Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2018-03-14
 
En nyfödd bebis i famnen – och samtidigt ett eget blodsocker som åker berg-och-dalbana som aldrig förr. För vissa nyförlösta kvinnor med diabetes typ 1 blir situationen övermäktig, och mer stöd måste till, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.
 
– Det är klart att det blir oerhört skrämmande om man går och håller ett barn och samtidigt blir så yr att man måste sätta sig, det skapar naturligtvis rädslor, säger Karolina Lindén, doktorand inom vårdvetenskap och hälsa och legitimerad barnmorska, verksam inom Närhälsan i Göteborg.
 
En graviditet medför ökade risker för både foster och kvinna då den blivande mamman har typ 1-diabetes. I sin avhandling visar Karolina Lindén att det trots högspecialiserad vård och ett flertal involverade aktörer under graviditeten kan behövas ytterligare hjälp efter att barnet är fött och familjen kommit hem ifrån BB.
 
Generellt mådde kvinnorna i den undersökta gruppen (168 individer) ganska bra, men två tredjedelar av dem uppgav att de efter hemkomsten från BB upplevde problem med instabila blodsockernivåer, varav en fjärdedel uppgav mer svårbemästrade problem. Vad de kraftiga svängningarna beror på, amning eller hormonomställningar, är oklart.
 
Svårt att ta in
– De ska ha fått information om att det här kan hända, men det är ju så när man är gravid och ska föda barn att man har fokus främst på förlossningen. Det är svårt att ta in information om vad som ska hända efteråt, och det tror jag gäller alla blivande föräldrar, säger Karolina Lindén.
I arbetet med avhandlingen har hon studerat välbefinnande och diabeteshanteringsförmåga hos kvinnor med typ 1-diabetes under graviditet och upp till sex månader efter barnets födelse. En tredjedel av de studerade kvinnorna gav uttryck för ett behov av utökad professionell hjälp efter förlossningen. Och Karolina Lindén tror mer på lösningar där kvinnorna inte själva måste ta initiativet.
Uppföljning via telefon, och digitala möten mellan föräldern och ett diabetesteam, är varianter som kan fungera när de är svårt att ta sig till sjukhusets diabetesmottagning.
 
Rättighetsfråga
– Det viktiga är att det sker en uppföljning, och i den bästa av världar kan man redan under graviditeten identifiera vilka kvinnor som behöver ett utökat professionellt stöd efter hemkomsten ifrån sjukhuset, säger Karolina Lindén.
Hon betonar att gruppen barnafödande kvinnor med diabetes typ 1 inte bör patologiseras. I grunden är de vana att hantera sin sjukdom, och livet kretsar inte bara kring den. Samtidigt utgör de en grupp som sällan uppmärksammas.
– Tyvärr syns de inte alltid. Men det är en rättighetsfråga att de får stöd utifrån sina förutsättningar även efter barnet är fött då den intensiva vården under graviditeten upphört, säger Karolina Lindén.
 
Titel: 
Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum Well-being and diabetes management; 
 
Nyhetsinfo
 
Avhandlingen i sin helhet med delarbeten
 
Kommentar www red DiabetologNytt
Studien gjordes under åren 2011-13. Mycket har hänt sedan dess.
 
Numera har alla patienter med diabetes och graviditet med få undantag tillgång till kontinuerlig blodsockermätning, CGM och FGM. Detta underlättar tillvaron betydligt för gravida med diabetes.
 
Amningsgrupp flr coaching och stöd för patienter med typ 1 diabetes skulle underlätta tillvaron. 
 
När studien gjordes återgick mamman efter partus till "pregravida insulindoser" som rutin. Idag vet vi, att dessa doser är oftast för höga. Diabetessköterska och diabetesläkare undviker numera att diskutera i termer av pregravida insulindoser.  Det är här och nu som gäller för justering av glukosvärden med insulindoser.
 
De senaste data samlades in mars 2016. Dessa kvinnor hade CGM och FGM i stor utrsträckning,
I avhandlingen finns ett avsnitt om diabetesteknik.
 
www red DiabetologNytt