Press release
 
Håkanssonpriset 2019 går till diabetesforskare: Emily Sonestedt och Magnus Hillman, båda verksamma vid Lunds universitet samt Carl Brunius vid Chalmers Tekniska Högskola.
 
Priset ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
 

Docent Emily Sonestedt, vid Lunds Universitet, erhåller 500.000 kr för sin forskning om hur skillnader i individers saliv kan ge svar på kostens effekter och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och typ 2 diabetes:

Stärkelse bryts ner i munhålan av enzymet salivamylas. Individer med lågt antal kopior av salivamylas-genen har betydligt lägre salivamylas-nivåer och har därför minskad kapacitet att bryta ner stärkelse. Salivamylasets roll är fortfarande ganska oklart och det finns överraskande få studier av dess fysiologiska roll. Vi planerar att jämföra glukos- och insulinsvaret efter stärkelserik måltid hos individer med låg vs högt antal kopior av genen samt studera sambandet till olika riskmarkörer och tarmfloran. Om vi kan visa på en skillnad ger det ökad kunskap om inflytande av genetiska faktorer på kostens effekter

Forskare Magnus Hillman, vid Lunds Universitet, erhåller 500.000 kr för att forska kring hur spraytorkat mjölkpulver stör tarmens immunförsvar.


Vad är det som inducerar inflammation i tarmen vid konsumtion av spraytorkat mjölkpulver? Vi vill titta på hur spraytorkat mjölkpulver påverkar tarmens mikroflora och hitta förklaring till att utveckling av immunförsvaret störs. Koppling till vanliga autoimmuna sjukdomar som typ 1 diabetes är fortfarande oklar och behöver undersökas.

Forskare Carl Brunius, vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, erhåller 450.000 kr för sitt projekt om att identifiera riskfaktorer för typ2-diabetes och på sikt förebygga dessa.

I detta projekt vill vi undersöka hur kostmönster och långlivade miljöföroreningar påverkar risk för att utveckla typ 2-diabetes. Genom att koppla ihop kost, föroreningar och metabolomik som kan mäta tusentals metaboliter i blodet, kan vi få en mer detaljerad förståelse för hur kost bidrar till diabetesrisk, Vi tror att denna forskning kan leda till att vi i framtiden blir bättre på att identifiera relevanta riskfaktorer för typ 2-diabetes och därför kan designa mer effektiva förebyggande insatser för bättre folkhälsa.

Ytterligare fyra forskare får vara med och dela på sammanlagt 3,2 miljoner kronor.

Stipendierna delas ut i samband med Eslövs kommuns Näringslivsdag den 11 september. Dagen till ära hälsas allmänheten välkommen till stiftelsens populärvetenskapliga seminarium ”Det är din hälsa det handlar om!”

Läs mer på Dr Per Håkanssons Stiftelses hemsida

https://hakanssonsstiftelse.se


PhD Isabel Drake, vid Lunds Universitet, erhåller 500.000 kr för sin forskning om livsföring kan motverka en hög genetisk risk.
Både arv och miljö är viktiga orsaker till insjuknande i cancer. Det finns idag övertygande bevis för övervikt/fetma kan kopplas till ökad risk för flera av våra vanliga tumörsjukdomar och således tros livsstilen och kosten vara av betydelse för dessa sjukdomar. Syftet med denna studie är att kvantifiera den absoluta riskminskningen associerad med en hälsosam livsstil och bedöma om levandsvanornas betydelse är lika för alla oavsett genetisk risk i två stora befolkningsbaserade studier.


Överläkare Rita Gustafsson, vid Lunds Universitet, erhåller 300.000 kr för sin forskning kring IBS och kolhydratintolerans.
Irritable bowel syndrome (IBS) kännetecknas av buksmärtor och avföringsrubbningar utan känd orsak, och drabbar 10-15 % av befolkningen. En del av dessa patienter har visats ha en ärftlig nedsatt förmåga att bryta ned socker och stärkelse. Vi vill nu undersöka om symtomlindring vid socker-stärkelse reducerad diet stämmer med den ärftliga profilen. Om så är fallet, kan vi identifiera en undergrupp av IBS patienter med socker-stärkelse intolerans och möjlighet till specifik behandling, i likhet med laktosintolerans och glutenintolerans. Projektet avser att behandla patienter med IBS med en kost bestående av minskad halt socker och stärkelse, för att se om en undergrupp av IBS patienterna har kolhydratintolerans.
 

Forskare Magnus Hillman, vid Lunds Universitet, erhåller 450.000 kr för sin forskning kring typ 1 diabetes.
Konsumtion av spraytorkat mjölkpulver ger upphov till inflammation i tarmen och bidrar till försämrad tillväxt av immunförsvarets viktiga organ. Detta kan vara en bidragande orsak till att förklara de senaste decenniernas ökning av autoimmuna sjukdomar som typ 1 diabetes.


Docent Daniel Lindqvist, vid Lunds Universitet, erhåller 300.000 kr för sin forskning kring att kunna skräddarsy behandlingar mot depression.
Depression är en folksjukdom med otillräckliga behandlingsmöjligheter. Alltmer forskning talar för att det finns en koppling mellan tarmen och hjärnan. Tarmens bakterieflora har många viktiga funktioner i kroppen och en rubbning av denna har visat sig kunna leda till låggradig inflammation i kroppen, vilket i sin tur kan ge upphov till depressiva symptom. Vi ska nu testa om probiotika, genom att  ”normalisera” tarmens bakterieflora, har antidepressiv effekt hos deprimerade individer med tecken på låggradig inflammation Vår studie är viktig eftersom den kan leda till mer skräddarsydda behandlingar mot depression.


Docent Peter Spégel, vid Lunds Tekniska Högskola, erhåller 300.000 kr för sin forskning kring utveckling av typ 2 diabetes.


Studier av typ 2 diabetes (T2D) har fokuserat på att finna orsaker för en ökad framtida risk för sjukdomen. Den globala ökningen av diabetes indikerar dock att nästan alla människor kan utveckla T2D. Vi fokuserar på att finna ämnen i vår ämnesomsättning som påvisar en minskad risk för störd glukosämnesomsättning. Vi har nyligen funnit två grupper av ämnen som anknyter till ett lägre blodsocker och en lägre risk att utveckla framtida insulinresistens. Dessa ämnen finns naturligt i vissa livsmedel. Vi avser nu att studera hur dessa ämnen påverkar kroppens ämnesomsättning.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt