Avser utdata under 2018.

TEDDY studiens hemsidor 

Det går att läsa om TEDDY studien på dessa webbsidor: 

https://teddy.epi.usf.edu/

(engelska och svenska) 

https://www.teddy.lu.se

(svenska) 

 

www.dagensdiabetes.se saknas i TEDDY studien figurer och bilder,

då plattformens internet-script svårgör detta.

 

I sept nr av DiabetologNytt kommer dessa finnas med

 

www red DiabetologNytt

 

Innehållsförteckning 

 1. Vad har TEDDY kommit fram till om autoimmun (typ 1) diabetes under 2018? 
 2. Vad har TEDDY kommit fram till om celiaki (glutenintolerans) under 2018? 
 3. TEDDY har bidragit till kartläggningen av hur tarmfloran hos barn utvecklas 
 4. TEDDY barnens blodbild påverkas av antalet autoantikroppar 
 5. TEDDY studiens organisation 

 

Alla fyra deltagande länder 

Skåne 

 1. Besök på TEDDY mottagningarna 
 2. Barn med autoantikroppar som drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes 
 3. Barn som utvecklat tTG autoantikroppar (TGA) och senare drabbats av celiaki 
 4. Överlapp mellan autoimmun (typ 1) diabetes och celiaki 
 5. Överlapp mellan sköldkörtel-autoimmunitet (TPOAb och ThGA), ö-cells-autoimmunitet (IA) och autoimmunitet mot vävnadstransglutaminas (TGA) 
 6. TEDDY resultat ligger till grund för nya studier 

 

Prevention av autoimmunitet med lactobacillus (PAL) 

Screening för Typ 1 Diabetes och celiaki risk (ASTR1D) 

Primary Oral Insulin Trial (POInT) 

Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) 

 1. Insamling av data från TEDDY barn 
 2. TEDDY studiens hemsidor 
 3. TEDDY studiens medarbetare under 2018 
 4. TEDDY studiens publikationer under 2018 
 1. Vad har TEDDY kommit fram till om autoimmun (typ 1) diabetes under 2018? 

Deltagarna i TEDDY är nu i åldern 9-15 år och ska fortsätta i TEDDY tills de fyllt 15 år. Under 2019 kommer de allra äldsta TEDDY barnen att lämna studien. Autoimmun diabetes är en sjukdom som utvecklas i två steg. I Sverige bär 23% av befolkningen på arvsanlag som gör det möjligt att drabbas av autoimmun diabetes. Arvsanlagen hör till HLA-regionen (HLA = human leukocyte antigen) på kromosom 6. HLA bestämmer på vilket sätt en person reagerar på infektioner av virus och bakterier. 

Gåtan som TEDDY ska lösa är varför immunsystemet aktiveras på ett sätt så att protein i de Langerhanska cellöarnas betaceller attackeras. Betacellerna i de Langerhanska öarna tillverkar insulin. Attacken leder till att autoantikroppar bildas mot antingen insulin (IAA), GAD65 (GADA), IA-2 (IA-2A) eller ZnT8 (ZnT8A). Autoantikroppar är pålitliga biomarkörer på att immunsystemet attackerar betacellerna. Frågan för TEDDY är vilken autoantikropp som kommer först? 

 Under 2018 har TEDDY kunnat rapportera att 4% av barnen fått IAA som första autoantikropp när de var 1-5 år gamla men sällan senare. Barnen har HLA typen DR4-DQ8. Föräldrarna rapporterade att barnen hade haft en infektion tre månader före det att IAA upptäcktes i blodprovet. 

 TEDDY har också rapporterat att en annan grupp om 4% fått GADA som första autoantikropp men dessa barn var 2-3 år gamla och GADA fortsätter att komma som första autoantikropp. Barnen har HLA typen DR3-DQ2. Föräldrarna rapporterar att barnet haft en infektion innan GADA upptäcktes. 

 Året efter det att första autoantikroppen upptäckts får 60% av barnen en andra autoantikropp, som kan vara IAA, GADA, IA-2A eller ZnT8A. Attacken på betacellerna har förvärrats. 

 I påföljande stadium kan en nedsatt insulinproduktion iakttas ifall man gör en belastning då personen får dricka en lösning med glukos (Figur 1). I detta stadium är risken för utveckling av autoimmun diabetes avsevärt högre än i första stadiet. 

 

Faktaruta 1: Frågeställningar i TEDDY 

 Den primära frågan som TEDDY försöker besvara är: Vad är det som gör att en del barn med en viss uppsättning av arvsanlag börjar utveckla autoantikroppar mot sina betaceller? 

 Nästa fråga som bearbetas i TEDDY är: Varför utvecklas autoimmun diabetes hos barn som utvecklat två eller flera autoantikroppar? 

 Vi vill även ta reda på varför sjukdomen fortskrider med olika hastighet hos barn med lika många autoantikroppar. 

 

Faktaruta 2: TEDDY analyserar fyra olika autoantikroppar som biomarkörer för att betacellerna har attackerats av immunsystemet. 

Autoantikropp Antigen 

IAA insulin 

GADA glutaminsyradekarboxylas – ett enzym som gör GABA 

IA-2A ett protein av betydelse för insulinsekretion 

ZnT8A ett protein som transporterar zink inne i betacellen

 

Vid slutet av 2018 hade 10,6% (267/2525) av de svenska TEDDY barnen utvecklat minst en autoantikropp riktad mot sina insulinproducerande celler. Därefter har 3,7% (93/2525) av de svenska TEDDY barnen drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes. I hela TEDDY studien (Sverige, Finland, Tyskland och USA) är det 9% (797/8667) som har utvecklat minst en autoantikropp och 4% (342/8667) som drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes. 

 1. Vad har TEDDY kommit fram till om celiaki (glutenintolerans) under 2018? 

I TEDDY mäter vi även autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas (TGA) som är en biomarkör för celiaki (glutenintolerans). I Sverige är det 23% (477/2108) av TEDDY barnen som har utvecklat TGA. Dessa barn har en markant ökad risk att utveckla celiaki. 

Totalt har 11% (237/2108) av barnen diagnosticerats med celiaki. Barnen som drabbats av celiaki fortsätter i TEDDY studien och äter då glutenfri kost. TEDDY hoppas kunna besvara frågan ifall glutenfri kost kommer att påverka risken att utveckla autoantikroppar mot betacellerna. 

Den vanligaste HLA-genotypen bland de som utvecklat celiaki är DR3/3 (50%; 242/487). Det betyder att dessa barn har en dubbel uppsättning av risk-genen DR3 eftersom de ärvt en DR3 från mamma och en DR3 från pappa. Detta är möjligt eftersom DR3 är en vanligt förekommande gen i den svenska befolkningen. Celiaki förekommer oftare hos flickor än hos pojkar. I TEDDY är det 62% (300/487) flickor som drabbats av celiaki. 

 I första steget aktiveras immunsystemet hos en del personer med vissa arvsanlag vid intag av gluten (ett äggviteämne som finns i spannmålsprodukter, framför allt av vete). Av ännu okänd anledning börjar kroppens immunsystem att utveckla autoantikroppar (TGA) mot ett kroppseget enzym som finns i tunntarmens slemhinna det sk tissue transglutaminase (tTG). Vi analyserar TGA i TEDDY. 

 I andra steget uppträder symptom på glutenintolerans t ex diarréer. Vid en tunntarmsbiopsi kan man iaktta att slemhinnan i tunntarmen blivit utplattad och infiltrerad av vita blodkroppar. Om tunntarmsslemhinnan är kraftigt förändrad kan näringsupptaget påverkas (Figur 2). 

 

Om gluten utesluts ur kosten så kommer tunntarmsslemhinnan att normaliseras och näringsupptaget återgår till det normala. Vid övergång till glutenfri kost försvinner även autoantikropparna mot tTG. 

 1. TEDDY har bidragit till kartläggningen av hur tarmfloran hos barn utvecklas 

Tack vare att barnen tidigare lämnade avföringsprov två gånger per år har TEDDY kommit fram till nya rön avseende hur tarmfloran etableras hos spädbarn. Tarmfloran är viktig för kroppens funktion men också för hur immunsystemet mognar och kommer att fungera i framtiden. Det har föreslagits att så kallade kortkedjiga fettsyror, som tillverkas av tarmbakterierna, skulle kunna vara kopplade till risk för autoimmun diabetes. 

I proverna identifierades tarmbakterierna genom att kartlägga genernas DNA, ett genetiskt fingeravtryck som visar vilka bakterier som finns och vilka egenskaper de har. 

TEDDY har kommit fram till: 

att tarmflorans utveckling verkar ske i tre faser: 1) Utvecklingsfas (3-14 månader) 2) Övergångsfas (15-30 månader) 3) Stabil fas (31-46 månader) 

att barn som föddes med kejsarsnitt hade färre bakterier av typen Bakteroides fragilis under utvecklingsfasen. Denna typ av bakterier påverkar hur fort barnet når övergångsfas och stabil fas 

att det finns en koppling mellan amning och högre förekomst av Bifidobacterium breve och Bifidobacterium bifidum, två typer av fördelaktiga bakteriearter med probiotiska egenskaper. Amning gjorde att mognaden av barnets tarmflora påskyndades, något som fortsatte även efter avslutad amning 

att barn som hade fler bakterier vid födseln tenderade att ha en större mångfald tarmbakterier under de första 40 månaderna av livet 

att tarmfloran hos de barn som inte utvecklat autoimmun diabetes har en större andel tarmbakterier som är kopplade till omsättning och framställning av kortkedjiga fettsyror 

 

Betydelsen av fynden är ännu oklar men man tror att hög mångfald av bakterier är fördelaktigt. Utvecklingen av tarmfloran påverkades positivt av familjens storlek och av husdjur med päls. Analysen av tarmfloran hos barnen i TEDDY kommer att fortsätta och resultaten från denna studie kommer att finslipas. Studien av TEDDY barnens tarmflora är den mest omfattande och har den längsta kontinuerliga uppföljningen som hittills har gjorts. 

 1. TEDDY barnens blodbild påverkas av antalet autoantikroppar 

Den totala blodbilden (röda och olika sorters vita blodkroppar) har undersökts hos barn i åldern 4-12 år som besökt TEDDY mottagningen i Malmö. Detta i syfte att klargöra om antalet blodkroppar skiljer sig åt mellan barn som är autoantikroppsnegativa och barn som är autoantikroppspositiva. 

TEDDY kunde visa: 

 

att det totala antalet vita blodkroppar och antalet neutrofila vita blodkroppar var lägre hos de barn som var autoantikroppspositiva, särskilt bland pojkar 

att flickor hade lägre nivåer av hemoglobin och röda blodkroppar 

att de pojkar som var positiva för flera autoantikroppar hade de lägsta nivåerna av vita blodkroppar och antal neutrofila 

att flickor som var positiva för flera autoantikroppar hade de lägsta nivåerna av hemoglobin och röda blodkroppar 

5.TEDDY studiens organisation 

Alla fyra deltagande länder 

TEDDY är en internationell multicenterstudie där studiecenter i USA (center i Washington, Georgia-Florida, Colorado), Finland, Sverige (Skåne) och Tyskland ingår. TEDDY startades 2004 och har således pågått i mer än 14 år. Från första september 2004 till och med sista februari 2010 undersöktes över 440 000 nyfödda barn för möjligt deltagande i TEDDY. Det var 8667 studiedeltagare, varav 2525 från Sverige, som påbörjade ett deltagande i TEDDY. Dessa följs nu i TEDDYs uppföljningsdel som pågår tills dess att barnen fyller 15 år. Uppföljningsdelen beräknas pågå till början av 2025. 

Omkring 37% (3246/8667) av studiedeltagarna har av olika anledningar avbrutit sitt deltagande i TEDDY. I Sverige återfinns den högsta andelen familjer som stannat kvar i studien, 67% (1689/2525; Figur 3).

Skåne 

I den svenska delen av TEDDY är det totalt 10,6% (267/2525) av barnen som har utvecklat minst en autoantikropp mot sina betaceller. De barn som har utvecklat autoantikroppar har ytterligare förhöjd risk att utveckla autoimmun diabetes. Totalt 3,7% (93/2525) av de svenska barnen har utvecklat autoimmun diabetes (2018) och har därmed lämnat TEDDY enligt studiens protokoll. 

Omkring 23% (477/2108) av de svenska TEDDY barnen har utvecklat autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG) och har därmed en ökad risk att utveckla celiaki. Mer än 11% (234/2105) av de svenska TEDDY barnen har diagnosticerats med celiaki. Barnen som har utvecklat celiaki kan fortfarande vara kvar i TEDDY. 

År 2019 är det sista år som alla studiedeltagare i kohorten (barn födda september 2004 – februari 2010) medverkar i TEDDY, eftersom 15-års-besöket är det sista besöket för studiedeltagarna. Tidigare har vi haft prognoser för hur antalet besök kommer att minska, men nu har vi en tydlig bild av hur antalet barn som lämnar TEDDY varje månad från augusti 2019 till februari 2025 ser ut. Från augusti 2019 minskar studien med omkring 20-30 deltagare per månad (Figur 4). Under 2019 kan totalt 3044 besök genomföras av autoantikroppsnegativa deltagare och 668 besök av autoantikroppspositiva deltagare, dvs totalt 3712 besök. År 2022 har antalet besök minskat med 40% till totalt 2288 besök (Figur 5).

3044

2916

2416

1900

1286

740

116

668

652

516

388

252

136

12

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Antalet besök i TEDDY per år 

Besök antikroppsnegativa

Besök antikroppspositiva

 1. Besök på TEDDY mottagningarna 

Under 2018 gjordes totalt 3423 besök på TEDDYs mottagningar i Skåne. Barnen gjorde sina besök i Malmö (48%; 1632/3423), i Helsingborg (29%; 995/3423) och i Kristianstad (23%; 796/3423). Sjuksköterskorna från Malmö tog även emot besök i Ystad och sjuksköterskorna från Kristianstad i Simrishamn. 

 1. Barn med autoantikroppar som drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes 

I genomsnitt har någon autoantikropp riktad mot betaceller kunnat påvisas hos 9,2% (797/8667) av TEDDY barnen. Minst 2 autoantikroppar vid två besök efter varandra har kunnat påvisas hos 5,4% (466/8667) av TEDDY barnen. Allra högst andel barn som har haft minst en autoantikropp någon gång återfinns i Finland där 10,9% (200/1832) påvisats vara autoantikroppspositiva. Den lägsta andelen finns vid det kliniska centret i Washington där 6,3% (88/1378) någon gång varit positiva för en autoantikropp. I den svenska delen av TEDDY är det totalt 10,6% (267/2525) av barnen som har utvecklat minst en autoantikropp mot sina betaceller. 

De barn som har utvecklat autoantikroppar har ytterligare förhöjd risk att utveckla autoimmun diabetes jämfört med när de bara var bärare av arvsanlag som gav en ökad risk. I hela den internationella studien är det till och med 2018 totalt 3,9% (342/8667) som har drabbats av autoimmun diabetes. Den högsta andelen barn som har drabbats av autoimmun diabetes återfinns i Tyskland, 5,5% (33/595). Den högre

andelen förklaras av att de tyska barnen till stor del kom från familjer där någon familjemedlem redan tidigare drabbats av autoimmun diabetes. Den lägsta andelen påträffas i Washington där 2,4% (33/1378) drabbats av autoimmun diabetes (Figur 6). 

De flesta barn som drabbats av autoimmun diabetes i TEDDY kommer från den allmänna befolkningen 72% (245/342) och endast 28% (97/342) har en familjemedlem som har autoimmun (typ 1) diabetes. Det är något vanligare att pojkar drabbas av autoimmun diabetes 51% (175/342) än att flickor gör det 49% (167/342). 

Figur 6. Antal TEDDY barn som har utvecklat autoimmun (typ 1) diabetes vid de olika kliniska centren

 1. Barn som utvecklat tTG autoantikroppar (TGA) och senare drabbats av celiaki 

Totalt 21% (1497/6859) av TEDDY barnen där TGA har mätts har någon gång varit positiva för TGA. Omkring 25% (535/2108) av de svenska TEDDY barnen har varit positiva någon gång för TGA och ca 23% (477/2108) har haft TGA vid minst två på varandra följande besök vilket är den högsta andelen i hela den internationella studien. Lägst andel barn som har varit TGA-positiva minst två på varandra följande besök återfinns i Tyskland, 15,8% (68/429). 

Mer än 

 1. Barn som utvecklat tTG autoantikroppar (TGA) och senare drabbats av celiaki 

Totalt 21% (1497/6859) av TEDDY barnen där TGA har mätts har någon gång varit positiva för TGA. Omkring 25% (535/2108) av de svenska TEDDY barnen har varit positiva någon gång för TGA och ca 23% (477/2108) har haft TGA vid minst två på varandra följande besök vilket är den högsta andelen i hela den internationella studien. Lägst andel barn som har varit TGA-positiva minst två på varandra följande besök återfinns i Tyskland, 15,8% (68/429). 

Mer än 11% (237/2108) av svenska TEDDY barn har diagnosticerats med celiaki medan i Tyskland har endast 20 av 429 (4,7%) diagnosticerats med celiaki (Figur 7). Totalt 487 barn av 6859 (7,1%) har utvecklat celiaki i hela den internationella studien. Det är vanligare att flickor utvecklar celiaki 62% (300/487) än att pojkar gör det. Barnen som har utvecklat celiaki är fortfarande kvar i TEDDY-studien i de flesta fallen. 

 1. Överlapp mellan autoimmun (typ 1) diabetes och celiaki 

Bland de fyra HLA-genotyper (DR3/4, DR4/4, DR4/8 och DR3/3) som ger ökad risk i den allmänna befolkningen för autoimmun (typ 1) diabetes ger DR3/4 den allra högsta risken. Detta är också den genotyp som är vanligast bland TEDDY barnen, ca (39%; 3358/8676). Den genotyp som ger näst högst risk av högrisk-genotyperna (DR4/4) finns hos ca 20% (1701/8676) av TEDDY barnen. Den näst vanligaste genotypen i TEDDY är DR3/3 som är den bland högrisk-genotyperna som ger lägst risk för autoimmun (typ 1) diabetes. DR3/3 finns hos ca 21% (1813/8676) av TEDDY barnen. Resterande 17% (1493/8675) är bärare av genotypen DR4/8. Ett fåtal andra genotyper inkluderades också hos de som är förstagradssläktingar till en person som har typ 1 diabetes. 

Den vanligaste HLA-genotypen bland de som utvecklat celiaki är DR3/3 (50%; 242/487). Det betyder att dessa barn har en dubbel uppsättning av risk-genen DR3 eftersom de ärvt en DR3 från mamma och en DR3 från pappa. Detta är möjligt eftersom DR3 är en vanligt förekommande gen i den svenska befolkningen. Celiaki förekommer oftare hos flickor än hos pojkar. I TEDDY är 62% (300/487) av de som drabbats av celiaki flickor. 

Att celiaki och autoimmun (typ 1) diabetes har ett visst samband vet man sedan tidigare genom att omkring 10% av nyligen diagnosticerade patienter med autoimmun (typ 1) diabetes även drabbas av celiaki. Bland de 6859 barn i TEDDY 

där vi har en komplett bild av hur autoimmuniteten ser ut så är 72% (4955/6859) helt autoantikroppsnegativa. Totalt 11 % (756/6859) av TEDDY barnen har någon autoantikropp som riktar sig mot betacellerna och hela 18,7% (1286/6859) har TGA. 

Överlapp mellan de båda typerna av autoimmunitet finns hos 2,1% (145/6859). Endast 6 barn har drabbats av autoimmun (typ 1) diabetes utan att förekomst av autoantikroppar riktade mot de betacellerna kunnat påvisas. Endast 10 barn har utvecklat celiaki utan att TGA kunnat mätas (Figur 8).

 1. Överlapp mellan sköldkörtel-autoimmunitet (TPOAb och ThGA), ö-cells autoimmunitet (IA) och autoimmunitet mot vävnadstransglutaminas (TGA) 

Sköldkörteln (tyreoidea) är det organ som styr ämnesomsättningen. Sköldkörteln är belägen vid struphuvudet. Sköldkörteln styrs av ett hormon (tyreoideastimulerande hormon (TSH)) som insöndras från hypofysen. Sköldkörteln producerar tyreoideahormoner, T3 och T4, som behövs för att reglera ämnesomsättningen. 

Tyreoperoxidas är ett enzym i sköldkörteln som hjälper till vid bildningen av T4 och T3 från jod som tillförs via kosten. Ibland kan kroppen bilda autoantikroppar mot tyreoperoxidas (TPOAb). TPOAb påverkar sköldkörtelfunktionen så att produktionen av T3 och T4 blir för låg. Till följd av de låga nivåerna av T3 och T4 stiger nivåerna av TSH eftersom hypofysen försöker förmå sköldkörteln att öka sin produktion. Underfunktion hos sköldkörteln till följd av denna autoimmuna reaktion kallas ofta för Hashimotos tyreoidit.

Tyroglobulin är ett protein i sköldkörteln som används vid bildandet av T3 och T4. Ibland kan kroppen bilda autoantikroppar mot tyroglobulinet. Dessa autoantikroppar benämns tyroglobulin autoantikroppar (ThGA). Närvaron av ThGA kan i någon mån påverka nivåerna av T3 och T4. ThGA kan uppträda vid Hashimotos tyreoidit. Om man drabbas av Hashimotos tyreoidit kan man känna sig trött och frusen och håret blir livlöst, man kan också gå upp i vikt. 

Totalt 342 av alla TEDDY-barn har någon av TPOAb eller ThGA. Av dessa barn har 14,3% (49/342) även en eller flera autoantikroppar som är riktade mot de insulinproducerande betacellerna (Figur 9). Bland de som är positiva för TPOAb eller ThGA är det 31,3% (107/342) som samtidigt har en TG-autoantikropp (Figur 10). Det är ungefär dubbelt så vanligt att ha både sköldkörtelautoimmunitet och transglutaminasautoimmunitet som det är att ha sköldkörtelautoimmunitet och autoimmunitet mot de insulinproducerande cellerna. 

 1. TEDDY resultat ligger till grund för nya studier 

Prevention av autoimmunitet med Lactobacillus (PAL) 

Under hösten 2019 kommer vi att starta en ny studie där vi vill inkludera 200 barn i åldern 10-20 år med ett förstadium till endera celiaki, typ 1 diabetes och/eller tyroeoidit (inflammation i sköldkörteln). Den primära frågeställningen är: Kommer tillförseln av Lactobacillus paracasei och Lactobacillus plantarum jämfört med placebo att påverka nivåerna av olika vita blodkroppar? Kommer nivåerna av regulatoriska T-celler att öka, respektive nivåerna av B-celler och/eller NK-celler hos barn och ungdomar att minska hos dessa ungdomar med ett förstadium till endera celiaki, typ 1 diabetes och/eller tyroeoidit? 

Om man är positiv för någon av de autoantikroppar som analyseras i TEDDY (TGA, TPOAb, IAA, GADA, IA-2A, ZnT8A) så kan man lämna prov för ett screening-prov i PAL. Presumptiva studiedeltagare kommer att lämna blodprov vid ett första screeningbesök. Ifall man uppfyller kravet på medverkan i studien så kommer studiedeltagaren att få antingen Lactobacillus paracasei och Lactobacillus plantarum eller placebo. Totalt kommer studiedeltagarna att göra 5 besök under ett år. I samband med besöken lämnas blodprover, saliv-prover och avföringsprover. 

Vår hypotes är att Lactobacillus kan reglera den autoimmuna processen i tunntarmsslemhinnan genom att stimulera regulatoriska T-celler så att den autoimmuna processen dämpas men även genom att påverka genomsläppligheten i tunntarmsslemhinnan av antigen som stimulerar specifika T-celler. 

Screening för Typ 1 Diabetes och celiaki risk (ASTR1D) 

Autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) är en relativt vanlig metabol sjukdom bland barn och unga. Sjukdomen orsakas av brist på insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som har till uppgift att transportera glukos (socker) från blodet in till kroppens celler. Barn som drabbas av autoimmun diabetes måste under resten av sitt liv behandlas med insulin. Autoimmun diabetes upptäcks ofta inte förrän individen uppvisar allvarliga och ibland livshotande symptom. Men om barn med autoimmun diabetes upptäcks tidigt kan allvarliga akuta komplikationer undvikas. Barn som insjuknar i autoimmun diabetes bär vanligen på gener som innebär en förhöjd risk att drabbas. De flesta barn som drabbas av sjukdomen har ingen tidigare släkting med autoimmun diabetes. 

I ASTR1D genomför vi ett screeningtest för att upptäcka om ditt barn bär på genvariationer som innebär en förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes. Bland barn som föds i Sverige är det 1,2 procent, eller 12 av 1000 som har denna risk. Screeningtestet tas ifrån navelsträngsblodet i samband med förlossningen, eller lämnas på någon av de tre mottagningarna i TEDDY under barnets första levnadsveckor. 

Screeningtestet i ASTR1D identifierar även barn som har förhöjd risk att drabbas av celiaki (glutenintolerans). 

Primary Oral Insulin Trial (POInT) 

Genom resultat från TEDDY så vet vi numera vilka barn som har mer än 10% ökad genetisk risk att utveckla insulinautoantikroppar (IAA) före 6 års ålder. De barn som utvecklar IAA har sedan ytterligare ökad risk att utveckla autoimmun (typ 1) diabetes. Baserat på dessa resultat har det startats en ny internationell studie (Tyskland, Storbritannien, Polen, Sverige och Belgien) där arvsanlagen inom HLA och även mindre genetiska variationer sk single nucleotide polymorphisms (SNPs) har använts för att räkna ut ett så kallat ”risk-score”. 

Sedan våren 2018 tillfrågar vi familjer som väntar barn ifall de vill vara med i ASTR1D (Autoimmun Screening för Typ 1 Diabetes) där vi undersöker ifall deras nyfödda barn har en ökad ärftlig risk för att utveckla IAA. Ifall barnet har en ökad risk att utveckla IAA så tillfrågas familjen om man vill delta i Primary Oral Insulin Trial (POInT) som är en randomiserad preventionsstudie i syfte att fördröja eller förhindra att barnen utvecklar IAA. Totalt 1040 barn i de fem olika länderna kommer att randomiseras till behandling med oralt insulin (insulinpulver som intas genom munnen) eller placebo. 

Hypotesen är att insulin som presenteras för immunsystemet via upptag genom tarmen gör att tolerans utvecklas. Oralt insulin påverkar inte blodsockernivåerna. I Sverige räknar vi med att inkludera 400 barn i POInT. Totalt görs 8 besök på mottagningen under barnets tre första levnadsår. Under dessa tre första år får barnet antingen oralt insulin eller placebo dagligen. Därefter följs barnen upp till maximalt 7,5 års ålder. De barn som går med tidigt i studien har längre uppföljningstid jämfört med de barn som går med sent i studien. 

Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) 

Celiaki är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar reagerar på gluten vilket ger upphov till att tunntarmens slemhinna (även kallad tarmluddet) blir inflammerad och stöts bort. Barn med celiaki behöver äta en livslång glutenfri kost. Obehandlad celiaki kan hos barn bland annat leda till undernäring och långsam tillväxt. Celiaki upptäcks oftast inte förrän individen uppvisar symptom. 

Genom screening kan celiaki upptäckas i ett tidigt skede och behandling påbörjas innan komplikationer till sjukdomen uppstår. Syftet med PreCiSe (Prevention Celiaki i Skåne) är att undersöka om probiotika och en glutenfri kost under de tre första levnadsåren kan förhindra senare uppkomst av celiaki. 

 1. Insamling av data från TEDDY barnen 

Vi vill ta reda på så mycket som möjligt av de olika miljöfaktorer barnen påverkas av. Därför insamlas stora mängder data i TEDDY. Förutom intervjuer med frågeformulär tas blodprov vid varje besök. Dessutom samlas det in urin, tånaglar, näsprov, en tappad mjölktand och avföringsprov. Familjen registrerar också vad barnet äter under 3 dagar, vid två tillfällen per år. De svenska familjerna är flitiga med att bidra med

biometriska data (längd och vikt) och att lämna olika sorters blodprover. Vi får in mer än 80% av det förväntade antalet av dessa data! 

 1. 1 TEDDY studiens hemsidor 

Det går att läsa om TEDDY studien på dessa webbsidor: 

https://teddy.epi.usf.edu/ (engelska och svenska) 

https://www.teddy.lu.se (svenska) 

 1. TEDDY studiens medarbetare under 2018 

Forskningssjuksköterskor Laboratorier 

Åsa Wimar, Malmö Carina Törn Malmö 

Jessica Melin, Malmö Kobra Rahmati, Malmö 

Caroline Nilsson, Malmö Maria Markan, Malmö 

Annika Fors, Malmö Evelyn Tekum-Amboh, Malmö 

Maria Ask, Malmö Rasmus Håkansson, Malmö 

Anette Sjöberg, Malmö Zeliha Mestan, Malmö 

Karin Ottosson, Helsingborg Marielle Lindström, Malmö 

Malin Svensson, Helsingborg Falastin Salami, Malmö 

Helene Engkvist, Helsingborg Silvija Jovic, Malmö 

Birgitta Sjöberg, Kristianstad 

Anne Wallin, Kristianstad Lina Fransson, Kristianstad 

Monika Hansen, Kristianstad Fredrik Johansen, Helsingborg 

Kostgrupp Administration Carin Andrén Aronsson, Malmö Thomas Gard, Malmö 

Maria Månsson Martinez, Malmö 

Hanna Jisser, Malmö 

Emelie Ericson Hallström, Kristianstad 

Sofie Åberg, Helsingborg 

TEDDY Forskargrupp TEDDY Data koordinator 

Åke Lernmark, Malmö Anita Ramelius, Malmö 

Helena Elding Larsson, Malmö 

Daniel Agardh, Malmö 

Corrado Cilio, Malmö 

Markus Lundgren, Kristianstad 

Berglind Jonsdottir, Malmö 

Carin Andrén Aronsson, Malmö 

Carina Törn , Malmö

 

 1. TEDDY studiens 17 publikationer under 2018 

Samtliga publikationer finns tillgängliga som pdf utan kostnad. Sök på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

TEDDYs hemsida (https://www.teddy.lu.se/vad-har-teddy-kommit-fram-till) har korta referat på svenska av varje publicerad rapport. 

 1. Cesarean Section on the Risk of Celiac Disease in the Offspring: The TEDDY Study. Koletzko S, Lee HS, Beyerlein A, Aronsson CA, Hummel M, Liu E, Simell V, Kurppa K, Lernmark Å, Hagopian W, Rewers M, She JX, Simell O, Toppari J, Ziegler AG, Krischer J, Agardh D, for the TEDDY Study Group. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2018 Mar;66(3):417-424. doi: 10.1097/MPG.0000000000001682. Epub 2017 Jul 27. (PubMed ID: 28753178; PubMed Central ID: PMC5787038) 

 

 1. Plasma 25-Hydroxyvitamin D Concentration and Risk of Islet Autoimmunity. Norris JM, Lee HS, Frederiksen B, Erlund I, Uusitalo U, Yang J, Lernmark Å, Simell O, Toppari J, Rewers M, Ziegler AG, She JX, Onengut-Gumuscu S, Chen WM, Rich SS, Sundvall J, Akolkar B, Krischer J, Virtanen SM, Hagopian W, for the TEDDY Study Group. Diabetes. 2018 Jan;67(1):146-154. doi: 10.2337/db17-0802. Epub 2017 Oct 23. (PubMed ID: 29061729; PubMed Central ID: PMC5741144) 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

 

 1. Identification of non-HLA genes associated with development of islet autoimmunity and type 1 diabetes in the prospective TEDDY cohort. Sharma A, Liu X, Hadley D, Hagopian W, Chen WM, Onengut-Gumuscu S, Törn C, Steck AK, Frohnert BI, Rewers M, Ziegler AG, Lernmark Å, Toppari J, Krischer JP, Akolkar B, Rich SS, She JX, for the TEDDY Study Group. Journal of Autoimmunity. 2018 May;89:90-100. doi: 10.1016/j.jaut.2017.12.008. Epub 2018 Jan 5. (PubMed ID: 29310926; PubMed Central ID: PMC5902429) 

 

 1. Early Infant Diet and Islet Autoimmunity in the TEDDY Study. Uusitalo U, Lee HS, Aronsson CA, Vehik K, Yang J, Hummel S, Silvis K, Lernmark Å, Rewers M, Hagopian W, She JX, Simell O, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer J, Virtanen SM, Norris JM, and the TEDDY Study Group. Diabetes Care. 2018 Mar;41(3):522-530. doi: 10.2337/dc17-1983. Epub 2018 Jan 17. (PubMed ID: 29343517; PubMed Central ID: PMC5829968) 

 

 1. Family adjustment to diabetes diagnosis in children: Can participation in a study on type 1 diabetes genetic risk be helpful? Smith LB, Liu X, Johnson SB, Tamura R, Elding Larsson H, Ahmed S, Veijola R, Haller MJ, Akolkar B, Hagopian WA, Rewers MJ, Krischer J, Steck AK, and the TEDDY study group. Pediatric Diabetes. 2018 Aug;19(5):1025-1033. doi: 10.1111/pedi.12674. Epub 2018 May 2. (PubMed ID: 29577538; PubMed Central ID: PMC6030424) 

 

 1. Genetic scores to stratify risk of developing multiple islet autoantibodies and type 1 diabetes: A prospective study in children. Bonifacio E, Beyerlein A, Hippich M, Winkler C, Vehik K, Weedon MN, Laimighofer M, Hattersley AT, Krumsiek J, Frohnert BI, Steck AK, Hagopian WA, Krischer JP, Lernmark Å, Rewers MJ, She JX, Toppari J, Akolkar B, Oram RA, Rich SS, and Ziegler AG, and the TEDDY Study Group. PLoS Medicine. 2018 Apr 3;15(4):e1002548. doi: 10.1371/journal.pmed.1002548. (PubMed ID: 29614081; PubMed Central ID: PMC5882115) 

19 

 

 

 1. Quality Control Analysis in Real-time (QC-ART): A Tool for Real-time Quality Control Assessment of Mass Spectrometry-based Proteomics Data. Stanfill BA, Nakayasu ES, Bramer LM, Thompson AM, Ansong CK, Clauss T, Gritsenko MA, Monroe ME, Moore RJ, Orton DJ, Piehowski PD, Schepmoes AA, Smith RD, Webb-Robertson BJ, Metz TO, TEDDY Study Group. Molecular & Cellular Proteomics. 2018 Sep;17(9):1824-1836. doi: 10.1074/mcp.RA118.000648. Epub 2018 Apr 17. (PubMed ID: 29666158; PubMed Central ID: PMC6126382) 

 

 1. Milk feeding and first complementary foods during the first year of life in the TEDDY study. Riikonen A, Hadley D, Uusitalo U, Miller N, Koletzko S, Yang J, Aronsson CA, Hummel S, Norris JM, Virtanen SM, and the TEDDY Study Group. Maternal & Child Nutrition. 2018 Oct;14(4):e12611. doi: 10.1111/mcn.12611. Epub 2018 Apr 25. (PubMed ID: 29693777; PubMed Central ID: PMC6156929) 

 

 1. Daily Intake of Milk Powder and Risk of Celiac Disease in Early Childhood: A Nested Case-Control Study. Hård Af Segerstad EM, Lee HS, Andrén Aronsson C, Yang J, Uusitalo U, Sjöholm I, Rayner M, Kurppa K, Virtanen SM, Norris JM, Agardh D, and the TEDDY Study Group. Nutrients. 2018 Apr 28;10(5). doi: 10.3390/nu10050550. (PubMed ID: 29710789; PubMed Central ID: PMC5986430) 

 

 1. Reduction in White Blood Cell, Neutrophil and Red Blood Cell counts Related to Gender, HLA and Islet Autoantibodies in Swedish TEDDY Children at Increased Risk for Type 1 Diabetes. Salami F, Lee HS, Freyhult E, Larsson HE, Lernmark Å, Törn C, and the TEDDY Study Group. Diabetes. 2018 Nov;67(11):2329-2336. doi: 10.2337/db18-0355. Epub 2018 Aug 13. (PubMed ID: 30104249; PubMed Central ID: PMC6198343) 

 

 1. Molecular epidemiology of enteroviruses in young children at increased risk of type 1 diabetes. Sioofy-Khojine AB, Oikarinen S, Honkanen H, Huhtala H, Lehtonen JP, Briese T, Hyöty H, on behalf of the TEDDY Study Group. PLoS One. 2018 Sep 7;13(9):e0201959. doi: 10.1371/journal.pone.0201959. (PubMed ID: 30192755; PubMed Central ID: PMC6128458) 

 

 1. Associations of Maternal Diabetes During Pregnancy with Overweight in Offspring: Results from the Prospective TEDDY Study. Pitchika A, Vehik K, Hummel S, Norris JM, Uusitalo UM, Yang J, Virtanen SM, Koletzko S, Aronsson CA, Ziegler AG, Beyerlein A, and the TEDDY Study Group. Obesity. 2018 Sep;26(9):1457-1466. doi: 10.1002/oby.22264. (PubMed ID: 30226003; PubMed Central ID: PMC6146413) 

 

 1. Progression from islet autoimmunity to clinical type 1 diabetes is influenced by genetic factors: results from the prospective TEDDY study. Beyerlein A, Bonifacio E, Vehik K, Hippich M, Winkler C, Frohnert BI, Steck AK, Hagopian WA, Krischer JP, Lernmark Å, Rewers MJ, She JX, Toppari J, Akolkar B, Rich SS, Ziegler AG, and the TEDDY Study Group. Journal of Medical Genetics. 2018 Oct 4. doi: 10.1136/jmedgenet-2018-105532. (PubMed ID: 30287597; NIHMS ID: 1520789) 

20 

 

 

 1. The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) Study: 2018 Update. Rewers M, Hyöty H, Lernmark Å, Hagopian W, She JX, Schatz D, Ziegler AG, Toppari J, Akolkar B, Krischer JP, and the TEDDY Study Group. Current Diabetes Reports. 2018 Oct 4. doi: 10.1136/jmedgenet-2018-105532. (PubMed ID: 30353256; PubMed Central ID: PMC6415767) 

 

 1. The human gut microbiome of early onset type 1 diabetes in the TEDDY study. Vatanen T, Franzosa EA, Schwager R, Tripathi S, Arthur TD, Vehik K, Lernmark Å, Hagopian WA, Rewers MJ, She JX, Toppari J, Ziegler AG, Akolkar B, Krischer JP, Stewart CJ, Ajami NJ, Petrosino JF, Gevers D, Lähdesmäki H, Vlamakis H, Huttenhower C, Xavier RJ. Nature. 2018 Oct;562(7728):589-594. doi: 10.1038/s41586-018-0620-2. Epub 2018 Oct 24. (PubMed ID: 30356183; PubMed Central ID: PMC6296767) 

 

 1. Temporal Development of the Gut Microbiome 1 in Early Childhood - The TEDDY Study. Stewart CJ, Ajami NJ, O’Brien JL, Hutchinson DS, Smith DP, Wong MC, Ross MC, Lloyd RE, Doddapaneni H, Metcalf GA, Muzny D, Gibbs RA, Vatanen T, Huttenhower C, Xavier RJ, Rewers M, Hagopian W, Toppari J, Ziegler AG, She JX, Akolkar B, Lernmark A, Hyoty H, Vehik K, Krischer JP, and Petrosino JF. Nature. 2018 Oct;562(7728):583-588. doi: 10.1038/s41586-018-0617-x. Epub 2018 Oct 24. (PubMed ID: 30356187; PubMed Central ID: PMC6415775) 

 

 1. Maternal dietary supplement use and development of islet autoimmunity in the offspring: TEDDY study. Silvis K, Aronsson CA, Liu X, Uusitalo U, Yang J, Tamura R, Lernmark Å, Rewers M, Hagopian W, She JX, Simell O, Toppari J, Ziegler A, Akolkar B, Krischer J, Virtanen SM, Norris JM, TEDDY Study Group. Pediatric Diabetes. 2019 Feb;20(1):86-92. doi: 10.1111/pedi.12794. Epub 2018 Dec 9. (PubMed ID: 30411443; PubMed Central ID: PMC6341488)