Tag detl av 2018 års data från drygt 80-tal diabetesmottagningar på sjukhus,
från alla enheter på sjukhusen
 
48 sidor,  inledande text och de viktiogaste figurerna i utfall,
tar 15-20 sek att ladda ner pdf, så vänta in tiden något då figurer är i färg
 
 

Inledning

Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården för barn och vuxna. Denna årsrapport sammanställer resultat för vuxen- diabetesvården inom primärvård och medicinklinik på sjukhus och är utformad för att användas för uppföljning och jämförelse. Tanken är att jämförelserna ska stimul- era till diskussioner och förbättringar.

Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar många och det nns ett starkt vetenskapligt stöd för att en god multifaktoriell diabetesvård är kostnadseffektiv och kan fördröja och förhindra diabeteskomplikationer. Det är en utmaning för diabetesvården att ständigt för- bättra sig och NDR nns som en hjälp i detta arbete genom lättillgängliga redovisningar av vårdens resultat. Årsrapporten är ett komplement till den redovisning som visas öppet online på NDRs hemsida. Resultaten i den här rapporten är en sammanställning av 2018 års resul- tat och presenteras med analyser för att öka förståelsen av resultaten men dagsaktuella data nns alltid att hämta i Knappen på www.ndr.nu.

Data från NDR bidrar till många värdefulla forsknings- samarbeten och forskningsrapporter som ger ökad kun- skap om diabetessjukdomen och som visar på utman- ingar i diabetesvården. Två avhandlingar under året av Aidin Rawshani respektive So a Axia Karlsson visar ty- dligt på betydelsen av god riskfaktorkontroll och hur viktig följsamheten till blodfettsänkande behandling med statin- er är för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom och död.

Svensk diabetesvård är i många avseenden fantastiskt bra men vi visar i rapporten att det fortfarande nns be- tydande regionala skillnader vad gäller behandlingsalter- nativ och resultat. Det är viktigt att huvudmännen och professionen tar ansvar, analyserar sina egna resultat, identi erar vilka förbättringsbehoven är och vidtar de åt- gärder som är nödvändiga. På det sättet fortsätter vi alla att ständigt förbättra diabetesvården till en alltmer jämlik och högkvalitativ vård för alla personer med diabetes i Sverige.

Stort tack för det na samarbetet under året som gått! Med vänliga hälsningar
NDR-teamet

 

Läs Rapporten i sin helhet

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt