Rapportör för DiabetologNytt
Ulla Hellstrand Tang, Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 
Bättre prevention och vård av fotkomplikation för alla personer med diabetes i Norden är målet för the Nordic Diabetic Task Force (NDF)1.
 
Ländernas behov, brister och framgångar presenterades vid the 3rd Nordic Diabetic Foot Symposium, Helsingfors 6-7 november 2018. NDF bildades 2014 för att uppmärksamma att prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes beror på var hen bor.
 
Även om internationella riktlinjer2 bör följas visar det sig att implementering av riktlinjer skiljer sig åt mellan länderna3. NDF konferens har som syfte att främja och stödja implementering av evidens baserad god praxis i Norden.
 
Diabetes
Antalet personer, diagnostiserade och odiagnostiserade, är stort. Sammantaget har, 640 300 resp. 677 800 personer i Danmark och Sverige, diabetes 4, tabell 1. Motsvarande antal för Finland, Island och Norge är 594 700, 24 400 och 404 500 personer.  I Finland är medelkostnaden per person, 49 000 SEK, tabell 1. Norge har högre medelkostnad, 109 000 SEK. Statistik saknas, i de Nordiska länders, som visar hur stor andel av kostnaden som är relaterad till fotkomplikationer. Kostnaden för fotkomplikationer avsevärd5. Mer än20% av totalkostnaden för behandling vid diabetes uppskattas vara fotrelaterade6,7.
 
Alla Nordiska länder, förutom Island, har nationella riktlinjer kring diabetesvården8-13. Till stöd för uppföljning och utvärdering av diabetesfotvården i Norden saknar Island och Finland nationella diabetesregister.
 
I Sverige registreras om fotundersökning har utförts samt riskkategori för patienten: 1= frisk fot - diabetes utan komplikatione, 2= neuropati och/eller angiopati, 3= tidigare diabetessår, fotdeformiteter, grav callus, amputation samt 4= pågående allvarlig fotsjukdom- sår, kritisk ischemi, infektion, Charcot-fot14.
 
Tabell1. Förekomst av diabetes i de Nordiska länderna samt kostnader4
Land
Antal (20-79 år)
Prevalens (%)
Odiagnostiserade (20-79 år)
Kostnad (medel/ pers. SEK**)
 
Danmark
386 700
6,4
253 600
70 658
 
Finland
370 300
5,8
224 400
48 912
 
Island*
18 000
5,3
6 400
55 751
 
Norge*
298 000
5,3
106 500
109 438
 
Sverige
499 300
4,8
178 500
75 996
* extrapolation från liknande länder
** omvandlat från USD, 2018-12-27
(o)jämlik vård
 
Erbjuds personer med diabetes prevention och vård?
I en studie redovisades i vad mån personer med diabetes fått adekvat prevention och vård av fotkomplikation15. Svaren visade bl.a. om patienterna under de senaste 12 månaderna fått fötterna undersökta, om de fått råd om egenvård och/eller fått remiss till medicinsk fotvård.
 
Utav 359 personer uppgav 142 (40%) att de hade nedsatt känsel i fötterna. 13% hade inte fått sina fötter fotundersökta de senaste 12 månaderna, 20% och 23% hade inte fått information om egenvård eller råd om lämpliga skor, respektive. Vidare,  35% och 37% respektive, rapporterade att de inte fått remiss till medicinsk fotvård eller till ortopedteknisk försörjning. Sju procent av de som hade nedsatt känsel hade fotsår. Av dessa hade 5% ej fått vård (för sitt fotsår) av någon hälsopersonal. Vidare, av de med nedsatt känsel hade 25% inte fått remiss till medicinsk fotvård och 25% hade inte fått remiss för ortopedteknisk försörjning (skor/inlägg). Slutsatsen är att stor andel av personer med diabetes har nedsatt känsel i fötterna och har ökad risk att utveckla fotsår. Personer med hög risk att utveckla fotsår hade begränsad tillgång till prevention och behandling. I prevention ingår årliga kontroller och för de med ökad risk, tillgång till medicinsk fotvård och ortopedteknisk behandling. Vid akut skada ska patienterna remitteras till multidisciplinär vård.  Prevention och vård är kostnadseffektivt, höjer livskvaliteten och är långsiktigt hållbart16-20. Förhoppningsvis bör alla regioner och landsting i Sverige aktivt jobba för en minskning av antalet fotsår och amputation vid diabetes
 
Presentationer
Allan Flyvberg, Steno Diabetes Center, Köpenhamn att visionen för centret är att erbjuda bästa behandling och att vara en inspirationskälla för andra länder. Anne Rasmussen, Steno, inspirerade åhörarna att i daglig praxis använd digitalt journalföringssystem vid fotundersökning. Att använda fotstatistik, som verktyg, i person centrerad vård har varit framgångsrikt för dem.
 
Motiverandes samtal mellan personen med diabetes och vårdpersonal har gett bra behandlingsresultat. Vidare, kan klinikens fotstatistik, öka medarbetarnas motivation när framgångar och svagheter redovisas. Minskad antibiotikaanvändning var temat för Edgar Peters, som gav konkreta tips: följ rekommendationer, odla innan antibiotikabehandling startas, frångå generall terapi och använd riktad antibiotika. Konferensen var tvärprofessionell.
 
Bland 250 åhörare fanns läkare, fysioterapeuter, medicinska fotterapeut, podiater, ortopedingenjörer och utställare som välmotiverade åkte hem att fortsätta arbetet för god och jämlik prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes.
 
Referenser
Nordic Diabetic Foot. THE NORDIC DIABETIC FOOT TASK FORCE. 2014. http://nordicdiabeticfoot.com/index.php?id=1589
accessed 2018-12-27
 
International Working Group on the Diabetic Foot. IWGDF Guidance on the prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes. 21 March 2016 2015.
accessed 2017-01-22.
 
Annersten Gershater M. The use of clinical guidelines during the treatment of diabetic foot ulcers in four Nordic countries. EWMA Journal 2016; 16(2): 23. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. IDF DIABETES ATLAS - 8th edition 2017, 2017. InternationaL DIABETES FEDERATION. Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot – 2017. 2017.
accessed 2017-10-17.
 
Danmusa UM, Terhile I, Nasir IA, Ahmad AA, Muhammad HY. Prevalence and healthcare costs associated with the management of diabetic foot ulcer in patients attending Ahmadu Bello University Teaching Hospital, Nigeria. International journal of health sciences 2016; 10(2): 219-28. Gordois A, Scuffham P, Shearer A, Oglesby A, Tobian JA. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in the U.S. (Epidemiology/Health Services/Psychosocial Research). Diabetes Care 2003; 26(6): 1790.
 
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2015.
 
Sundhetsstyrelsen. NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DIABETISKE FODSÅR. 2013. Sundhetsstyrelsen. Styrket indsats for mennesker med diabetes. 2017. Sundhetsstyrelsen. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes. 2017. Helsedirektoratet. Diabetes - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. 2018. hoito K. Tyypin 2 diabetes. 2018.
 
Nationella Diabetes Registret. Årsrapport 2017. 2018. Hellstrand Tang U, Sundberg L, Edlund ÅM, Hellstrand S, Tranberg R. Patients access to interventions aimed to prevent diabetic foot ulcers. 3rd Nordic Diabetic Foot Symposium; 2018; Helsinki, Finland; 2018. Ragnarson Tennvall G. The diabetic foot: costs, health economic aspects, prevention and quality of life. Lund; 2000.
 
Ragnarson Tennvall G, Apelqvist J. Health-related quality of life in patients with diabetes mellitus and foot ulcers. J Diabetes Complications 2000; 14: 235-41.
 
Ragnarson Tennvall G, Apelqvist J. Prevention of diabetes-related foot ulcers and amputations: a cost-utility analysis based on Markov model simulations. Diabetologia 2001; 44(11): 2077-87.
 
Ragnarson Tennvall G, Apelqvist J. Health-Economic Consequences of Diabetic Foot Lesions. Clin Infect Dis 2004; 39(S2): 132-9.
 
Ragnarson Tennvall G, Apelqvist J, Eneroth M. Costs of Deep Foot Infections in Patients with Diabetes Mellitus. Pharmacoeconomics 2000; 18(3): 225-38.
 
Nyhetsinfo 
Tabell är svårläst pga det script som www.dagensdiabetes.se använder, sorry
www red DiabetologNytt