Enligt Dagens Samhälle i veckan så uppvisar Sveriges kommuner och landsting SKL
ett överskott per 31/12 2018 på 15 miljarder SEK dvs 15 000 miljoner SEK. 

Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyråns SCBs publicering i veckan av räkenskapssammandragen för 2018. 
"Sett över tid är det en godtagbar resultatnivå.

I rena pengar bidrar följande städer eller kommuner med överskott
1. Stockholm 3301 kr per inv eller totalt 3176 MKR
2. Göteborg 3133 kr/inv eller totalvinst 1792 MKR
3. Malmö 2716 kr per inb eller totalvinst 921 MKR
4. Kiruna 26639 kr /inv eller totalvinst 612 MKR
5. Borås 4204 kr per inb eller totalvinst 472 MKR

Regioner vinnare
1. Stockholm 311 kr/inv eller totalvinst 728 MKR
2. Västra Götaland 131 kr/inv eller totalvinst 224 MKR
3. Västmanland 785 kr/inv eller totalvinst 215 MKR
4. Örebro 498 kr/inv eller totalvinst 150 MKR
5. Norrbotten 599 kr/inv eller totalvinst 150 MKR

Regioner med förlust
17. Värmland -252 kr/inv eller förlust 71 MKR
18. Kalmar -388 kr/inv eller förlust 95 MKR
19. Jämtland -1904 kr/inv eller förlust 248 MKR
20. Östergötland -1098 kr/inv eller förlust 507 MKR
21. Skåne -496 kr/inv eller förlust 676 MKR 

Källa www.scb.se

______________


Nationell kunskapsstyrning” byter namn till
”Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård”
Detta ska gälla från och med 190312

Styrgruppen för systemet byter också namn till "Styrgrupp för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård".
 
”Strategiska styrgrupp i partnerskapet” finns nu också.

Se också nedtill mer information från arbetsgruppen Nationell kunskapsstyrning.

Från 190101 har alla Landsting bytt namn till Regioner. Det innebär att loggor får göras om, tryckas om, skyltar etc göras nya. Västra Götalands Regionen ska nu heta Region Västra Götaland och investerar i 10 MKR närmaste året för loggobyten.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 

Årets planerade insatsområden i NPO och NSG 
Ambition och kraft att göra skillnad
 
Tjugofyra nationella programområden och sju nationella samverkansgrupper har startats upp i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Nu finns en sammanfattning och en nyhet om gruppernas planerade insatsområden 2019.

Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård beslutade vid mötet den 21 februari att ställa sig bakom gruppernas verksamhetsplaner och det sammanfattande dokumentet.

– Det är ett imponerande arbete som sker i de olika grupperna och i landet som helhet med kunskapsstyrning. Vi jobbar för att möjliggöra en hälso- och sjukvård där bästa tillgängliga kunskap alltid används i varje möte mellan invånare och hälso- och sjukvårdens personal, och där vi genom uppföljning och analys av resultaten ständigt lär och förbättrar vården. Detta kommer gruppernas planerade insatser att bidra till, säger Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen.
Planerade insatser 2019 för NPO och NSG på agendan vid årets första lärandeträff 13 mars

Dagen kommer främst att ha fokus på samarbete kopplat till nationella programområdens och nationella samverkansgruppers planerade insatsområden och de generella uppgifterna för grupperna under 2019. Nationellt programområde för hjärt- och kärlsjukdomar delar med sig av erfarenheter av att starta upp arbetsgrupper, och två sjukvårdsregioner berättar om sitt etableringsarbete. Årets Medicinsvensk och världens första spetspatient, Sara Riggare, inleder dagen.  

Kunskapsstyrningssystemet byter namn
De sista landstingen blev regioner 1 januari 2019 och landsting som begrepp fasas ut. Det innebär att vi i all kommunikation om kunskapsstyrningssystemet ersätter ”landsting” med ”regioner” och även byter namn på systemet till Nationellt system för kunskapsstyrning. Även området som kunskapsstyrningen bedrivs inom ska framgå kopplat till namnet, i detta fall hälso- och sjukvård. Det beror på att kunskapsstyrningssystem i framtiden kan komma att startas upp inom andra områden som regioner och kommuner ansvarar för.

I löpande text skrivs alltså namnet Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Även styrgruppen för systemet byter namn till "Styrgrupp för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård".

Namnnet kommer succesivt att bytas ut på webben, i projektplatsen, presentationer, mallar med mera med start 5 mars. Namnbytet i nationella kanaler förväntas vara färdigt den 12 mars.

Det beslutade styrgruppen vid mötet i februari, och dokumentet Principer för kommunikation kommer inom kort att uppdateras med information för hur namn- och avsändare ska hanetras i kunskapsstyrningssystemet.
 
Så blir uppdraget för NSG strukturerad vårdinformation
 
Den nyligen uppstartade nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation fick i februari sitt uppdrag fastställt i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

I stora drag ingår i uppdraget att samordna regionernas arbete mot en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser. Det kommer att ske på flera sätt. Bland annat genom att identifiera områden och frågor som utifrån pågående arbete med införande av nya vårdinformationsmiljöer kräver regiongemensamma ställningstaganden.

– Alla regioner står inför införande av nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem. Det innebär att dessa system den närmsta tiden ska anpassas och fyllas med innehåll.

Det är nu möjligheten finns för att realisera att bästa tillgängliga kunskap ska finnas tillgänglig och användas, och skapa bättre förutsättningar för uppföljning med hög kvalitet, säger Patrik Sundström, SKL, som samordnar gruppens arbete tills en ordförande är utsedd.

Under mars kommer nominering av ledamöter till gruppen att ske. 

Se Öppet forum om strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd
 
https://images.editnews.com/uploads/68996828/1180793
Vid årets första Öppet forum fick vi en lägesbild av arbetet kring kunskapsstöd och strukturerad vårdinformation.

Beslut om hur Nationellt kliniskt kunskapsstöd NKK ska utvecklas vidare
 
Vid styrgruppsmötet i februari togs tre inriktningsbeslut för vidareutvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK).

Styrgruppen beslutade att:
  • nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation får ansvaret att förvalta och vidareutveckla NKK:s referensarkitektur
  • de nationella programområdena får styr- och ledningsansvar för sina ämnesområden i NKK och att NKK:s ämnesgrupper senast 1 juni 2019 integreras med respektive programområde
  • tillsammans med Inera arbeta för att ett kunskapsstöd för mödrahälsovården tas fram som en pilot för hela vårdkedjan i NKK:s IT-plattform.
Besluten innebär ytterligare steg mot att fullt ut göra NKK till en del av kunskapsstyrningssystemet och att arbeta sammanhållet och resurseffektivt.

Det sjukvårdsregionala värdskapet för nationella programområden och ämnesgrupper inom NKK överlappar idag bara till vissa delar eftersom ämnesgrupperna etablerades före programområdena.

Ämnesgrupperna och de nationella programområdena har redan börjat söka samarbete. Exakt hur samarbetet ska se ut och beslut om eventuella förändringar i värdskapen tas fram i dialog med sjukvårdsregionala samordnare i kunskapsstyrningssystemet och sjukvårdsregionala kontaktpersoner i NKK. Det arbetet beräknas vara klart före sommaren.

Ledamöter utsedda i NPO levnadsvanor och NPO reumatiska sjukdomar
 
Nu är ledamöterna och ordförande för dess grupper utsedda, och Stockholm-Gotland har tilldelats det sjukvårdsregionala värdskapet för Nationellt programområde för reumatiska sjukdomar.

Lista över alla ledamöter i nationella programområden på webben.
 
Kontaktpersoner vid myndigheter utsedda i partnerskapet
 
För att kontakten mellan myndigehter och nationella programområden och nationella samverkangrupper ska ske så smidigt som möjligt har kontaktpersoner utsetts vid myndigheterna som ingår i partnerskapet (Partnerskap till stöd för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård). Alla NPO och NSG har sin egen kontaktperson vid Socialstyrelsen, samt att det finns övergripande kontaktpersoner vid respektive myndighet.

Utsedda kontaktpersoner finns listade här på projektplatsen.

Den strategiska styrgruppen i partnerskapet
har också haft sitt första möte för året och arbete inom de prioriterade områdena för 2019 har inletts. Prioriterade områden 2019 är:
  • modell för behovs- och omvärldsanalys
  • patientdelaktighet i kunskapsstyrningen
  • stöd till nationella utvecklingsarbeten rörande digitalisering
  • ev. tillfälliga regeringsuppdrag och satsningar.
 
Ert arbete med kunskapsstyrning på scen vid internationell hälso- och sjukvårdskonferens
 
Kunskapsstyrningssystemet och arbetet med att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård kommer att presenteras vid den internationella konferensen ”The International Forum on Quality and Safety in Healthcare” i Glasgow i slutet av mars, av styrgruppens ordförande Mats Bojestig och Marie Lawrence, samordnare nationell stödfunktion.

Kunskapsstyrningsarbetet kommer att vara representerat på flera sätt. Bland annat finns Nationellt kliniskt kunskapsstöd på plats med en posterpresentation och Vården i siffror med en posterpresentation och en film.

Läs mer om konferensen och programmet här

eller här

https://internationalforum.bmj.com/glasgow/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Nationellt+system+för+kunskapsstyrning+hälso-+och+sjukvård+–+mars+2019
 
Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan hälso- och sjukvårdens personal och invånare. Bakom kunskapsstyrningsystemet står Sveriges regioner i samverkan.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa
— tillsammans gör vi varandra framgångsrika!