TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre.
 
FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för glukosmätning som är CE-märkt för vuxna med diabetes samt för barn med diabetes, i åldern 4-17 år, under övervakning av vuxen.
 
TLV bedömer att jämförelsealternativet är egenmätning av blodglukos med teststickor, och att de som har störst nytta av FreeStyle Libre är personer som är i behov av att mäta sina glukosnivåer ofta. För personer med diabetes som mäter blodglukos tio gånger per dygn är  kostnaden för FreeStyle Libre 389 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår.
 
TLV:s hälsoekonomiska utvärdering kommer att ligga till grund för en nationell rekommendation från landstingens råd för nya terapier, det så kallade NT-rådet, om vilka personer med diabetes som bör erbjudas behandling med
 
FreeStyle Libre.
Diabetes är en sjukdom som leder till höga blodglukosnivåer (hyperglykemi) på grund av störd funktion i kroppens förmåga att producera eller hantera hormonet insulin. De vanligaste formerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes. TLV bedömer att insulinbehandlad diabetes har medelhög svårighetsgrad.
 
Det finns cirka 48 000 personer med typ 1-diabetes i Sverige, varav cirka 7 000 är barn. En person med typ 1-diabetes behandlas vanligen med basinsulin i kombination med kortverkande måltidsinsulin. Cirka 450 000 personer i Sverige har typ 2-diabetes och av dessa behandlas cirka 40 000 personer med en kombination av bas- och måltidsinsulin.
 
Press releae TLV
 
Dokumentet i sin helhet utan lösenord 36 sidor
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt