Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet den 27:e april 2017 bestått av:
David Nathanson, ordförande
Stefan Jansson, vice ordförande
Neda Ekberg, sekreterare
Mikael Lilja, kassör sedan 15-01-22
Magnus Löndahl, vetenskaplig sekreterare.
Erik Schwarcz, ledamot
Niclas Abrahamson, ledamot
Frida Sundberg, ledamot och representant för barnläkarföreningen
Stig Attvall, ledamot och redaktör DiabetologNytt
Soffia Gudbjörnsdottir, ledamot och registerhållare NDR
 
Sammanträden
Styrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen under verksamhetsåret:
2017-02-10, 2017-04-27 (årsmöte), 2017-09-04-05 (internat), 2017-10-10 (möte) samt 2017-12-21 (telefonmöte)
 
Medlemmar
SFD medlemsantal uppgick 3880.
 
Vetenskapliga möten
Diabetes Forum 2017-04-27-28 Höstmöte SFD 2017 tillsammans med Psykiatriföreningen i Malmö 2017-10-12 – 13 Världsdiabetesdagen 2017-11-14 NDR´s årliga möte- januari 2018.
Nationella Diabetesregistret
NDRs Årsrapport 2018 för 2017 års utdata kommer att finnas på NDR hemsida https://www.ndr.nu/#/.
 
Priser och Stipendier
På Diabetesforum utdelades priset för Årets bästa kliniska och prekliniska avhandling. Priset utdelas i samarbete med Sanofi. Prissumman är 20000 tkr per pristagare.
 
Till Årets Bästa Prekliniska Diabetesavhandling 2016  valdes Leif Väremo, (Chalmers University of Technology; Göteborg), med avhandlingen ”Systems biology of type 2 diabetes in skeletal muscle”
-       Motivering: ”Avhandlingen är mycket välskriven med välgjorda illustrationer och publicerad i genomgående högt rankade tidskrifter. Väremo har på ett elegant sätt bidragit till ökad förståelse av manifestationerna av typ 2 diabetes i skelettmuskler, där han identifierat möjliga patogenetiska processer bakom utveckling av insulinresistens. I avhandlingsarbetet har flera nya verktyg utvecklats med utgångspunkt att vara användarvänliga och bidra till ökad förståelse om bakomliggande genetiska processer via gen-set analyser (GSE) för att utvärdera olika genetiska och epigenetiska influenser vad gäller gentranskription av betydelse vid typ 2 diabetes”.
 
 Till Årets Bästa Kliniska Diabetesavhandling 2016 valdes
Niclas Abrahamsson (Akademiska sjukhuset; Uppsala), med avhandlingen ”On the impact of bariatric surgery on glucose homeostasis.”.
Motivering: ”Niclas Abrahamssons avhandling är ett arbete med spännande och relevanta frågeställningar som gäller ett relativt nytt område inom diabetologin. Abrahamson har i sin avhandling studerat fysiologiska effekter efter Gastric-by-pass (GBP) kirurgi samt effekt på GBP orsakad postprandiell hypoglykemi av GLP-1 analog behandling. Han har i ett delarbete visat på att patienter som är behandlade med gastric-by-pass kirurgi har en hög risk för hypoglykemi, varav majoriteten av hypoglykemiepisoderna är asymtomatiska. Vi valt ut Niclas Abrahamssons avhandling till årets kliniska avhandling i diabetologi då den ger oss ny kunskap i ett fält som är i behov att beforskas. Detta i synnerhet då den kliniska diabetologin kommer att ställas inför nya utmaningar i takt med att bariatrisk kirurgi blir allt vanligare”.
 
Processen för att utse årets avhandling: Arbetet har fem faser:
Databassökning för att finna underlag för bedömning: en bibliotekarie har sökt i databasen Libris och tagit fram samtliga avhandlingar, där diabetes varit ett huvudspår, som publicerats under det gångna året.
SFD´s vetenskapliga sekreterare har läst de avhandlingar som publicerats under 2016 och tagit fram ett mindre antal kandidater för slutbedömning.
SFD´s vetenskapliga sekreterare har även bett sakkunnig från de olika universiteten nominera kandidater för bästa avhandling.
SFD´s vetenskapliga sekreterare har därefter inhämtat synpunkter från en extern kommitté (Janet Leksell vetenskaplig sekreterare SFSD, Per-Ola Carlsson UAS).
 
Slutbedömning gjordes av Vetenskapliga sekreterare och det finala beslutet förankrades i SFD's styrelse.
Nedanstående mall användes för att poängsätta avhandlingarna.
Nyhetsvärde/vetenskaplig höjd:                             (poäng 1-10)
Metod/genomförande:                                                       (poäng 1-10)
Publikation av delarbeten:                                      (Summa Impact faktor)
Totalpoäng:
I slutbedömningen så har även andra faktorer vägts in såsom: förstanamn på publikationer och avhandlingens sammanvägda kvalitet.
 
I samband med SFD:s höstmöte 2017-10-12-13:-
 
Utdelades ”Årets vetenskapliga projekt” (Forskningsstipendium), sponsrat av Astra Zeneca. 50 000 tilldelades Daniel Andersson (Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge) och Martin Larsson (Södersjukhuset) vardera.
 
Processen för att utse detta forskningsstipendium bygger på en samlad bedömning av ansökans kvalitet, metoder och genomförbarhet. SFDs Vetenskapliga sekreterare har gjort bedömningen och förankrat valen i SFDs styrelse.
 
Till Årets diabetologer valdes Anders Frid SUS Malmö samt Jarl Hellman Akademiska Uppsala.
SFDs styrelse (hela styrelsen) gjorde gemensamt bedömningen av kandidaterna och fastställde att Anders Frid och Jarl Hellman skulle belönas med priset årets diabetolog.
Urvalskriterium för årets diabetolog har varit att styrelsen tilldelar ett pris till de diabetologer som under en längre tid bedömts ha verkat för att utveckla diabetologin i Sverige. Priset sponsras av Novo Nordisk och prissumman är på 25 000 kr vardera. Priserna delades ut i samband med Höstmöte i Malmö 2017-10-12.
 
Årets Rising Star tilldelades Charlotte Nylander i samband med Diabetesforum 2017-04-27. Kommittén som delade ut priset bestod av Nationella diabetesteamets styrelse samt SFDs dåvarande vetenskapliga sekreterare (David Nathanson). Urvalskriterium var: att tilldela detta stipendium till en yngre forskare som på Diabetesforum av kommittén bedömts bidra signifikant med en särskilt pedagogisk och inspirerande föreläsning. Priset sponsrades av Novo Nordisk och prissumman var 30 000 kr.
 
Årets diabetesteam  i samarbete med Lilly. Prissumman 30,000kr. Priset tilldelades Hallandssjukhus Kungsbacka. Pris för Kvalitetsarbete inom diabetesvården i samarbete med Boeringer 30,000 kr. Tilldelades NDR för utvecklandet av Knappen. Samtliga stipendier och priser som delas ut av SFD går till yrkesförkovrande verksamhet, oavkortat.
 
DiabetologNytt
Tidningen DiabetologNytt har under året givits ut 4 nummer. Redaktör är Stig Attvall, Göteborg. Ansvarig utgivare SFDs ordförande, David Nathanson. Tidskriften har en upplaga på 4000 ex.
 
DiabetologNytt Online
Internetversionen av tidningen (www.diabetolognytt.se) med den dagligen uppdaterade Diabetes Update – Dagens Diabetes (www.dagensdiabetes.se) besöks varje månad av ett stort antal diabetesintresserade (för närvarande ca 115 000). App Dagens Diabetes med senaste nytt besöks av 1000 personer varje månad.
 
NDRs årsrapport
Har distribuerats ut till SFDs medlemmar.
 
Övrigt
SFDs samarbete med Svenska Endokrinologföreningen (SED) har fortsatt, i synnerhet avseende utbildningsfrågor. För den nya ST-målbeskrivningen har SFD i samarbete med Endokrinföreningen framtagit ämnesspecifika mål.
 
 
. SFD har i samarbete med SED tagit fram nationella lärandemål inom klinisk endokrinologi och endokrinologi för läkarprogrammet.
 
http://endokrinologforeningen.se/documents/Nationellt%20Core%20Curriculum%20SEF-SFD_171113.pdf
 
      SFD samarbetar med Svenska Diabetesförbundet (SDF), Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård (SFSD), Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Förening för Hyperbar Medicin, Svensk Internmedicinsk Förening, Svensk Förening för Medicinsk Angiologi, Svenska Hypertonisällskapet, Läkare mot Tobak samt Nationella Diabetesteamet (NDT) samt Retinaklubben SFD tillsammans med Medicinska retinaklubben och NDR har arbetat för förbättra rapporteringen av ögonparametrar i NDR. SFD representerats i arbetet av Johan Jendle och David Nathanson. Det Nationella Diabetesteamet (NDT) bestående av representanter för Svenska Diabetesförbundet, SFSD, Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes, Diabetessektionen inom Dietisternas Riksförbund samt SFD har fortsatt sitt samarbete under 2017. Gruppen arbetar nu på en Grönbok om diabetes.
 
Det nationella diabetesteamet har i samarbete med Dagens medicin arrangerat seminariet ”Lika och olika, hur möter vi bäst mångfalden i diabetesvården”. https://www.dagensmedicin.se/seminarier/arkiv/varldsdiabetesdagen/
.
Den för den svenska diabetologin ytterst värdefulla läroboken Diabetes finns utgiven i fyra upplagor. Nuvarande bokförlag Liber anser utgivandet för kostsamt i nuläget, förhandlingar förs för att överföra rättigheterna till Studentlitteratur, som kan ge ut en billigare utgåva med tunnare pärmar/papperskvalitet. Redaktören professor Christian Berne valde att avsluta sitt redaktörskap, SFD:s styrelse utsåg till ny redaktör Mona Landin-Olsson, som bejakat uppdraget.
 
Nationella diabetes teamet – Stefan Jansson och Mikael Lilja representerar SFD i nationella diabetes teamet som under 2017 arbetat med ett vårdprogram för Diabetesfoten. TLV - Frida Sundberg har som SFD-representant ingått i TLV:s expertgrupp som framtagit en rapport om kontinuerlig glukosmätningens hälsoekonomiska vinster. Läkemedelsverket (LMV )- Mikael Lilja, Stig Attvall och Stefan Jansson har ingått i expertgruppen som framtagit rekommendationer för behandling av typ 2 diabetes .
 
SFD samarbetar med IDF (Internationella Diabetes Federation), genom deltagande i möten. SFD nominerade 2017 Professor Mona Landin Olsson till IDFs styrelse i samband med IDFs möte i Abu Dhabi. SFD var för åttonde året i rad representerade på Almedalsveckan i Visby. Mikael Lilja, Stig Attvall representerade SFD och tillsammans med avgående SFD-ordförande Mona Landin-Olsson deltog i debatter och möten. Soffia Gudbjörnsdottir deltog i Almedalen som representant för NDR. SFD följer arbetet med nationell konsensus för diagnostik och behandling av kvinnor med gestationell diabetes, ett område där det för närvarande råder stora diskrepanser inom landet.
 
Samarbete med Equalis och Svensk förening för kliniska kemister har fortsatt under 2017. SFD är representerad i arbetsgruppen av Stig Attvall. Blodsockergruppen arbetar med ett dokument för rekommendationer och vägledning inför upphandlingar av glukosmätare. Stefan Jansson är medlem i nationella programrådet (NPR). NPR har tagit fram gemensamma kriterier för upphandling av CGM och pumpar genom en mall för kravspecifikation, i syfte att underlätta för landsting och regioner. I Läkemedelsverkets arbete med nya behandlingsrekommendationer för behandling för blodsockerreglering vid typ 2 diabetes har Mona Landin Olsson, Stefan Jansson och Mikael Lilja deltagit. Stig Attvall och Johan Jendle har deltagit i möten med Transportstyrelsen angående EU harmonisering av regelverket kring hypoglykemi i trafiken. Diskussionen och arbete om harmonisering med EU pågår. 
 
Under 2017 har Socialstyrelsen uppdatering av Nationella Riktlinjer för diabetesbehandling publicerats. Även läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling av typ 2 diabetes framtagits. Köerna för återbesök för patienter med diabetes ökar på sjukhusen. Det finns signaler att sjukhuseledningarna prioriterar läkarnas arbete på akuten jämfört med mottagningsverksamheten. Mot den bakgrunden arbetar Stig Attvall, Stefan Jansson, Mikael Lilja och Johan Jendle med att ta fram ledtal för det antal patienter med diabetes som en läkare (läkartjänst) kan ansvara på sjukhus och inom primärvården.
 
SFD har under året besvarat ett antal remisser från Socialstyrelsen, Läkarförbundet och Läkarsällskapet.
Samtliga stipendier och priser inkluderande årets diabetolog går enkom till yrkesförkovrande verksamheter.
 
Stockholm 8:e mars 2018
 
Neda Rajamand Ekberg                                  David Nathanson
sekreterare SFD                                              Ordförande SFD
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt