Forskningsstipendier

AstraZeneca stöder årligen två forskningsstipendier á 50 000 kronor. Stipendierna utlyses bl a på www.dagensdiabetes och i tidningen Diabetolognytt.

I år inkom 9 ansökningar. Dessa har individuellt bedömts utifrån originalitet, genomförbarhet och medicinsk nytta (1-6) av SFDs ordförande David Nathanson och de vetenskapliga sekreterarna Erik Schwarz och Magnus Löndahl.

Dessa har därefter vägt samman resultatet och utifrån högsta bedömningspoäng valt ut  två stipendiekandidater och en reserv. Förslagen har presenterats för SFD:s styrelse som fattat beslut att utdela 2019 års Forskningsstipendier från Svensk Förening för Diabetologi till

• Med Dr Grazyna Lietzau, Södersjukhuset och Karolinska Institutet för projektet ”Stroke recovery in diabetes: mechanisms and therapies based on dipeptidyl peptidase-4 inhibitors” och till

• Doktoranden och ST-läkaren Jesper Bäckdahl för projektet  “Molecular mechanisms linking adipose tissue to arterial stiffness and insulin resistance”

Båda pristagarna mottog sina forskningsstipendier vid SFDs Högtidsmiddag vid Diabetes vårmötet i Stockholm 14/3.


För Svensk Förening för Diabetologi SFD

Magnus Löndahl vetenskaplig sekreterare 

Erik Schwartz biträdande 
vetenskaplig sekreterare 

 

David Nathanson
ordförande SFD
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt