Förslag till uppföljning av SFD (Svensk Förening för Diabetologi) och BLF (Barnläkarföreningens) endodiab: 

I flera av de systematiska översikter som identifierats drar författarna slutsatsen att strukturerad transitionsvård kan ha positiva effekter på bland annat glykemisk kontroll och anpassningen till vuxenvård. Detta behöver tydliggöras i vårdprogram och omsättas i praktisk sjukvård i samarbete mellan barn- och vuxendiabetologin. 

1) Organisation och genomförande av transition mellan barn- och vuxensjukvård för personer med T1DM behöver beskrivas i nationella vårdprogram för diabetes. Regionala Medicinska Riktlinjer behöver tas fram för att säkerställa att ändamålsenliga rutiner finns i samtliga sjukvårdsregioner för denna fas i diabetesvårdkedjan. 

2) Frågan lyfts gemensamt till Nationell Arbets Grupp (NAG) diabetes för vidare åtgärd. 

3) Forskning på området uppmuntras för att möjliggöra ytterligare förbättringar av vården.

För Svensk Förening för Diabetologi


SBU:s upplysningstjänst svarar på avgränsade frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan resultaten av litteratursökningen vara ofullständiga.
Strukturerad övergång från barn- till vuxendiabetesvård för unga med typ 1-diabetes
 

Strukturerad övergång från barn- till vuxendiabetesvård för unga med typ 1-diabetes 

Flertalet unga och vuxna i åldersgruppen 15–25 år med typ 1-diabetes har dålig glykemisk kontroll, vilken medför risk för svåra långsiktiga komplikationer. En strukturerad övergång från barn- till vuxendiabetesvård för unga vuxna med typ 1 diabetes skulle kunna bidra till en förbättrad blodsockerkontroll. 

Fråga 

Vilken effekt har en strukturerad transitionsvård mellan barn- och vuxendiabetesvård för unga med diabetes typ 1? 

Sammanfattning 

SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio systematiska översikter som sammanställer forskning som finns om strukturerad transitionsvård för unga personer med typ 1-diabetes, samt för unga personer med andra kroniska tillstånd. I flera av de systematiska översikter som identifierats drar författarna slutsatsen att strukturerad transitionsvård kan ha positiva effekter på bland annat glykemisk kontroll och anpassningen till vuxenvård. Underlagen i översikterna var övervägande observationsstudier och deskriptiva studier, mycket få randomiserade kontrollerade studier finns på området. Översikterna belyste även vilka faktorer som bedöms viktiga för en framgångsrik övergång från barn- till vuxenvård. 

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Se hela rapporten utan lösenord som pdf, lästid ca 1 min, totalt endast 13 sidor

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/strukturerad-overgang-fran-barn--till-vuxendiabetesvard-for-unga-med-typ-1-diabetes/

Litteratursökningen sammanställd av SBU

https://www.sbu.se/contentassets/01316716d99e4314a7857b775a26e6b3/litteratursokning.pdf

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt