Kunskapsområdet diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna. 

Nationell arbetsgrupp diabetes har ett flerårigt arbete bakom sig och har över tid utvecklat viktiga riktlinjer och undervisningsmaterial.

Det finns idag väldefinierade indikatorer och målnivåer i området och detregionala implementeringsarbetet och kommunikationsstrukturen är viktiga för fortsatt utveckling.

Ytterligare förbättringsområden är identifierade

  • genomföra fördjupad kartläggning gällande ögonkomplikationer, samt läkemedelsanvändning vid typ 2 diabetes
  • ta fram underlag och föreslå ett vårdförloppsarbete för hela vårdkedjan gällande vården av fotsår vid diabetes
  • följa uppföljningsindikatorer och utveckla dessa
  • följa resultat, effekt och planera för eventuella åtgärder utifrån pågående nationell kartläggning gällande diabeteshjälpmedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) är utförare av pågående kartläggning och kännedom finns om stora skillnader mellan regionerna i handläggning.
  • planera för ett vårdprogramarbete för behandling av graviditetsdiabetes med start i slutet av året

Den nationella arbetsgruppen möts kontinuerligt fyra gånger per år och arbetar utifrån de identifierade och aktuella förbättringsbehoven. Vid behov kan den nationella arbetsgruppen utökas genom att sätta samman tillfälliga arbetsgrupper.

Samarbete under årets aktiviteter planeras ske med NSG läkemedel samt läkemedelskommitté inom värdskapet, samt fortsatt med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och kvalitetsregistret NDR. Vidare med NSG uppföljning och analys samt vid behov andra NPO;er såsom ögon, kvinnosjukdomar, hjärta och kärl och äldres hälsa.

Samarbetet med NPO och NAG sker genom att NAG ordföranden deltar vid behov eller minst 1 ordinarie NPO möte per år. Parallellt är processledare ”röd tråd” mellan de båda grupperingarna. Vid behov kan andra möten inplaneras, samt genom deltagande vid utvecklings-/kvalitetskonferenser inom området.

Ledamöte

Stefan Jansson ordförande, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Karin Johansson, Södra sjukvårdsregionen

Herbert Krol, Sydöstra sjukvårdsregionen

Frida Sundberg, Västra Götaland sjukvårdsregion, Barndiabetesläkarföreningen SFPED, (Svensk förening pediatrisk endokrinologi och diabetes)

Mikael Lilja, Norra sjukvårdsregionen

Helen Abrahamsson processledare, Norra sjukvårdsregionen

Victoria Carter, Västra Götaland sjukvårdsregion

Eva Hagström Toft, Stockholm Gotland sjukvårdsregion

Katarina Eeg-Olofsson, Nationella diabetesregistret (NDR)

Susanne Gustafsson, representant nationella nätverket Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvård

Cajsa Lindberg, patientföreträdare, Svenska Diabetesförbundet

 

Rapport 2020-02-29

 

Nationell Arbetsgrupp Diabetes NAG-D

Stefan Jansson

Ordförande 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt