Förteckning över Svensk Förening för Diabetologis utmärkelser för verksamhetsåret 2019

Utmärkelserna delades ut vid EndoDiab-mötet Uppsala.

• Årets kliniska avhandling

Utmärkelsen Årets kliniska avhandling kan tilldelas person som disputerat under föregående år. Genom sökning i Universitetsbibliotekens LIBRIS sökmotor med sökorden ”diabetes” och ”diabetic” identifierar vetenskaplig sekreterare potentiella avhandlingar. Styrelsen utser en arbetsgrupp om tre personer som var och en poängsätter (1-10) avhandlingarna utifrån 1. Originalitet, 2. Genomförande, 3. Enskilda arbetens publicering (impact factor), 4. Medicinsk relevans och 5. Möjlig patientnytta, maximalt 50 poäng. Arbetsgruppen rangordnar efter diskussion de tre avhandlingar som erhållit högst poäng och presenterar denna för styrelsen som utser mottagare av utmärkelsen. Arbetsgruppen har i år bestått av Jarl Hellman, Magnus Löndahl och Erik Schwartz.

Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut.

Priset stöd ekonomiskt av Svensk Förening för Diabetologi.

Utmärkelsen årets kliniska avhandling tilldelas Martin Larsson, Stockholm för hans avhandling Save the brain!; studies on GLP-1 mediated neuroprotection

Martin Larsson har i sin avhandling på ett strukturerat sätt evaluerat den väckta frågeställningen om möjlig GLP-1 medierad neuroprotektion i djurmodellstudier och därefter, baserat på sina resultat, designat och genomfört en klinisk randomiserad studie med utgångspunkt svensk akut- och ambulanssjukvård.  Avhandlingen håller hög standard med en välskriven ramberättelse och enskilda publikationer av god kvalitet. Avhandlingen erhöll sammanlagt flest bedömningspoäng, arbetsgruppen var enig om att förorda avhandlingen och styrelsen beslutade så.

• Årets prekliniska avhandling

Utmärkelsen Årets prekliniska avhandling kan tilldelas person som disputerat under föregående år. Genom sökning i Universitetsbibliotekens LIBRIS sökmotor med sökorden ”diabetes” och ”diabetic” identifierar vetenskaplig sekreterare potentiella avhandlingar. Styrelsen utser en arbetsgrupp om tre personer som var och en poängsätter (1-10) avhandlingarna utifrån 1. Originalitet, 2. Genomförande, 3. Enskilda arbetens publicering (impact factor), 4. Medicinsk relevans och 5. Möjlig patientnytta. Arbetsgruppen rangordnar efter diskussion de tre avhandlingar som erhållit högst poäng och presenterar denna för styrelsen som utser mottagare av utmärkelsen. Arbetsgruppen har i år bestått av Jarl Hellman, Magnus Löndahl och Erik Schwartz.

Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut.

Priset stöd ekonomiskt av Svensk Förening för Diabetologi.

Utmärkelsen årets prekliniska avhandling tilldelas Meike Paschen, Stockholm för hennes avhandlingPancreatic beta-cell insulin signaling in genetic and dietary models of obesity and insulin resistance.

Meike Paschen har i sin avhandling utvecklat och studerat en modell för att hos möss kunna studera longitudinella förlopp av insulinresistens i betaceller. I modellen kunde påvisas att insulinresistens i betaceller utvecklas I närvara av generell insulinresistens, nedsatt glumostolerans och ökad kroppsvikt, men obereoende av insulinresistens i levern. Avslutningsvis har modellen använts för att visualiserat hur olika kostsammansättningar påverkar insulinkänsligheten i betaceller. Avhandlingen erhöll sammanlagt flest bedömningspoäng, arbetsgruppen var enig om att förorda avhandlingen och styrelsen beslutade så.

 

• Årets diabetolog

Utmärkelsen Årets Diabetolog tilldelas årligen en till två läkare som genom sin gärning under, vanligen lång tid, lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt verkat för att främja vården för personer med diabetes.

Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen som utser mottagarna av utmärkelsen.

Priset omfattar Diplom, en prissumma om 25 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut.

Priset stöds ekonomiskt av NovoNordisk.

 

Årets diabetolog Peter Hallgren, Falun

Peter har under närmare fyra decennier varit en mycket uppskattad diabetolog vid medicinkliniken på Falu lasarett. Han har varit en nyckelperson i sitt diabetesteam men även betytt mycket för hela Dalarnas diabetesvård. Det sista inte minst visat genom att Peter fick utmärkelsen ”årets allmänläkarvän i Dalarna” 2017. Peter har också haft ett långvarigt uppdrag i så väl den lokala Läkemedelskommittén som det sjukvårdsregionala DIAREG-samarbetet. Utöver läkemedelsuppdragen har Peter också arbetet under en följd av år i det lokala och det sjukvårdsregionala diabetesrådet.

Som person är Peter uppskattad av både patienter och medarbetare. Kännetecknade för Peter är hans stora kunskap inom diabetes, hans lugn och vänlighet att alltid ställa upp och svara på frågor från medarbetare.

Peter är mycket välförtjänt att mottaga utmärkelsen ”årets diabetolog 2019”

 

Årets diabetolog Karin Åkesson, Jönköping

Karin Åkesson är överläkare på Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Jönköping. Hennes uppriktiga och kompetenta engagemang i sina patienter går inte att ta miste på. I sitt arbete som registerhållare på Swediabkids har hon tagit denna strävan att göra vården bättre för sina patienter ett steg längre. Med idoga insatser, klartänkthet och praktisk erfarenhet av förbättringsarbete skapar hon som registerhållare för Swediabkids på ett systematiskt sätt förutsättningar för stegvis, långsiktig och uthållig kvalitetshöjning på svensk barndiabetesvård. Karin gör detta på ett sådant välkomnande och medryckande sätt att hon får barndiabetologer runt om i Sverige att känna sig inbjudna och motiverade att delta i detta arbete. 

Karins arbete med registerdata som belyser betydelsen av god behandling under barndomen med diabetes är av stort värde, inte bara för barndiabetologin utan även för diabetologin som helhet i Sverige. Karin har varit med och utvecklat och fördjupat samarbete mellan Swediabkids och vuxen-ndr så att behandlingsresultat och vårdkvalitet kan följas genom hela livsresan för personer med diabetes. Detta trägna lagarbete är en förutsättning för fortsatta förbättringar av diabetesvården.

Karin har förmågan att vända och vrida på stenar och se frågor ur olika vinklar, ett gott, klart och kritiskt tänkande som kommer kretsen av barndiabetologer till god nytta. Hon har förmågan att förstå och beskriva världen ur den andres synvinkel vilket bidrar till en uppskattad problemlösningsförmåga som för oss alla framåt. Karins sätt att sätta den allmänna nyttan framför den egna vinningen är uppskattad i lagarbete. 

Karin Åkesson är lektor och docent i pediatrik vid Linköpings Universitet. Hennes bidrag till svensk och internationell forskning, i synnerhet registerforskning, kring barn med diabetes är betydande. Genom sitt engagemang i läkarutbildningen bidrar hon också till svensk sjukvårds framtid. 

Genom sina insatser har Karin Åkesson väl förtjänat titeln Årets diabetolog 2019.

 

• Årets Kvalitetspris

Utmärkelsen Årets Kvalitetspris tilldelas årligen ett diabetesteam som genom enskilt och gemensamt arbete uppnått en tydlig förbättring eller bibehållit en i nationellt perspektiv hög kvalitetsnivå inom diabetesvården. 

Förslag till kandidater lämnas till styrelsen av Koordinator för Nationella diabetes Registret samt från enskilda medlemmar. Styrelsen utser mottagare av utmärkelsen.

Priset omfattar Diplom, en prissumma om 40 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande för tre personer vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut.

Priset stöd ekonomiskt av Lilly.

Mottagare av Årets Kvalitetspris är diabeteteamet vid Närhälsan Dalaberg Vårdcentral, Uddevalla.

För Nationella Diabetes Registrets validitet, kvalitet och betydelse för diabetesvården i Sverige är det av stor betydelse att rapporteringsgraden är hög avseende både täckning och enskilda variabler. I tider då rapporteringsgraden av enskilda variabler minskat går Närhälsan Dalaberg VC i Uddevalla på ett lysande sätt mot strömmen. 

Enhetens mycket höga rapporteringsgrad över hela variabelfältet, 29 av 31 variabler erhöll grön rapporteringsflagga 2019, dvs mer än 90% rapporteringsgrad. Denna i det närmaste kompletta registrering i kombination med goda medicinska resultat, som sedan 2016 på ett betydande sätt förbättrats, utgör grunden för att Närhälsan Dalaberg VC erhåller utmärkelsen Årets kvalitetspris 2019. 

 

• Årets eldsjäl

Utmärkelsen Årets Eldsjäl tilldelas årligen en person som genom sin insatts på ett påtagligt sätt lokalt, regionalt eller nationellt på ett betydande sätt förbättrat vården för personer med diabetes. 

Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen som utser mottagare av utmärkelsen.

Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut.

Priset stöd ekonomiskt av Boehringer-Ingelheim.

Årets eldsjäl Susanne Nordlander

Motivering årets eldsjäl

Susanne Nordlander är en av Sveriges mest erfarna diabetessjuksköterskor som under många år arbetat med vårdutveckling på Södersjukhusets diabetesmottagning. Hon har bland annat varit med i arbetet med den mycket betydelsefulla Stockholmsstudien som var först med visa att intensifierad glukoskontroll minskar risk för diabetesrelaterade komplikationer.

 Susanne har genom åren drivit flera olika kliniska projekt och i synnerhet arbetat med den digitala medicinska journalen. Susanne har i region Stockholm varit den person som har varit viktigast för att ta fram en fungerande systematisk vårddata baserad mall som kan överföra data direkt till det nationella svenska diabetesregistret. Detta har bidragit till en mer effektiv rapportering in i registret och därigenom underlättat rapporteringsarbetet för hela region Stockholm.  Susanne är en person som utan stora åthävor gör stor skillnad med sitt engagerade, drivna och kompetenta arbete. Susanne är med sin entusiasm, sin teamkänsla och sitt stora kunnande en förebild för alla som arbetar professionellt med diabetes i Sverige!

 

• Hedersmedlem Svensk Förening för Diabetologi

Som hedersmedlem i Svensk Förening för Diabetologi kan av styrelsen väljas person som på ett förtjänstfullt sätt under längre tid arbetat för att främja föreningens arbete och syften.

Hedersmedlem föräras Diplom och inkluderas i Föreningens matrikel över Hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar får fritt besöka av Föreningen arrangerade möten och aktiviteter. 

Hedersmedlem Gun Forsander, Göteborg

Gun Forsander arbetar med barndiabetesvård alltsedan början av 80-talet. Gun började sin kliniska och forskningsaktiva bana inom barndiabetologin på Falu lasarett och är nu sedan 17 år tillbaka aktiv vid Sahlgrenska Akademin och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU, i Göteborg, docent och överläkare.

Gun disputerade vid Karolinska Institutet på en avhandling om omhändertagande av nyinsjuknade barn med diabetes och deras familjer. Hennes forskning har sedan dess belyst en stor bredd av relevanta frågeställningar inom barndiabetologin, allt från livskvalitet hos barn med diabetes och vårdkvalitet till interventionsstudier för att påverka själva sjukdomsförloppet vid diabetes.

Guns engagemang för en god vård för barn med diabetes har sedan dess kommit till uttryck i forskning och en lång klinisk gärning som teamledare med ansvar för barndiabetesvården på DSBUS men också i omfattande ideellt arbete i professionella organisationer som SFD och BLF, bla annat som ordförande i SFPED. Gun har också medverkat i otaliga expertkommittéer inom barndiabetesområdet. På så vis kommer svensk barndiabetesvård under många år framöver att vara präglad av Guns insatser och generösa sätt att dela med sig av sina djupa kunskaper på området.

Gun har under flera år suttit i Barndiabetesfondens vetenskapliga kommitté och är nu en drivande kraft i Barndiabetesfondens lokalförening i Göteborg.

Guns internationella nätverk är stort, bl a genom ISPAD vars internationella kongress hon var ansvarig för i Göteborg 2013. Gun sitter också i styrgruppen för nätverket SWEET för internationell benchmarking av barndiabetesvård. Hennes resande världen över för att dela med sig av sin kunskap och sitt engagemang är omfattande.

Gun är en mycket uppskattad förebild, läromästare, mentor och handledare för kollegor, medarbetare samt tidigare och nuvarande doktorander. Värme, engagemang, uppriktighet och en ständig strävan efter ytterligare fördjupad kunskap är bara några av de egenskaper som karakteriserar Gun.

Därför är Gun en värdig mottagare av SFDs diplom som Hedersledamot 2020.

Hedersmedlem Gunnar Nordin, Uppsala

Gunnar har arbetat intensivt och uthålligt under drygt 25 åren med svenska kvalitetsfrågor kring diabetes. Sverige har på så sätt i många fall, exempelvis precision och kvalitet på HbA1c-analys blivit världsledande

Som VD och medicinskt ansvarig för Equalis under 17 år fram till 2017 kunde Gunnar aktivt och kraftfullt driva extern kvalitetssäkring, bland annat glukos i kvalitetssäkringsprogrammen Hb/glukos/CRP. Detta riktar sig mot primärvården och allmän klinisk kemi på sjukhus samt kvalitetssäkringsprogrammet HbA1c, som riktar sig mot både primärvård och kliniska kemi-laboratorier.

Gunnar har varit delaktig i flera andra arbeten tillsammans med SFD. Hit hör världsunika nationella möten tillsammans med SFD varje halvår sedan drygt 10 år, ”Analyskvalitet diabetes” med företrädare från Equalis, Läkemedelsverk, TLV, diabetesprofessionen, diabetesföreningar och svensk förening för klinisk kemi tillsammans med diagnostika-industrin. Syftet är en öppen diskussion runt diabetes och kvalitet/precision på tekniska diabetes-hjälpmedel. Inom ramen för denna grupp har nationella riktlinjer för analyskvalitet av glukos tagits fram och också underlag för upphandlingar av egenmätare för glukos. Dessförinnan arbete med övergång nationellt från B-glukos till P-Glukos.

Gunnar drev under många år Egenmätarglukos-projektet, där diabetessköterskor från hela Sverige skickade in glukosvärden tagna med patientnära mätare samt patienternas egna mätare. Gunnar sammanställde och publicerade dessa på analyskvalitet hos egenmätare, vilket gjorde att man kunde följa olika egenmätares prestanda över tid. 

Gunnar har också under många år varit delaktig i arbetet runt diagnostika-gränser för graviditetsdiabetes, NORIP är ett annat projekt Gunnar arbetat med för att ta fram gemensamma nordiska referensintervall för bland annat glukos, vilka infördes nationellt 2004.

Inom HbA1c har Gunnar varit drivandet i det nationella bytet av HbA1c från NGSP-enheten % till IFCCs enhet mmol/mol. Nationell harmonisering har skett av olika HbA1c-metoder genom att Gunnar via Equalis tillverkade och erbjöd en nationell kalibrator till C-labben i Sverige för HbA1c under drygt 10-tal år. 

Han var också delaktig i arbetet att införa HbA1c som markör för diagnos av diabetes typ 2, vilket genomfördes i Sverige 2014 i enlighet med WHO. 

Gunnar har under alla sina år på Equalis suttit i SKUPs ledning. SKUP är ett skandinaviskt samarbetsprojekt som utför oberoende utprövningar av patientnära laboratorieutrustning såsom egenglukos-mätare liksom patientnära instrument för HbA1c-mätningar.

Gunnar Nordin är en värdig mottagare av diplom som Hedersledamot i SFD 2020.

 

• Forskningsstipendier

Svensk Förening för Diabetologi delar ut två forskningsstipendier om vardera 50000 kronor. Uppmaning om att söka stipendierna annonseras i DiabetologNytt och genom sponsorns försorg. Vetenskaplig sekreterare sammanställer ansökningarna och en arbetsgrupp om två av styrelsens utsedda personer bedömer ansökningarna utifrån 1.Originalet, 2. Genomförbarhet, 3. Nytta för diabetesvården. Arbetsgruppen redogör för årets urvalsprocess och föreslår två stipendiekandidater till styrelsen, som fattar beslut om vem som skall tilldelas forskningsstipendierna. Stipendiater skall inom tre år efter stipendiet mottagande inlämna en redovisning till styrelsen.  

Arbetsgruppen har i år bestått av Jarl Hellman och Erik Schwarz.

Stipendierna stöds ekoniomiskt av av Astra-Zeneca.

 

Årets forskningsstipendier har tilldelats 

Elin Dybjer, Göteborg för projektet ”Kan genetiska faktorer associerade med typ 2-diabetes och hyperglykemi prediktera incident demenssjukdom i en medelålders befolkning under 20 års uppföljning?”

Johan Hahr-Schoug, Lund för projektet ”Charcot osteoartropati – riskfaktorer, behandling och livskvalitet i ett kort- och långsiktigt perspektiv.”

 

För Svensk Förening för Diabetologi

Magnus Löndahl

Vetenskaplig sekreterare

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt