Behandling med empagliflozin hos typ-2 diabetiker med samtidig hjärtkärlsjukdom ger bättre hälsa och är kostnadseffektivt

 

Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en registerstudie vid Linköpings universitet. (1) En stor del av kostnadsbesparingen kunde relateras till minskade kostnader av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt.

- Empagliflozin har i randomiserade studier visat ha skyddande effekt mot hjärt-kärlsjuklighet och ge en gynnsam effekt på överlevnad. Vår registerstudie visar på vilka effekter på hälsa och kostnader ett brett införande av empagliflozin i svensk rutinsjukvård bland patienter med typ 2-diabetes samt etablerad hjärt-kärlsjukdom skulle få, säger Lars-Åke Levin.

Forskare på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi på Linköpings universitet har i register studerat patienter med typ 2-diabetes i Östergötland under fem års tid. Uppföljningen visar att patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt lever drygt sex månader kortare och har 68% högre hälso- och sjukvårdskostnader jämfört med övriga patienter med typ 2-diabetes.

Forskarna analyserade även vad ett brett införande av SGLT2-hämmaren empagliflozin till patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom skulle få för effekt på sjukvårdskonsumtion, kostnader och överlevnad.

Studien visar att ett brett införande av empagliflozin till patienter med typ 2-diabetes med hjärt-kärlsjukdom kan förbättra situationen för patientgruppen med en längre överlevnad och lägre sjukvårdskonsumtion. I genomsnitt bedöms en patient behandlad med empagliflozin leva 96 dagar längre än om empagliflozin inte förskrivs, sett över en femårsperiod.

Att förskriva empagliflozin till den här patientgruppen beräknas även minska vårdkostnaderna, även om detta inte fullt ut kompenserar för den ökade kostnaden för läkemedlet. Slutsatsen är att behandling med empagliflozin hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom är såväl medicinskt effektivt som kostnadseffektivt.

Fakta Diabetes och hjärtkärlsjukdom

Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2 diabetes, men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (3) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken vid diabetes. (4) Det är därför extra viktigt att behandla dessa patienter på ett sätt som minskar risken för hjärt-kärlhändelser och förbättrar överlevnaden. (1)

Boehringer Ingelheim AB har bidragit med finansiellt stöd till den här studien och Region Östergötland med finansiering och kunskap samt data.

Referenser:

1. Lars-Åke Levin, Lars Berntfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wirén. Patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Östergötland. CMT Rapport 2019:3, www.liu.se/cmt

2. Zinman et al. Emapgliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Tyoe 2-Diabetes, N Engl J Med 2015; 373: 2117 – 2128

3. Svenska diabetesförbundet, www.diabetes.se

4. Internetmedicin, www.internetmedicin.se

Lars-Åke Levin, professor i utvärdering och hälsoekonomi, Linköpings universitet

Ur press release från Boehringer-Ingelheim

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt