SKL beslutade om rekommendationen vid ett styrelsemöte i fredags.

 

https://skl.se/download/18.741f521a169687e8d76b101c/1552661703929/Rekommendation-etablering-av-samverkansmodell-för-medicinteknik.pdf?utm_campaign=Läkemedelsmarknaden_PREMIUM_190318_Sjukhusenhet%20integrerar%20kliniska%20studier%20i%20rutinsjukvården&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e69d82c95b7b4a96bc00143ffd3d417a&elq=c13e04f8c187491bbe81c1b6017ecde4&elqaid=23584&elqat=1&elqCampaignId=16958

 

SKL vill med rekommendationen stimulera regionerna att med hjälp av gemensamma och samordnade beslut skapa förutsättningar för att bra produkter kommer patienterna till nytta snabbare, men också för att snabbare minska användningen av dåliga produkter.

SKL uppmanar regionerna att senast den 15 maj 2019 anmäla till organisationen hur de avser att behandla SKL-styrelsens rekommendation.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

 

MEDDELANDE FRÅN SKL

Vårt ärendenr: STYRELSEN NR 2/2019 19/00013 

2019-03-15 

Regionstyrelserna 

Rekommendation till regionerna om etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 mars 2019 beslutat rekommendera regionerna 

 • -  att gemensamt etablera en samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift fr.o.m 2020. Verksamheten utvecklas successivt över tid därefter. 
 • -  att samverksmodellens finansiering i sin helhet sker inom ramen för sjukvårds- regionerna, förutom vissa funktioner av gemensam karaktär. För dessa föreslås gemensam tilläggsfinansiering motsvarande 2,4 mkr 2019 (utökning om 1,4 mkr) och 3 mkr 2020 (tillsvidare) med årlig uppräkning enligt LPI. Regionerna samordnar själva eventuell nödvändig resursomfördelning inom respektive sjukvårdsregion som kan bli aktuell. 
 • -  att följande funktioner inrättas: 
  • -  Ett medicintekniskt råd. Rådet verkar utifrån den etiska plattformen för att avge 
  • rekommendationer till regionerna men med uppdrag att beakta den medicintekniska marknadens särskilda förutsättningar. Bemanning sker främst via sjukvårds- regionerna men även representation från kommunerna föreslås. SKL stöttar med sekreterarfunktion/koordinator. 
  • -  En beredningsfunktion. Funktionen koordinerar, bereder, kommunicerar och följer upp regiongemensamt agerande inom samverkansmodellen och är ett operativt stöd till det medicintekniska rådet. Bemanning sker via sjukvårdsregionerna och SKL. Initialt resurser motsvarande 0,5 bef per sjukvårdsregion, ökning bedöms behövas över tid. 
  • -  Ett upphandlingsprojekt under 2019 med fokus på strategisk upphandlings- samverkan inom medicinteknikområdet och ordnat införande. Projektledning utgår förslagsvis från en region. Fr.o.m. 2020 inrättas en upphandlingskoordinator. Projektledare och upphandlingskoordinator ingår i beredningsfunktionen. 
 • -  att regionerna i sina interna processer och i sitt budgetarbete beaktar effekterna av samverkansmodellens genomförande, såväl avseende personella resurser som medel för att kunna följa gemensamma rekommendationer.
 • -  att regionerna i samverkan uppdrar åt kunskapsstyrningssystemets programområden och arbetsgrupper samt de egna HTA-enheterna eller motsvarande resurser att aktivt medverka i samverkansmodellen med sin expertkunskap. 
 • -  att nätverket för regionernas kontaktpersoner i medicinteknik behålls under 2019-2020 och utvärdering sker därefter. 
 • -  att etableringsprojektet och den nationella arbetsgruppen för medicintekniks uppdrag avslutas fr.o.m. 2020, när samverkansmodellen träder i kraft. 
 • -  att den del av samverkansmodellen som är gemensamt finansierad faktureras av SKL i likhet med läkemedelsmodellen och samordnat med denna. 
 • -  att styrgruppen för läkemedels- och medicintekniksamverkan, NSG LM/MT, kontinuerligt följer arbetet och årligen återrapporterar till regionerna om hur arbetet utvecklas och om budgeten behöver justeras. Särskilt ska ev. författningsmässiga krav som kan komma att ställas på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet beaktas. 
 • -  att modellen utvärderas av en extern aktör en första gång efter år 2021, t.ex. via Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.
 • Förbundsstyrelsen beslutade även att rekommendera regionerna 
 • -  att ansluta sig till den föreslagna samverkansmodellen för medicinteknik, vilket innebär att aktivt medverka i den, att verka för att dess intentioner uppfylls och att fatta de beslut som behövs i enlighet med rekommendationen ovan. 
 • -  att respektive region uppmanas att senast 15 maj 2019 anmäla till Sveriges Kommuner och Landsting hur rekommendationen behandlas. I tio år har landsting och regioner tillsammans med SKL och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utvecklat samverkan inom läkemedelsområdet. Den har successivt förfinats och är nu en framgångsrik verksamhet som förutom mer jämlik läkemedelsbehandling genererat 2 miljarder kronor i återbäring under 2018. Parallellt har TLV i en flerårig försöksverksamhet utvärderat medicintekniska produkters hälsoekonomi. En nationell arbetsgrupp och ett nätverk för medicinteknik har efter det bildats och etableringsarbetet leds i projektform av SKL under 2018-2019, under ledning av regionerna via en styrgrupp som utgörs av den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, kallad NSG LM/MT. Under hösten har föreliggande förslag utarbetats. 
 • För att utreda förutsättningarna för även en medicinteknisk samverkan i regionernas regi genomfördes därför under 2016/2017 en förstudie. Denna ledde fram till att landstings- och regiondirektörerna hösten 2017 ställde sig bakom finansieringen av ett gemensamt arbete i syfte att etablera en samverkan, med målet att få ett mer samordnat införande av medicintekniska produkter. 
 • Bakgrund 

Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp drift fr.o.m. 2020. Huvudinriktningen är att tillskapa en nationell och regiongemensam process för införande av ny medicinteknik, men modellen ger även möjlighet till annan mer strukturerad medicinteknisk samverkan även på sjukvårdsregional nivå. 

Lena Micko Ordförande 

Press release