Författare: Elin Karlsson
Handledare: Eva Rask, överläkare och Erik Schwarcz, överläkare
Medicinmottagning 1, USÖ
Medicinska fakulteten, Örebro Universitet
Örebro
 
TLV har enligt uppgift tagit del av studien
Angivna figurer och tabeller saknas då www script har svårt att stödja detta digitalt
 
Abstrakt:
Bakgrund: Att mäta blodsockervärden och att hålla dem på kontrollerade nivåer är det mest centrala vid diabetes. Dålig metabol kontroll, mätt som HbA1c, skadar kroppens vävnader och innebär ökade risker för en rad allvarliga komplikationer, och intensiv behandling med syfte att uppnå nära normoglykemiska nivåer minskar risken för dessa. Under 2014 lanserades i Sverige en ny metod för mätning av glukosnivåer, så kallad flashglukosmätning (FGM). Denna ska, förutom att bespara patienten multipla stick i fingrarna, öka patientens kunskap om sin diabetes genom att till skillnad från traditionell blodsockermätning erbjuda mer utförlig information om glukosnivåerna i form av historik, trender samt markeringar vid höga och låga värden – och på så sätt ge möjlighet till bättre glukoskontroll och en mer hållbar metabol situation.
 
Syfte: Att undersöka effekten på HbA1c efter ett års användning av FGM hos patienter med Typ 1-diabetes mellitus (T1DM).
 
Material och Metod: Studien har genomförts som en retrospektiv journalgranskning på Medicinmottagning 1 vid Örebro Universitetssjukhus. Värden på HbA1c före och efter ett års användning av FGM samlades in för alla patienter som använt mätaren under så lång tid. Ett medianvärde på HbA1c inför start av FGM räknades ut för att kunna undersöka om startvärdet på HbA1c var av vikt för effekten av FGM. Utöver detta samlades ytterligare patientkaraktäristika in för utvärdering av eventuella skillnader i effekt mellan olika patientgrupper.
 
Resultat: 164 patienter kom att inkluderas i studien, 81 män och 83 kvinnor med en medelålder på 42,2 (SD±16,6) år. HbA1c sjönk från ett medelvärde på 68,9 mmol/mol (SD±17,2) till 63,5 mmol/mol (SD±14,7) efter ett års användning av FGM, vilket ger en sänkning med 5,4 mmol/mol. Den grupp som hade ett utgångsvärde över medianvärdet på 67 mmol/mol sänkte sitt medelvärde från 82,0 mmol/mol (SD±15,0) till 72,1 mmol/mol (SD±12,0), vilket motsvarar en sänkning med 9,9 mmol/mol, medan gruppen med ett lägre startvärde låg oförändrad efter ett år. Kvinnorna sänkte sina värden mer än männen, den yngre åldersgruppen (upp till och med medelåldern på 42 år) sänkte sig mer än den äldre (över 42 år) och de som använde insulinpump sänkte sig mer än de som använde insulinpennor.
 
Slutsats: Studien visar att FGM har en positiv effekt på den metabola kontrollen mätt som HbA1c hos patienter med T1DM efter ett års användning, och att patienter med ett högt HbA1c tycks ha en särskilt god effekt av mätmetoden.
Nyckelord: Typ 1-diabetes, HbA1c, Flash Glucose Monitoring (FGM)
 
Förkortningar:
T1DM = typ 1-diabetes mellitus
USÖ = Universitetssjukhuset Örebro
MM1 = Medicinmottagning 1
FGM = Flashglukosmätning (Flash Glucose Monitoring)
CGM = Kontinuerlig glukosmätning (Continuous Glucose Monitoring)
SMBG = Egen blodsockermätning (Self Monitoring of Blood Glucose)
HbA1c = Glykosylerat hemoglobin
GAD65 = Glutaminsyradekarboxylas
NDR = Nationella Diabetesregistret
SD = Standarddeviation
 
1. INTRODUKTION
1.1 Diabetes Mellitus typ 1
 
Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en metabol sjukdom som karaktäriseras av en
progredierande destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas [1]. Detta leder till slut till en absolut insulinbrist, vilken då kräver exogen tillförsel av insulin. Denna destruktion utgörs av en autoimmun attack medierad av autoantikroppar riktade mot något av flera antigen i betacellerna, däribland insulin och GAD65 som är ett glutaminsyradekarboxylas [2].
Bristen på insulin leder till hyperglykemi då hormonet krävs för att mediera transporten av blodglukos in i många av kroppens celler. Dessa förhöjda blodglukosnivåer skadar flera viktiga strukturer i kroppen, och dålig glykemisk kontroll relateras därför till en rad långsiktiga komplikationer från framför allt ögon, njurar, nerver, hjärta och blodkärl [2-5]. Intensiv insulinbehandling med syfte att uppnå nära normoglykemiska nivåer minskar risken för dessa komplikationer [6].
 
T1DM utvecklas i regel under barndomen, manifesterar sig under puberteten, och risken för komplikationer ökar med sjukdomsdurationen. Etiologin bakom utvecklingen av sjukdomen är ännu till stora delar okänd, men ett stort antal epidemiologiska studier genomförda i både Sverige och internationellt har visat att genesen är multifaktoriell och inkluderar både genetiska- och miljöfaktorer, varför en enskild faktor, genetisk eller ej, inte är tillräcklig för att ensam orsaka sjukdomen [2,5]. Omkring 50 000 människor i Sverige har typ 1-diabetes, varav omkring 8000 är barn [2], och norra Europa har den högsta prevalensen av sjukdomen i hela världen [5].
 
1.2 HbA1c
Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) bildas när glukos i blodet binder in till hemoglobinet i de röda blodkropparna genom en irreversibel kondensationsreaktion [7]. Graden av glykosylering är beroende av tillgången på socker i blodet och på så sätt är värdet på HbA1c en reflektion av det genomsnittliga blodsockervärdet under den röda blodkroppens livslängd på omkring 90-120 dagar [8,9]. Detta förklarar varför det hos en patient med dåligt kontrollerad diabetes kan ses HbA1c-värden som uppgår till flera gånger högre än hos icke-diabetiker, medan värdet vid god glukoskontroll kan sänkas till nivåer nära de hos friska personer [10]. På så sätt används värden på HbA1c för att bedöma patientens metabola kontroll över tid. Eftersom många av de allvarliga diabeteskomplikationerna har ett starkt samband med de kumulativa effekterna av hyperglykemi [11] är således HbA1c en viktig faktor för att vägleda patienterna i deras långsiktiga sjukdomskontroll. En svensk studie från 2014 som följt patienter under en tidsperiod på 9 år visade att personer med T1DM har en ökad risk för dödlighet jämfört med den åldersmatchade befolkningen [12]. Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom är fördubblad hos typ 1-diabetiker jämfört med den övriga populationen, och vid ett HbA1c ≥72 mmol/mol är risken 4-5 gånger högre medan den vid HbA1c ≥ 82 mmol/mol uppgår till 8-10 gånger den normala risken [12]. Nordwall et al (2015) följde en patientgrupp med T1DM under 20 års tid och konstaterade därefter att ett HbA1c <60 mmol/mol är ett viktigt behandlingsmål för att förhindra ögon- och njurskador [13]. Inom diabetesvården i Sverige idag är de rådande behandlingsrekommendationerna anpassade efter individen, men riktlinjen är att så många som möjligt ska uppnå målvärdet 52 mmol/mol [28]. Dock anses det viktigaste vara att så få som möjligt befinner sig i riskzonen över 70 mmol/mol, vilket som ovan nämnt är starkt förknippat med allvarliga komplikationer [14].
 
1.3 Egenmätning
En förutsättning för att kunna dosera insulin är att patienten mäter sin glukosnivå genom så kallad egenmätning. För detta finns idag tre olika metoder att tillgå; kapillär provtagning med blodglukosmätare (self monitoring of blood glucose, SMBG), kontinuerlig glukosmätning (continuous glucose monitoring, CGM) samt den nya metoden flashglukosmätning (flash glucose monitoring, FGM [15,16].
 
1.3.1 SMBG
Denna traditionella mätmetod utgörs av ett stick i fingret med en lancett, varpå kapillärblodet samlas upp i en teststicka som är utrustad med glukosreagens. När blodet når reagensen sker en enzymreaktion, vilken sedan uppmäts i den elektroniska mätare som stickan förs in i, och som anger detta som aktuellt blodsockervärde [17].
 
1.3.2 CGM
Under det senaste decenniet har ett flertal kontinuerliga mätsystem utvecklats och lanserats [16]. Dessa mäter glukoshalten i den interstitiella vävnaden genom att en elektrod placeras subkutant på magen, vilken registrerar strömstyrkan som korrelerar med glukoshalten i vävnadsvätskan - och omvandlar denna ström till ett mått på aktuell glukosnivå [4]. Denna elektrod är kopplad till en sensor som är applicerad utanpå huden, vilken kontinuerligt skickar trådlös information till en monitor. I denna enhet visas aktuell glukosnivå, och som utöver det även erbjuder mer detaljerad information om sockerhistoriken de senaste timmarna samt om pågående glykemiska trend [18]. CGM har dessutom en inbyggd larmfunktion som medvetandegör patienten om låga respektive höga värden [4]. En och samma sensor kan sitta under en period av tre till sex dagar, och måste två gånger dagligen kalibreras mot ett traditionellt blodglukosvärde [4,16]. Med hjälp av den mer utförliga informationen i form av trender och riktning på sockerkurvan, kan behandlingen i många fall underlättas tack vare en hos individen ökad kunskap om hur kroppen reagerar i förhållande till särskild kost eller motion [19]. Trots sina många fördelar finns en stor nackdel – denna mätmetod är avsevärt mycket dyrare än SMBG [20].
 
1.3.3 FGM
FGM lanserades under 2013 som ett slags mellanting mellan CGM och SMBG. Den har likheter med CGM i form av en subkutan sensorelektrod (som i det här fallet placeras på överarmen), men skiljer sig på så sätt att glukosvärden mäts en gång per minut och endast kan avläsas när patienten själv väljer att scanna över sensorn med sin mätare [16]. Det gör tekniken till ett substitut för att testa blodglukos med SMBG, men där skillnaden mot SMBG som endast talar om momentan blodsockernivå, är att FGM utöver det visar information om glukosnivåerna de senaste åtta timmarna, trenden i form av pilar samt markeringar vid höga och låga värden – men saknar det realtidslarm som CGM har [15]. Ytterligare en faktor som skiljer FGM från CGM är att den förstnämnda kommer kalibrerad från fabrik och kan sitta på plats i 14 dagar utan någon manuell kalibrering under denna period [16,21]. I studier har FGM uppvisat mycket god mätprecision [15]. Flashglukosmätning är också billigare än kontinuerlig glukosmätning, men fortfarande dyrare än kapillär blodsockermätning [20].
 
1.4 Freestyle Libre
Under hösten 2014 lanserades den första flashglukosmätaren i Sverige, Freestyle Libre från företaget Abbot. Mätaren blev snabbt populär, vilket föranledde att efterfrågan översteg tillgången och Abbot fick under 2015 införa ett leveransstopp för att kunna garantera mätare till redan befintliga användare. I takt med detta utfärdade nationella programrådet för diabetes ett vårdprogram som vägledning vid förskrivning av FGM till vuxna med typ 1-diabetes för att fördela resurserna på bästa sätt [22].
 
Det är enligt denna modell som patienterna på Medicinmottagning 1 (MM1) vid Örebro Universitetssjukhus (USÖ), av vilka ett antal ingår i denna studie, har förskrivits Freestyle Libre, se tabell 1. Utöver dessa kriterier är graviditet en absolut indikation för användning.
 
Tabell 1. Riktlinjer vid MM1, USÖ, för förskrivning av FGM
Indikation för användning av FGM hos vuxna med typ 1-diabetes
Användning av FGM ska övervägas hos vuxna med T1DM om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt.
1. Personen har haft allvarlig hypoglykemi eller hypoglykemisk omedvetenhet där CGM inte fungerat eller inte bedömts behövas
2. Personen har kvarstående HbA1c ≥70 mmol/mol eller inte har uppnått individuellt HbA1c-mål och där CGM inte bedöms behövas.
3. Svängande blodglukos med frekventa hypoglykemier där CGM inte fungerar eller inte bedöms behövas.
4. Personer som testar blodglukos frekvent.
5. Uttalad oro och rädsla för hypoglykemi.
6. Om risk för hypoglykemi utgör hinder för arbetet.
7. Ökade möjligheter för fysisk aktivitet och förbättrad livskvalitet.
 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
2.1 Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka långtidseffekten på HbA1c hos patienter med typ 1-diabetes som använt FGM under minst ett års tid. Utöver detta kommer det att utvärderas vilka variabler som tycks ha betydelse för den eventuella effekten.
 
2.2 Frågeställning
Har FGM en positiv behandlingseffekt på HbA1c hos patienter med T1DM inskrivna på medicinmottagning 1 vid Örebro Universitetssjukhus?
Vilka variabler (kön, ålder, behandlingsmetod samt utgångsvärde på HbA1c) påverkar effekten av FGM?
 
3. MATERIAL OCH METOD
3.1 Design
Studien har genomförts som en retrospektiv journalgranskning vid Medicinmottagning 1, USÖ. Valet av metod gjordes för att möjliggöra inhämtning av data som behövdes för att besvara frågeställningen.
3.2 Studiepopulation
Av cirka 1400 patienter med typ 1-diabetes som behandlas på Medicinmottagning 1 vid Örebro Universitetssjukhus, använder idag 364 av dem FGM. Utav dessa uppfyllde 164 patienter inklusionskriterierna för studien, vilka var att de skulle ha fått sin Freestyle Libre före 2015-11-01 och därmed använt FGM under minst ett års tid, samt att det fanns ett uppmätt HbA1c-värde inom 3 månaders tid inför start av FGM, och ett HbA1c efter ett år (±tre månader). Exklusionskriterier var patienter med FGM under kortare tid än ett år, samt patienter utan uppmätta HbA1c inom de ovan nämnda tidsperioderna.
 
3.3 Datainsamling
Vid medicinmottagning 1, USÖ, registreras alla patienter i Nationella Diabetesregistret, NDR. Ur denna databas kunde vi genom att välja inklusionskriterier selektera fram de patienter som uppfyllde kraven för en journalgranskning, d.v.s. typ 1-diabetiker vid MM1, USÖ, som använder Freestyle Libre.
 
Utöver detta valdes några ytterligare patientkaraktäristika ut att ingå i registerlistan i form av: kön, ålder och behandlingsmetod för insulin (penninjektioner eller pump), för att kunna undersöka om eventuella skillnader förelåg mellan någon av dessa variabler.
 
Utifrån denna lista granskades sedan patientjournaler för var och en i journalsystemet ”Kliniska Portalen”. Den information som söktes ur själva journaltexten var datum för start av Freestyle Libre. Med vetskap om startdatum granskades laboratorievärden för HbA1c, och om där fanns ett startvärde inom tre månader före start av FGM samt ett uppmätt värde efter ett år (±tre månader) inkluderades patienten i studien och HbA1c-värdena samlades, tillsammans med övriga patientvariabler, i kalkylprogrammet Microsoft Excel.
 
3.4 Databearbetning och analys
När alla journaler granskats och data samlats in för de 164 patienter som uppfyllt kriterierna, sammanställdes alla HbA1c-värden i Excel. Medelvärde på HbA1c både före FGM och efter ett års användning räknades ut, dels för hela studiepopulationen och dels indelat efter de olika variablerna. Detta för att kunna utvärdera eventuella skillnader i effekt beroende på patientgrupp. För att kunna utvärdera om utgångsvärdet på HbA1c inför start av FGM var av betydelse för behandlingseffekten, räknades ett medianvärde ut, varpå gruppen delades in i ’upp till och med medianvärdet’ samt ’över medianvärdet’.
 
3.5 Statistisk metod
Vid analys av skillnaden i HbA1c före FGM och efter ett års användning (±tre månader) valdes ett parat t-test eftersom den ena variabeln var en kvotvariabel (HbA1c) och den andra en nominalvariabel (före FGM respektive efter FGM). Mätningen var parad eftersom det var samma patienter som ingick i före- och eftergruppen. Alla statistiska beräkningar och grafer gjordes i statistikprogrammet SPSS.
 
3.6 Etiskt övervägande
Tillstånd att genomföra denna journalgranskning erhölls av verksamhetschefen på Medicinska kliniken, USÖ, som led i en kvalitetsuppföljning av den egna verksamheten.
 
En fördel med studien är att det behövs underlag för att bemöta såväl den stora efterfrågan på FGM bland patienterna som den begränsade budgeten att förskriva dessa från ledningshåll, och med större kunskap om effekten av FGM kan resurserna prövas och fördelas på bästa sätt.
 
4. RESULTAT
Av de 364 patienterna med T1DM vid MM1, USÖ, som använder FGM uppfyllde 212 det initiala kriteriet att ha haft den under minst ett års tid. Utav dessa exkluderades 48 patienter på grund av att inga mätvärden på HbA1c fanns att tillgå antingen före start av FGM eller efter ett års användning (±tre månader). Detta gav ett totalt antal studiedeltagare på 164 personer. Urvalet framgår av figur 1.
 
Figur 1. Resultat efter inklusion av de studiedeltagare som uppfyllde kriterierna att ha använt FGM under minst ett års tid samt hade mätvärden på HbA1c inom utsatta tidsperioder (tre månader före FGM-start samt inom tre månader före/efter ett års användning av FGM).
 
4.1 Patientkaraktäristika
Patientkaraktäristika framgår av tabell 2.
Tabell 2. Patientkaraktäristika inför start av FGM.
Män
Kvinnor
Totalt
Antal
81
83
164
Ålder (år)
42,6 (15,4)
41,8 (17,7)
42,2 (16,6)
Insulinpenna (%)
65,4
57,8
61,6
Insulinpump (%)
34,6
42,2
38,4
HbA1c före FGM (mmol/mol)
68,5 (16,4)
69,3 (18,0)
68,9 (17,2)
Värdena visas som medelvärde (±SD) för normalfördelade variabler och som procent av antalet deltagare i den patientkategorin för de nominala variablerna.
 
4.2 Effekten på HbA1c
Medelvärdet på HbA1c inför start av FGM var 68,9 mmol/mol (SD±17,2).
Efter ett års användning (±tre månader) var medelvärdet 63,5 mmol/mol (SD±14,7). P=0,0001. Det ger en sänkning på 5,4 mmol/mol vilket motsvarar 7,8 % av startvärdet för hela studiepopulationen.
Figur 2. Förändringen av HbA1c för hela studiepopulationen. Y-axeln visar HbA1c (mmol/mol), X-axeln visar 1) före FGM och 2) efter ett år med FGM. Boxarna motsvarar första till tredje kvartilen, strecket mitt i boxen visar medianvärdet och utskotten från boxarna visar gruppens högsta respektive lägsta normalfördelade värde. Prickarna högst upp i bild motsvarar höga värden utanför normalfördelningen.
 
4.3 Effekten på HbA1c hos olika patientgrupper
Den grupp som hade ett utgångsvärde på HbA1c över medianvärdet på 67 mmol/mol sänkte sig från ett medelvärde på 82,0 mmol/mol till 72,1 mmol/mol, vilket motsvarar en sänkning med 9,9 mmol/mol (12,0 % av startvärdet).
Den grupp med ett utgångsvärde på HbA1c upp till och med medianvärdet 67 mmol/mol uppvisade ett oförändrat medelvärde före- och efter ett års användning av FGM där medelvärdet innan var 56,7 mmol/mol och efter ett år uppgick till 56,9 mmol/mol. Således skedde ingen förbättring av HbA1c i denna grupp.
 
Tabell 3. Effekten av FGM på HbA1c efter ett års användning. Tabell saknas
 
Ur tabell 4 framgår skillnaderna i HbA1c före och efter FGM mellan de respektive variablerna; kön, ålder och behandlingsmetod. Tabell saknas
 
Tabell 4. HbA1c (mmol/mol) före och efter FGM under 1 år, samt skillnaden i mmol/mol och procentuell förändring. Tabell saknas
 
Ur tabellen framgår att gruppen kvinnor sänkte sitt HbA1c dubbelt så mycket som gruppen män, trots att ingen signifikant skillnad i utgångsvärde på HbA1c förelåg. Åldersgruppen ≤42 år hade ett högre utgångsvärde på HbA1c än den äldre gruppen och sänkte sitt HbA1c medan den äldre gruppen låg oförändrad genom studieperioden. En skillnad ses även mellan de som använder insulinpenna och de som använder insulinpump, där pumpanvändarna sänkte sitt HbA1c mer än de som använder penna – trots ett lägre utgångsvärde på HbA1c.
 
5. DISKUSSION:
Syftet med den här studien var att undersöka effekten av Flashglukosmonitorering på HbA1c hos patienter med T1DM efter användning under minst ett års tid.
 
Resultatet visade att FGM hade en positiv effekt på den metabola kontrollen mätt som HbA1c. Medelvärdet hos de 164 patienterna i studien minskade med 5,4 mmol/mol efter ett års användning av FGM. Av studien framgick också att den grupp som hade ett HbA1c-värde över medianvärdet på 67 mmol/mol fick en signifikant minskning medan gruppen med ett HbA1c upp till och med medianvärdet låg oförändrad efter studietiden. Skillnader förelåg även mellan den yngre- och den äldre åldersgruppen (≤42 år respektive >42 år, vilket var medelåldern för hela studiepopulationen) där den yngre gruppen sänkte sitt HbA1c till skillnad från den äldre gruppen som förblev oförändrad. Den yngre gruppen utgick dock från ett högre startvärde – vilket således korrelerar med resultatet ovan att FGM tycks vara mer gynnsamt vid ett högre utgångsvärde på HbA1c. Utöver detta indikerar studien att två ytterligare skillnader i effekt förelåg: kvinnorna sänkte sitt HbA1c mer än vad männen gjorde, och de som använde insulinpump sänkte sitt HbA1c mer än de som använde penninjektioner. Sambandet mellan dessa två fenomen ses till viss del i att något fler kvinnor än män använder insulinpump, vilket i tidigare studier visat sig vara en effektivare behandlingsmetod i syftet att sänka HbA1c jämfört med penninjektionsbehandling [23], men kan inte förklara hela den skillnaden. Kanske kan det också vara så att de patienter som önskat använda insulinpump redan från början är mer angelägna om att förbättra sin metabola kontroll och därmed tagit vara på den nya metoden med FGM på ett annat sätt än de som inte varit lika intresserade eller motiverade.
 
Resultatet i denna studie vad gäller den primära frågeställningen kring effekten av FGM på HbA1c överensstämmer med tidigare studier gjorda på området med en likartad frågeställning, även om dessa studier genomförts i ett kortare perspektiv.
 
I Diabetolognytt 2016-1 redovisar Diabetesmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset att de vid en uppföljning av 79 patienter med typ 1-diabetes och FGM, jämnt fördelat mellan män och kvinnor och med en medelålder på 42 (±14) år, såg en medelsänkning av HbA1c med 15 mmol/mol efter 3-9 månader [24]. I denna studie låg det initiala medelvärdet på HbA1c på 87 mmol/mol (±14 mmol/mol), och ett kriterium för att få delta i studien var ett startvärde ≥70 mmol/mol. Under den här studien fick var och en av patienterna ett individuellt mål för HbA1c uppsatt, och under studiens gång fanns möjlighet till aktiv vägledning och utbildning i hur de kunde arbeta med att sänka sina HbA1c.
 
Vid Falu lasarett genomfördes 2016 en interventionsstudie av Freestyle Libre där HbA1c mättes före- och efter tre månaders användning hos 93 patienter med T1DM, 50 män och 43 kvinnor (medelålder okänd). Medelvärdet på HbA1c, 66,9 mmol/mol (±6,3 mmol/mol), sjönk under dessa 3 månader med 6,6 mmol/mol vilket motsvarar en sänkning på 10 % av startvärdet [25]. Indelning i två grupper med startvärden över och under 70 mmol/mol gjordes, och där såg man att gruppen över 70 mmol/mol sänkte sig från ett medelvärde på 79,1 mmol/mol till 67,2 mmol/mol, vilket ger en sänkning på 11,9 mmol/mol. Studien redovisar inga resultat för den andra gruppen, men slutsatsen att resultaten liknar vår aktuella studies resultat kan dras utifrån siffrorna ovan.
 
Internationella studier från Storbritannien med motsvarande förutsättningar vad gäller studiedeltagare, indikerar likvärdiga sänkningar i HbA1c efter en period på 16 veckor [21]. Även här sågs en kraftigare sänkning hos den grupp med ett högre utgångsvärde, och intressant nog sågs en skillnad mellan kvinnor och män där kvinnorna sänkte sina HbA1c mer än männen – trots inga skillnader mellan könen inför studiestart [21], ett fenomen som upprepades i vår studie.
 
Vår studie visar således, i enighet med ovan nämnda studier, att FGM har en positiv effekt på HbA1c. En del skillnader föreligger dock i studiedesignen, vilka också med stor sannolikhet kan förklara den något mindre uppnådda effekten i denna studie jämfört med de tidigare genomförda.
 
I den första studien vid Sahlgrenska sjukhuset inkluderades enbart patienter med ett HbA1c ≥70 mmol/mol, vilka därmed har en större potential att sänka sitt HbA1c än en grupp som även inkluderar patienter med startvärden närmare det nationella målvärdet. I den studien hade gruppen ett medelvärde på 87 mmol/mol inför studiestarten och en spridning från 70 till 130 mmol/mol, att jämföra med vår studie där medelingångsvärdet låg på 68,9 mmol/mol och spridningen mellan 41 och 130 mmol/mol.
 
Ytterligare en skillnad mellan båda de ovan nämnda studierna och vår, är att de genomfördes som interventionsstudier där patienterna inför studiestart fick information om hur deras FGM-användning skulle komma att studeras och utvärderas, samt vad studien syftade till att bevisa. I studien vid Sahlgrenska fick varje enskild patient dessutom ett individuellt uppsatt mål att uppnå [24], vilket sannolikt gjorde det tydligt för patienten vad som förväntades av honom eller henne.
 
I samma fenomen hittar vi troligen en av orsakerna till att FGM visar sig ha effekt på HbA1c endast hos den grupp av patienter som inför start av mätmetoden har ett högt HbA1c på nivåer som associeras med allvarliga komplikationer [11-13]. Dessa patienter erhåller sina FGM på indikationen av ett högt HbA1c, och själva syftet med förskrivningen är just att sänka detta värde för att förbättra patientens chanser till en friskare framtid.
 
Gruppen patienter med ett lägre HbA1c från början befinner sig inte i samma riskzon, varför de troligen heller inte uppmanas på samma sätt att aktivt försöka sänka sitt HbA1c. Där är det snarare andra faktorer som indikerar förskrivning av FGM – vilka naturligtvis kan ha uppnått en förbättring i och med den nya mätmetoden, men som inte utvärderats i denna studie.
 
Dessutom föreligger skillnader vad gäller förutsättningar i att genomföra en intensiv interventionsstudie under tre månader mot att retrospektivt utvärdera effekten av den traditionella förskrivningen från en klinik. Det finns en möjlighet att den avgränsade och korta studietiden får patienterna att lägga ner mer arbete på att nå målet till studietidens slut, samt att ”nyhetens behag” står för en del av den initiala effekten under dessa tre månader. Efter ett år kan en del patienter ha blivit bekväma och kanske inte är lika aktiva i sin strävan att reglera glukosnivåerna.
 
En svaghet i studien är att det inte utvärderades ett medelvärde på HbA1c efter 3, 6, 9 och 12 månader, utan endast efter 12. Även om syftet var att utvärdera effekten av FGM på lång sikt, hade det varit givande att se eventuella trender i när förändringarna sker under denna period, och att på så sätt undersöka effekten över tid och inte enbart vid en enskild tidpunkt. Den typen av studie hade dock varit bättre att genomföra prospektivt, då det i vårt fall hade inneburit en kraftig minskning av antalet studiedeltagare på grund av avsaknad av retrospektiva mätvärden vid alla de givna tidpunkterna. Prospektivt hade detta kunnat ingå i studiens utformning och således hade alla patienter haft uppmätta värden efter samma tidpunkter under deras FGM-perioder. På så sätt skulle framtida studier kunna utvärdera såväl effekten av den initiala förändringen som FGM innebär för individen, som effekten av den mer långsiktiga lärdom individen kan dra kring glukostrender i olika sammanhang i dennes liv.
 
En fullständig tillförlitlighet vid värdering av HbA1c som ett mått på glykemisk kontroll över tid är svår att uppnå då värdet kan påverkas av en rad faktorer. Exempel på sådana är anemi, vilket ger ett falskt för lågt HbA1c [2], eller en pågående infektion eller annan orsak till stress i kroppen som medför en nedsatt insulinkänslighet vilket försvårar den metabola kontrollen och kan ge högre HbA1c-värden under en sådan period [26]. Dessa faktorer går inte att bortse från när endast ett enskilt HbA1c tagits med i beräkningarna vid respektive tidpunkt, men samtidigt är patientantalet tillräckligt stort för att inte påverkas av någon enskild individs tillfälliga påverkan på den metabola situationen.
 
Det vore också av intresse att utvärdera vilken effekt FGM haft på andra förskrivningsindikationer, det vill säga utöver ett högt HbA1c eller hypoglykemier (vilket utvärderats i tidigare studier), och studera effekten på sådant som hypoglykemirädsla, möjlighet till fysisk aktivitet samt kraftigt svängande glukosnivåer. Den här studien har enbart bevisat effektiviteten av FGM när det kommer till indikationen av ett högt HbA1c (≥70 mmol/mol), men kanske hade liknande resultat förekommit om frågeställningen utvärderat någon annan förskrivningsindikation.
 
6. SLUTSATS
Den här studien indikerar, i enighet med tidigare studier, att FGM har en positiv effekt på den metabola kontrollen efter ett års användning av FGM hos patienter med T1DM, och att patienter med ett högt HbA1c tycks ha en särskilt god effekt av mätmetoden. Dessa patienter lyckades som grupp med hjälp av FGM sänka sig från ett HbA1c starkt förknippat med allvarliga diabeteskomplikationer och kraftigt ökad risk för tidig mortalitet, till ett värde nära den nivå som svensk diabetesvård satt upp som ett gränsvärde för en absolut riskzon [27].
 
7. FÖRFATTARENS TACK
Jag vill rikta ett stort tack till mina båda handledare, Eva Rask och Erik Schwarcz på Medicinmottagning 1, USÖ. 
 
8. REFERENSER
1. Abbas AK, Aster JC, Cotran RS, Kumar V. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Ninth edition. ed.; 2015.
2. Agardh CD, Berne C. Diabetes. 4., [rev.] uppl. ed. Stockholm: Liber; 2010.
3. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2012 Jan;35 Suppl 1:S64-71.
4. Alvarsson M. Diabetes. 2., [rev.] utg. ed. Stockholm: Karolinska Institutet University Press; 2010.
5. Rubin E, Rubin R, Strayer DS. Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine. 5. ed. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
6. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY, Genuth SM, Lachin JM, Orchard TJ, et al. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 2005 Dec 22;353(25):2643-2653.
7. Bunn HF, Haney DN, Gabbay KH, Gallop PM. Further identification of the nature and linkage of the carbohydrate in hemoglobin A1c. Biochem Biophys Res Commun 1975 Nov 3;67(1):103-109.
8. Bunn HF, Haney DN, Kamin S, Gabbay KH, Gallop PM. The biosynthesis of human hemoglobin A1c. Slow glycosylation of hemoglobin in vivo. J Clin Invest 1976 Jun;57(6):1652-1659.
9. Sikaris K. The correlation of hemoglobin A1c to blood glucose. J Diabetes Sci Technol 2009 May 1;3(3):429-438.
10. Rahbar S. An abnormal hemoglobin in red cells of diabetics. Clin Chim Acta 1968 Oct;22(2):296-298.
11. Gabbay KH. Hyperglycemia, polyol metabolism, and complications of diabetes mellitus. Annu Rev Med 1975;26:521-536.
12. Lind M, Svensson AM, Kosiborod M, Gudbjornsdottir S, Pivodic A, Wedel H, et al. Glycemic control and excess mortality in type 1 diabetes. N Engl J Med 2014 Nov 20;371(21):1972-1982.
13. Nordwall M, Abrahamsson M, Dhir M, Fredrikson M, Ludvigsson J, Arnqvist HJ. Impact of HbA1c, followed from onset of type 1 diabetes, on the development of severe retinopathy and nephropathy: the VISS Study (Vascular Diabetic Complications in Southeast Sweden). Diabetes Care 2015 Feb;38(2):308-315.
14. Läkemedelsverket. Läkemedelsboken. 2014. Uppsala: Läkemedelsverket; 2013.
15. Bailey T, Bode BW, Christiansen MP, Klaff LJ, Alva S. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technol Ther 2015 Nov;17(11):787-794.
16. Heinemann L, Freckmann G. CGM Versus FGM; or, Continuous Glucose Monitoring Is Not Flash Glucose Monitoring. J Diabetes Sci Technol 2015 Sep 1;9(5):947-950.
17. Tonyushkina K, Nichols JH. Glucose meters: a review of technical challenges to obtaining accurate results. J Diabetes Sci Technol 2009 Jul 1;3(4):971-980.
18. Klonoff DC. Continuous glucose monitoring: roadmap for 21st century diabetes therapy. Diabetes Care 2005 May;28(5):1231-1239.
19. Pickup JC, Ford Holloway M, Samsi K. Real-time continuous glucose monitoring in type 1 diabetes: a qualitative framework analysis of patient narratives. Diabetes Care 2015 Apr;38(4):544-550.
20. SBU. Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU Alert-rapport nr 2013-04 2013. ISSN 1652-7151
21. Dover AR, Stimson RH, Zammitt NN, Gibb FW. Flash Glucose Monitoring Improves Outcomes in a Type 1 Diabetes Clinic. J Diabetes Sci Technol 2016 Jul 26.
22. Östenson Cea. Programrådet för Diabetes - Ny remissversion efter svar från första remissomgång. Pdf. Programrådet för Diabetes 2016.
23. Soupal J, Petruzelkova L, Flekac M, Pelcl T, Matoulek M, Dankova M, et al. Comparison of Different Treatment Modalities for Type 1 Diabetes, Including Sensor-Augmented Insulin Regimens, in 52 Weeks of Follow-Up: A COMISAIR Study. Diabetes Technol Ther 2016 Sep;18(9):532-538.
24. Eeg-Olofsson K, Sundberg C. Aktiv med T1DM – Så bra kan det bli med struktur och bra hjälpmedel. Diabetolognytt 2016-1 Årgång 29 2016.
25. Groth A. Effekt och upplevelse av FGM Flash Glucose Monitoring hos patienter med typ1-diabetes. En kvantitativ och kvalitativ studie. Institutionen för medicinska vetenskaper, enheten för diabetesvård, Uppsala universitet 2016.
26. Farsaei S, Karimzadeh I, Elyasi S, Hatamkhani S, Khalili H. Glycemic control in the infectious diseases ward; role of clinical pharmacist interventions. J Infect Dev Ctries 2014 Apr 15;8(4):480-489.
27. Eeg-Olofsson K, Cederholm J, Nilsson PM, Zethelius B, Svensson AM, Gudbjornsdottir S, et al. New aspects of HbA1c as a risk factor for cardiovascular diseases in type 2 diabetes: an observational study from the Swedish National Diabetes Register (NDR). J Intern Med 2010 Nov;268(5):471-482.
 
För DiabetologNytt
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt