Ny Sifo: Varannan vill vaccinera sig mot lunginflammation 

Två av tre känner inte till att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker, den vanligaste orsaken till lunginflammation och hälften känner inte till vilka som löper större risk att drabbas. Varannan är däremot positiva till att vaccinera sig mot lunginflammation om de fick möjligheten.

Influensa och även en vanlig förkylning ökar risken för att få lunginflammation. En av de vanligaste orsakerna, och som kan leda till särskilt allvarlig lunginflammation, är pneumokockbakterier. Riskgrupper, det vill säga personer med kroniska sjukdomar och äldre, som just nu vaccinerar sig mot influensan rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att också vaccinera sig mot pneumokocker (2). 

– Att kännedomen om att det går att vaccinera sig mot pneumokocker är så låg är oroväckande. Sannolikt beror detta på okunskap om att pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation.

Samtidigt är det positivt att så många kan tänka sig att vaccinera sig om de erbjuds möjligheten. Risken att drabbas ökar avsevärt för personer med underliggande sjukdomar. Till exempel har personer med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, åtta till tio gånger högre risk och personer med diabetes har tre gånger så hög risk att få lunginflammation, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare inom området vacciner på Pfizer. 

Stor okunskap om vaccin mot lunginflammation

Sifo-undersökningen visar att två av tre, 69 procent, inte känner till att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker. Varannan, 50 procent svarar vidare att de är positiva till att vaccinera sig mot lunginflammation om de erbjuds möjligheten, ytterligare en fjärdedel är tveksamma och en av fem, 22 procent, svarar nej. Män över 65 är mest positiva, där kan två av tre, 65 procent, tänka sig att vaccinera sig. Mest tveksamma är kvinnor 30-49 år, där endast 37 procent kan tänka sig att vaccinera sig mot lunginflammation. 

Låg kunskap om sepsis (blodförgiftning)

Svenskarna känner till att lunginflammation kan leda till feber, svårt att andas, dödsfall, sjukhusinläggning, hosta och slem (73, 73, 66, 64 respektive 61%). Däremot är det stor okunskap kring sepsis (blodförgiftning). 19 procent känner till att lunginflammation kan leda till sepsis som är en mycket allvarlig komplikation, och pneumokocker är en av de vanligaste orsakerna till sepsis. 

Alla kan drabbas oavsett ålder

49 procent känner inte till vilka som har ökad risk att få lunginflammation. Bäst kunskap har kvinnor 50-64 år, där 67 procent känner till att personer som har kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar, oavsett ålder, löper större risk att drabbas av lunginflammation. 

Om Sifo-undersökningen Sifo-undersökningen genomfördes den 1-7 november 2018 i Kantar Sifos riksrepresentativa slumpmässigt rekryterade webbpanel. 1 018 svar har samlats in från den svenska allmänheten i åldersgrupp 18-79 år. 

Om lunginflammation

Lunginflammation är en allvarlig och i vissa fall livshotande sjukdom. Barn är ofta bärare av pneumokockbakterier och kan sprida den vidare till personer i sin omgivning. Varje år drabbas cirka 100 000 personer i Sverige av lunginflammation. Under de senaste tio åren har i årsgenomsnitt 

37 648 personer i Sverige blivit så sjuka att de lagts in på sjukhus (3). Många insjuknar i lunginflammation under influensasäsongen, som oftast har sin topp i februari och vanligen pågår fram till maj (4). 

Pneumokocker ger också upphov till öroninflammation och bihåleinflammation samt även allvarliga tillstånd som hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis). Uppåt 40 000 människor i den vuxna befolkningen drabbas årligen av sepsis i Sverige, och dödligheten är hög. En av de vanligaste orsakerna till sepsis är pneumokocker, vilket kan förebyggas med vacciner. 

Om vaccinering och riskgrupper

Personer med kroniska sjukdomar, och även äldre, löper extra stor risk att drabbas av lunginflammation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper. Till riskgrupper räknas bland annat personer som 

 • • har kronisk lungsjukdom som astma och KOL 
 • • har kronisk hjärt- lever- eller njursjukdom 
 • • har diabetes mellitus
 • • är rökare 
 • • har alkoholmissbruk 
 • • har nedsatt immunförsvar orsakad av sjukdom eller behandling 
 • • är 65 år och äldre (2) 

Den som vill skydda sig mot lunginflammation kan be om vaccin mot pneumokocker samtidigt som man vaccinerar sig mot influensa. Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker. För att få förstärkt skyddseffekt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att riskgrupperna tar båda vacciner med visst mellanrum (2). 

Pneumokockvaccin, i form av konjugatvaccin som Prevenar 13, ingår sedan den 1 januari 2009 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Prevenar 13 kan ges till både barn och vuxna och ingår i högkostnadsskyddet med begränsning (5). 

Referenser  

 1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/ 
 2. Socialstyrelsens statistikdatabas, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard. Sökkriterier: J12-J18/Riket/Ålder: 0-85+/Båda könen/Antal patienter/2008-2017. Senast besökt 2018-12-06. 
 3. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/ 
 4. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2015-09-30-prevenar-13-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html 

Press release från Pfizer.

Sifo-undersökningen är beställd av företaget nov 2018

 

Nyhetsinfo

Vissa regioner erbjuder kostnadsfri vaccination mot lunginflammation, bland annat Norrbotten. 

www red DiabetologNytt