Tidigare benämnd grad av retinopati
Ny benämning av grad av retinopati
Kommentar
 
Generellt gäller att 
Makulaödem ska dokumenteras om det förekommer
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny benämning av grad av retinopati
Mild
Kommentar
Enbart mikroaneurysm
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny benämning av grad av retinopati
Måttlig
Kommentar
Mer än mild men mindre än allvarlig icke-proliferativ 
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Preproliferativ
Ny benämning av grad av retinopati
Allvarlig
Kommentar
Mer än 20 intraretinala blödningar i 4 kvadranter eller venhaustrering i 2 kvadranter
eller tydliga IRMA i 1 kvadrant 
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Proliferativ
Ny benämning av grad av retinopati
Proliferativ
Kommentar
Neovaskularisation, glaskropps- eller preretinal blödning
 
Sverige ansluter sig till internationell ögondiabetesklassifikation.
NDR följer också den nya klassifikationen liksom Sveriges ögondiabetesläkare
Aktuell klassifikation har diskuterats senaste havlåret drygt mellan Svensk Förening för Diabetologi opch ögondiabetesläkarorganisationen i Sverige. Beslut om ny indelning har tagits i samförstånd.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt