Dagens Medicins förhoppning är att rapporten Vården – aktuell status väcker nyfikenhet och kommer till nytta.

Goda medicinska resultat kan inspirera till förbättringar och nytänk.

I 79 tabeller listas resultat i medicinsk kvalitet på landets akutsjukhus, från toppen till botten. Det är indikatorer om allt från hjärtsvikt och prostatacancer till oplanerade återinläggningar på intensivvårdsakuter.

Inom 12 stora medicinska områden listas resultaten; hjärtsjukvård, stroke, kärlkirurgi, cancersjukvård, intensivvård, diabetes, förlossning, gynekologisk kirurgi, ljumskbråck, ortopedi, njursvikt och perioperativ vård.

Rapporten tar också statusen på vårdplatsläget på landets akutsjukhus nu i år, andel regionalt och privat drivna vårdcentraler 2019 och innehåller en kartläggning av privata digitala aktörer samt uppgifter om det politiska läget efter valet 2019.

Källorna är regionerna, de privata vårdaktörerna, flera nationella kvalitetsregister, Vården i siffror, Socialstyrelsen och Dagens Medicins databas Bästa sjukhuset.

 

VÅRDEN – AKTUELL STATUS 143 sidor pdf

Medicinsk kvalitet, digitala aktörer, primärvård, akutsjukhus, regioner

 

 

Ur innehållet

Växande antal digitala vårdgivare

De offentliga vårdgivarna utmanas i allt snabbare takt av privata företag som profilerar sig genom att erbjuda läkarbesök, symtområdgivning, receptförnyelse och en rad andra vårdtjänster.

Det visar en kartläggning gjord av Dagens Medicin och systerpublikationen Digital Hälsa. I dag finns minst 14 så kallade digitala vårdgivare som erbjuder vård på nätet. På den växande listan över digitala nätvårdsaktörer finns mindre kända varumärken som ADHD-doktorn och Knodd tillsammans med de mer etablerade Min Doktor och Kry.

Flera av de privata nätvårdsbolagen erbjuder offentligt finansierad vård i samarbete med offentliga aktörer.

 

På sid 109-116 finns utdata kring diabetes, enbart typ 1 diabetes,

sjukhusdiabetesmottagningar listade, totalt 7 olika parametrar,

baserade på utdata från NDR per dec 2017

 

• Diabetes typ 1

Blodtryck lägre än 140/85 mmHg

Indikatorn visar andel vuxna med diabetes typ 1 som har ett blodtryck under 140/85 mm/Hg. Det är viktigt för att minska risken för bland annat stroke, hjärtinfarkt och perifer kärlsjukdom. Socialstyrelsens målnivå är att en andel på minst 90 procent av alla personer med diabetes typ 1 ska ha ett blodtryck under 140/85 mmHg.

Medianen bland jämförda akutsjukhus i Dagens Medicins databas Bästa sjukhuset är 74,3 procent.

• Diabetes typ 1

Personer med diabetes med HbA1c över 70 mmol/mol

Indikatorn visar andel vuxna med diabetes typ 1 som har blodsockervärdet HbA1c över
70 mmol/mol. Ett högt värde medför ökad risk för diabeteskomplikationer. Socialstyrelsen har som målnivå angett att det ska vara färre än 20 procent.

Medianen bland jämförda akutsjukhus i Dagens Medicins databas Bästa sjukhuset är 19,8 procent.

• Diabetes typ 1

Fotundersökning under senaste året

Indikatorn visar andel vuxna med typ 1 diabetes, vid medicinklinik vars fötter undersökts det senaste året. Socialstyrelsen har som målnivå angett en andel på lägst 99 procent.

Medianen bland jämförda akutsjukhus i Dagens Medicins databas Bästa sjukhuset är 86 procent.

•Diabetes typ 1

Ögonbottenundersökning inom två år

Indikatorn visar andel vuxna med diabetes typ 1 vid medicinklinik som någon gång de senaste två åren gjort ögonbottenundersökning. Målnivån i Socialstyrelsens riktlinjer är för en snarlikt de nierad indikator att en andel på minst 98 procent ska göra en ögonbottenundersökning, men den är inte helt tillämplig här.

Medianen bland 61 jämförda akutsjukhus i Dagens Medicins databas Bästa sjukhuset är 89,1 procent.

• Diabetes typ 1

LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/l

Indikatorn visar andel vuxna med diabetes typ 1 som har en LDL-kolesterolnivå under 2,5 mmol/l, bland dem som har en uppgift om värdet. Denna indikator är en av kvalitetsregistrets resultat-

indikatorer, men ingår inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Blodfettsrubbningar är en av de viktigaste orsakerna till hjärtinfarkt, men bidrar även till risken för stroke och nedsatt cirkulation i benen.

Medianen bland jämförda akutsjukhus i Dagens Medicins databas Bästa sjukhuset är 56,05 procent.

• Diabetes typ 1

Barn HbA1c lägre än 52 mmol/mol

Indikatorn visar andel barn och unga som har ett värde för HbA1c under 57 mmol/mol. HbA1c är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat de senaste två till tre månaderna. Målet är att värdet ska vara lägre än 52 mmol/mol. Ett högt värde ger anledning till åtgärder i behandlingen.

Medianen bland jämförda akutsjukhus i Dagens Medicins databas Bästa sjukhuset är 33,7 procent.

• Diabetes typ 1

Barn uppmätt blodtryck

Indikatorn är ett procesmått och beskriver hur stor andel av barnen som fått sitt blodtryck uppmätt. Enligt det nationella vårdprogrammet ska blodtryck kontrolleras årligen från tio års ålder. Målet är att minst 80 procent av patienterna ska kontrolleras årligen. Ett förhöjt blodtryck kan behöva behandlas eftersom det annars kan leda till komplikationer.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt