​Läkares arbete med prevention och levnadsvanor – en framgångsfaktor för god och jämlik hälsa!

Press release Svenska Läkaresällskapet - 2019-02-04 07:00 CET

Svenska Läkaresällskapet (SLS) lanserar nu rapporten ”På väg mot bättre och mer jämlik hälsa” som sammanfattar arbetet inom Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt. Projektet har pågått sedan 2012 på uppdrag av Socialstyrelsen. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar inom hälso- och sjukvården för att implementera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Arbetet har varit mycket framgångsrikt bland vårdens professioner.

– Projektets långsiktiga målsättning är att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant, säger Anna Kiessling, projektledare för SLS Levnadsvaneprojekt. 

Rapporten På väg mot bättre och mer jämlik hälsa summerar arbetet mellan åren 2012-2018. Den redovisar lärdomar och visar vägen framåt i arbetet med läkares vetenskapligt grundade arbete med prevention och levnadsvanor. 

– För att lyckas med ett så här djupgående och komplext förändringsarbete inom hälso- och sjukvården måste vi involvera de viktigaste krafterna som driver arbetet framåt, nämligen hälso- och sjukvårdens professioner, säger Anna Kiessling.

Sex framgångsfaktorer för lyckat arbete med prevention och hälsosamma levnadsvanor:

1. Professionsdrivna Levnadsvaneprojekt skapar engagemang och resultat ute i vårdorganisationerna.

2. Basera allt professionellt levnadsvanearbete på vetenskaplig grund: Om hälsosamma levnadsvanors preventiva och behandlande effekter. Om vilka metoder som stödjer hälsosamma levnadsvanor och skapar jämställda förutsättningar för individer, grupper och befolkningen.

3. Ha tilltro till den egna förmågan för att en varaktig förändring ska komma till stånd.

4. Integrera levnadsvanefrågor i redan existerande vårdprocesser, förankrade i aktuell sjukdomsgrupps symtombild, patofysiologi och behandling.

5. Synliggör positiva effekter om levnadsvanor förbättras som till exempel minskad komplikationsrisk vid rök- och alkoholfri operation.

6. Prioritera insatser tidigt i livet och i grupper med hög risk för ohälsa (socioekonomiskt utsatta grupper, personer med låg utbildning, funktions variationer, språk- och kulturella hinder).

Läs och ladda ned rapporten här 

https://www.sls.se/halsa--sjukvard/levnadsvanor/rapport---pa-vag-mot-battre-och-mer-jamlik-halsa/

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt