SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik
Svenska Läkaresällskapet
 
Svenska Läkaresällskapet skriver bland annat i sin press release
 
När Läkaresällskapet i en enkät frågade sina medlemmar vilka egenskaper som främst kännetecknar en professionell läkare, framkom fem viktiga personliga egenskaper:
 
• ansvarsfull,
• kunnig,
• empatisk,
• omdömesgill och 
• engagerad.
 
Med förädling av dessa egenskaper samt ökad kunskap och medvetenhet om normer och maktstrukturer som upprätthåller diskriminering utifrån kön, sexualitet och könsidentitet kan läkare bidra till en bättre, mer jämställd och jämlik hälso- och sjukvård.
 
– Som läkare har vi ett etiskt ansvar, inte bara för de råd och behandlingar vi ger, utan också för hur vi bemöter andra människor i vår yrkesutövning, säger Mikael Sandlund. Detta ansvar gäller också i mötet med kollegor, medarbetare och studenter. En klok och god kollega förhåller sig etiskt och respektfullt gentemot alla sina medmänniskor, fortsätter han.
 
Svenska Läkaresällskapet välkomnar uttalandet från landets medicinska fakulteter som lovar att arbeta konkret mot trakasserier och diskriminering. Om någon beter sig kränkande eller diskriminerande mot en annan människa, påtalar läkaretiken att
 
agera rättrådigt,
ansvarsfullt och
empatiskt.
 
– Vi måste alla tillsammans på arbetsplatser och läkarutbildningar våga lyfta dessa frågor med kollegor och studenter och ställa krav på chefer och ledningar att ta ansvar när det behövs, avslutar Mikael Sandlund. På så sätt skapar vi jämställda arbetsplatser där det råder nolltolerans för diskriminering, kränkningar, trakasserier och övergrepp.
 
Se hela uttalandet i sin helhet inkl referenser
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt