. Can the virus transmit to humans via mail and packages?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/