Hedersledamot 2019

Svensk Förening för Diabetologi SFD

Claes Göran Östensson 

Claes-Göran är en av de personer som i Sverige bidragit mest till diabetologins utveckling. Claes Görans breda anslag med klinik i botten, en imponerande forskargärning, ett regionalt arbete med det sk 4D projektet för att utveckla och förbättra diabetesvården i Stockholm samt ett nationellt arbete med att förbättra och implementera riktlinjer, inte minst för socialstyrelsens räkning.

Claes Göran var dessutom under flera år ordförande för Nationellt programområde diabetes som utgjorde modell för den nya kunskapsstyrningens organisation.

För att kort nämna Claes Görans extremt breda forskargärning så spänner den från viktiga epidemiologiska insikter, som exempelvis Stockholms diabetespreventiva program studerat riskfaktorer för uppkomst av typ 2 diabetes och prevalens för sjukdomen.

Claes Göran har även ett antal stora internationella diabetesforsknings-samarbeten i länder som Uganda, Malaysia och Bolivia som syftat till att förbättra diabetesvården i dessa länder. Ett mycket innovativt projekt har tagit plats i Vietnam, där Östenssons team studerat et växtextrakt med anti-hyperglykemiska egenskaper.

Utöver detta så har Claes Göran varit initiativtagare till ett stort antal prekliniska studier och har totalt sett handlett ett 25-tal doktorander. 

Sammanfattningsvis är det få personer som har gjort sig så välförtjänta som Claes Göran att med titeln Hedersledamot för SFD vara en representant och galjonsfigur för Svensk diabetesvård.

Diplom och blommor överräcktes i samband med Nationellt Diabetesmöte i Stockholm 14/3

 

Hedersledamot 2019

Svensk Förening för Diabetologi SFD

Eva Örtqvist

Överläkare, med dr, Eva Örtqvist har länge varit synonym med Barn- och ungdomsdiabetesvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus ALB, Karolinska universitetssjukhuset.

Under ett långt och framgångsrikt yrkesliv har Eva brunnit för att ge barn och ungdomar med diabetes en bättre framtid. Eva är välkomnande, inkluderande, energigivande och har stor omsorg om både barnen, ungdomarna deras familjer och barndiabetesteamet.

Evas läkargärning inleddes som skolläkare och sedan som barnpsykiater. Under denna tid utvecklades förmågor som lyssnande, samtal och kommunikation, viktiga redskap för barn- och ungdomsläkaren.

Eva är en erkänt skicklig pedagog och lärare. Detta är en egenskap som är av stor betydelse vid barn-och ungdomsdiabetes där patienten och familjens förståelse av sjukdomen och förmågan till  egenvård är avgörande. Eva har mottagit flera pedagogiska utmärkelser, både från läkarstudenter och Prosseluskanpriset för bästa handledning från ST läkarna i Barn-och ungdomsmedicin. Eva har i flera år  medverkat i kursledningen för den nationella kursen i Barndiabetes för blivande barnläkare.

Eva höll inledningsanförandet på ISPAD 2015 i Brisbane. Eva förmedlade där för barndiabetsvärlden hur ett unikt nationellt kvalitetsarbete med öppna jämförelser, med en gemensam målbild för HbA1c och strukturerad teamutbildning lett till dramatiska sänkningar i svenska barns HbA1c. Resultat som på sikt räddar liv och levnadsår. Eva har också medverkat i flera böcker.

Eva disputerade 2001 med avhandlingen ”The Importance of Immunological, Genetic, and Clinical Factors for Beta Cell Function in Childhood Diabetes”. Då visades bl.a. att kön och ålder kan prediktera remissionens längd och att den samtidiga förekomsten av HLA- DQ2 och GAD65 antikroppar talar för en kortare remission.

Efter avhandling fortsatte Eva samarbetet med barndiabetesgruppen i Seattle och hon påbörjande också ett långt samarbete med prof. Peter Bang i studier som bl.a. belyser de fysiologiska fördelarna med långverkande insulinanaloger för både blodsockerkontroll och för restitution av den derangerade GH-IGF-I axeln.

Under senare år har Eva samarbetat med prof. Olle Korsgren och både formulerat och studerat hypoteser för alternativa mekanismer bakom beta-cellsdestruktionen vid typ 1 diabetes. Eva har under många år varit en del av forskargruppen för Bättre Diabetes Diagnos, BDD och hon har varit med i styrgruppen för barndiabetesregistret, SWEDIABKIDS/NDR.

Eva har också stöttat föräldraföreningen för barndiabetes ”Bullerbyn” vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och har tillsammans med dem arrangerat många läger. Tillkomsten av Barndiabetesfondens Stockholmsavdelning måste också tillskrivas Eva.

Eva har under många år och på många sätt arbetet för att höja kvaliteteten inom barndiabetesvården på ALB, både med organiserande av akutteam och gruppundervisning. Eva har arbetat med att möjliggöra direktöverföring av data från journalsystem till SWEDIABIDS/NDR. Syftet är att frigöra tid och resurser för det direkta patientarbetet.

Evas mångåriga insatser som kliniker, forskare och lärare gör henne till en mycket värdig hedersledamot i SFD.

Diplom och blommor överräcktes i samband med Nationellt Diabetesmöte i Stockholm 14/3

 

Motivering årets diabetolog 2019

Svensk Förening för Diabetologi

Michael Alvarsson

Michael Alvarsson har under mer än två decennier varit en person som bidragit stort på det lokala, regionala och nationella planet för diabetesvården. Michael har gjort stora insatser för att förbättra diabetesvården på Karolinska universitetssjukhuset och är en av arkitekterna bakom Centrum för diabetes på Torsgatan i Stockholm.

Michael har bidragit genom ett gediget arbete för att ta fram och uppdatera nationella riktlinjer och rekommendationer med viktiga insatser för Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets räkning.

Michael Alvarsson har även verkat för att sprida ökad kunskap och supportat svensk diabetesforskning i sitt arbete som mångårig vetenskaplig sekreterare för Svensk Förening för Diabetologi.

Hans forskning på betacellsfunktion, insulinkänslighet, diabeteskomplikationer och framgångsrika handledarskap av doktorander har även gjort skillnad.

Michael utses med ledning av dessa betydande insatser inom diabetologin till årets Diabetolog 2019. Prissumman är  25 000 och stöds av Novo Nordisk för yrkesförkovrande verksamhet. Diplom och blommor överräcktes i samband med Nationellt Diabetesmöte i Stockholm 14/3

 

Motivering årets diabetolog 2019

Svensk Förening för Diabetologi

Margareta Hellgren

Margareta har under 25 år varit diabetesansvarig läkare på vårdcentral i Skövde. Disputation skedde 2014 med randomiserad kontrollerad studie på patienter med prediabetes. Under många år en uppskattat diabetes-föreläsare lokalt och regionalt, för AT, ST-läkare och blivande diabetessköterskor.

Senare år genomfört nationella diabetesföreläsningar med högsta poäng vid utvärdering. Är aktiv i läkemedelskommittens terapigrupp för diabetes VGR. Är med i regionala diabetesrådet. Deltagit i Läkemedelsverkets workshop för typ 2 diabetes 2017. Är med i NDRs nätverk regionalt.

Skapar nu ett kunskapscentrum för primärvårdsdiabetes i Västra Götaland. Är ytterst välförtjänt som Årets Diabetolog.

Prissumman är 25 000 kr och stöds av Novo Nordisk för yrkesförkovrande verksamhet. Diplom och blommor överräcktes i samband med Nationellt Diabetesmöte i Stockholm 14/3

 

För Svensk Förening för Diabetologi SFD

Magnus Löndahl, vetenskaplig sekreterare 

Erik Schwartz, biträdande vetenskaplig sekreterare 

David Nathanson, ordförande 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt