Ahlqvist och medarbetares artikel
 
”Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables” i Lancet Endocrinology & Diabetes, 180301
 
 
har väckt stor medial uppmärksamhet, vilket givit upphov till frågor från patienter och anhöriga.
 
Även om studiens resultat är mycket intressanta så behöver de upprepas och verifieras innan klassifikationen av diabetestyperna eventuellt kan stöpas om.
 
Våra nuvarande riktlinjer för diabetesbehandling vilar på ett robust underlag av studier, där nuvarande klassifikationer tillämpats. Det skulle vara riskabelt att försöka generalisera resultaten från dessa studier till nya grupper av patienter med diabetes.
 
Behandling av typ 2 diabetes ska redan idag vara individuellt anpassad utifrån nationella och internationella behandlingsriktlinjer. Faktorer som vikt, egen insulinproduktion, grad av insulinkänslighet, diabetesduration och ålder är faktorer som, bland annat i Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer nov 2017, beaktas vid val av glukossänkande läkemedel vid behandling av typ 2 diabetes.
 
Sammantaget så är det för tidigt att börja använda den nya diabetesklassifikation som Ahlqvist och medarbetare föreslår.
 
För Styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi
 
David Nathansson, ordförande
Magnus Löndahl, vetenskaplig sekreterare
Erik Schwarcz, vetenskaplig sektretare
 
Nyhetsinfo
Se också 
www red DiabetologNytt