Kommentar från Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Department of Medical and Health Science, Linköping
 
DECLARE:
Den stora majoriteten (98%) av alla patienter med typ 2 diabetes i Sverige, behandlas i primärvården och 80% av dessa patienter har ingen tidigare känd kardiovaskulär sjukdom. Det gör DECLARE, med den största andelen primärpreventiva patienter jämfört med EMPA-Reg och CANVAS, till en mycket viktig studie.
 
Studien visar att man skyddar mot kardiovaskulär död/hjärtsvikt i hela populationen av patienter med typ 2-diabetes.
 
Detta har man inte kunnat visa förut. Resultaten är därför relevanta för det stora flertalet av diabetespatienter.
 
Dessutom är det roligt att vi kunnat genomföra en sån stor och lång studie i Sverige.

Att MACE (CVD död, hjärtinfarkt och stroke) inte reducerades i dapagliflozingruppen jämfört med placebo varken i hela studiepopulationen eller i den kardiovaskulärt sjuka gruppen var dock en besvikelse.
 
———-
 
Kommentar från Peter M Nilsson, professor, överläkare, SUS Malmö
 
Som helhet betraktad får DECLARE studien anses som framgångsrik.
 
Huvudresultatet för primär kardiovaskulär utfallsvariabel var visserligen neutral (non-inferiority) men i den aktiva armen fanns en klar signal om reducerad hjärtsvikt och kardiovaskulär död efter behandling med dapagliflozin.
 
Man bör betänka att många av dessa patienter redan var relativt väl behandlade och det är alltid svårt att då kunna påvisa tilläggseffekter.
 
En annan aspekt är svårigheten att applicera uppdelningen i primär- och sekundärprevention, vilket är tillämpligt för ischemisk hjärtsjukdom men inte för risk att utveckla hjärtsvikt - en annan dimension.
 
Slutligen kan det även vara så att en del patienter med diabetes har tysta hjärtinfarkter, vilket även bidrar till svårighet att dela upp i primär- och sekundärprevention. En nyligen publicerad meta-analys i the Lancet om betydelsen av SGLT-2 hämmare, som i en ledare diskuteras, betonas dessa viktiga aspekter vidare.
 
————
Artikeln i sin helhet som pdf utan lösenord
 
————-
 
Ur pressmeddelande DECLARE från företaget 
 
Fas III-studien DECLARE-TIMI 58 visar att dapagliflozin (Forxiga) som behandling av typ 2-diabetes i en bred patientpopulation signifikant minskar risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död

Behandling av typ 2-diabetes med dapagliflozin (Forxiga) i en bred patientpopulation, minskar risken för sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död med 17 procent jämfört med placebo (4,9% jämfört med 5,8%).
 
Samtidigt bekräftas den sedan tidigare kända säkerhetsprofilen för dapagliflozin. Det visar de första resultaten från en stor internationell kardiovaskulär fas III-studie, DECLARE-TIMI 58, som presenterades som en av huvudnyheterna på den pågående amerikanska hjärtkongressen AHA i Chicago.
 
Resultaten publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine (NEJM)
 
Över 17 000 patienter, varav 453 från 16 olika svenska centra, deltar i studien.

Studien utvärderade de kardiovaskulära effekterna av behandling med diabetesläkemedlet dapagliflozin, som tillägg till standardbehandling, jämfört med placebo över en period på upp till fem år, hos vuxna patienter med typ 2-diabetes, som har flera riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar eller etablerad kardiovaskulär sjukdom.

Resultat från DECLARE-TIMI 58 som nu presenterats för första gången i sin helhet visar att behandling med dapagliflozin uppnådde det primära säkerhetsmåttet (non-inferiority) jämfört med placebo avseende allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE), definierat som hjärtrelaterad död, hjärtinfarkt eller ischemisk stroke (p<0,001).

Gruppen som behandlades med dapagliflozin visade sig signifikant minskade andelen sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död med 17 procent jämfört med placebo (4,9% jämfört med 5,8%; hazard ratio (HR) 0,83; 95% konfidensintervall (KI): 0,73- 0,95; p=0,005). Detta var ett av studiens två primära sammansatta effektmått.
 
Denna minskning av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död var lika stor för hela studiepopulationen i DECLARE-TIMI 58, vilket innefattar både patienter med flera riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar och patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom.
 
Färre allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE) observerades även i dapagliflozin-gruppen för det andra primära sammansatta effektmåttet, men denna skillnad var inte statistisk signifikant (8,8% jämfört med 9,4% for placebo; HR 0,93 (95% KI 0,84-1,03), p=0,17) (1).

– Detta bekräftar resultat från tidigare observationer med SGLT2-hämmare. Att undvika hjärtsvikt är viktigt ur flera aspekter, det är ett tillstånd som påverkar livskvaliteten för patienterna och kräver kostsamma insatser av vården och på det sättet ett viktigt effektmått.
 
Det viktigaste resultatet med DECLARE är att man visar en prevention av hjärtsvikt, även i en primär preventiv grupp säger Mikael Dellborg, överläkare GUCH-centrum, medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i kardiologi vid Göteborgs universitet, och en av de två nationella huvudprövarna i Sverige för DECLARE.

– Den stora majoriteten (98%) av alla patienter med typ 2-diabetes i Sverige, behandlas i primärvården och 80 procent av dessa patienter har ingen tidigare känd kardiovaskulär sjukdom. Det gör DECLARE, med den största andelen primärpreventiva patienter, till en viktig studie.
 
Studien visar att man skyddar mot kardiovaskulär död eller hjärtsvikt i hela populationen av patienter med typ 2-diabetes. Detta har man inte kunnat visa förut.
 
De sekundära utfallsmåtten i DECLARE visade endast nominell signifikans. För patienterna i studien som fick dapagliflozin minskade risken att utveckla eller förvärra njursjukdom med 24 procent (4,3% jämfört med 5,6% för placebo, HR 0.76 (95% KI 0,67-0,87)).
 
Färre händelser av död oavsett orsak, visades i dapagliflozin-gruppen (6,2% jämfört med 6,6% för placebo, HR 0,93 (95% KI 0,82-1,04).
 
Biverkningarna var likvärdiga med de som tidigare rapporterats från andra studier (1).
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt