Ledtalsrekommendationer 2016
Diabetessjuksköterska
 
Ledtalsrekommendationerna, d.v.s. hur många patienter som en diabetessjuksköterska 1,0 tjänst bör ansvara för, är uppdaterade 161009.
 
Mot bakgrund av att de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen framhåller att omvårdnadsåtgärder vid diabetes leder till förbättrad diabetesvård, andelen nyanlända med diabetes ökar och nya tekniska hjälpmedel lanserats har en uppdatering av ledtalen gjorts.
 
Ledtalet 400 patienter/100 % Diabetessjuksköterska 1,0 tjänst - primärvård
Ledtalet 200 patienter/100 % Diabetessjuksköterska 1,0 tjänst – sjukhusansluten diabetesvård-vuxen
Ledtalet 70 patienter/100 % Diabetessjuksköterska 1,0 tjänst – sjukhusansluten-barn
 
Svenska Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi har ställt sig bakom rekommendationen gällande ledtal.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
Ledtal – diabetessjuksköterskor
 
Inledning
SFSD har fört fram begreppet ledtal, d.v.s. antalet patienter med diabetes som varje diabetessjuksköterska ansvarar för. Nu är det dags för uppdatering av dessa ledtal.
 
Nya tekniska hjälpmedel underlättar vardagen för många personer som lever med diabetes, men som kräver stöd från diabetessjuksköterskor. Nyanlända som har eller får diagnosen diabetes behöver också extra stöd.
 
Bakgrund
Att personer med diabetes ska ha rätt till god och jämlik vård är en viktig fråga för SFSD och som ett led i detta har det utarbetats en rekommendation om hur många patienter som anses vara rimligt att ha per heltidstjänst som diabetessjuksköterska. Att diabetessjuksköterskor gör skillnad har nyligen påvisats i en metaanalys (1).
 
Svenska Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi har ställt sig bakom rekommendationen gällande ledtal.
 
SFSD genomförde 2009 en tidsstudie på 23 vårdcentraler som ligger till grund för de ledtal som vi använder idag. En diabetessjuksköterska inom primärvården bör inte ha fler än 400 diabetespatienter för att tillgodose kraven på vård av god kvalitet.
 
Studien visade också att endast var femte vårdcentral kunde erbjuda gruppbaserad patientutbildning.
 
Slutsatsen var att det behövs i det närmaste en fördubbling av den tid diabetessjuksköterskor inom primärvården bör ägna åt diabetespatienterna för att Socialstyrelsens rekommendationer ska kunna förverkligas.
 
Prioritering av diabetesvården inom primärvården är en lönsam satsning då de stora kostnaderna framför allt beror på sjukdomens komplikationer (2).
 
Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för diabetesvård publicerades februari 2015 (3). Allt större vikt läggs på omvårdnad av personer med diabetes. Några exempel är munhälsa vid diabetes och grupputbildning av patienter samt kulturellt anpassad utbildning som enligt Socialstyrelsen har god effekt på glukoskontroll (3). Det sistnämnda torde vara en angelägen fråga då antalet nyanlända med diabetes förväntas stiga.
 
Fler patienter med typ-1 diabetes kommer att erbjudas insulinpumpbehandling, då en studie från Nationella Diabetes registret har visat att patienter som har insulinpumpbehandling löper en halverad risk för hjärt-kärl sjukdom jämfört med 4-dos insulinbehandling (4). Detta tillsammans med utveckling inom tekniska hjälpmedel ställer krav på mer tid för utbildning och analyser av glukosvärdet för att stödja patienter till bättre glukos- och metabolisk kontroll och därmed möjlighet till normoglykemi och minskad risk för komplikationer.
 
Socialstyrelsen publicerade i februari 2015 en utvärdering som visade att andelen diabetessjuksköterskor vid sjukhusens diabetesmottagning har minskat med 20 % (n=210/257) sedan 2011.
Motsvarande minskning har inte konstaterats inom primärvård (n=1422) (5). Avslutningsvis rapporterar Socialstyrelsens att diabetessjuksköterskor inom primärvården ägnade 22,4 timmar/vecka åt diabetesrelaterade uppgifter. I rapporten finns inte motsvarande beräkning för diabetessjuksköterskor vid sjukhusansluten mottagning (5).
I sammanfattningen konstateras mot bakgrund av att de nationella riktlinjerna framhåller att omvårdnadsåtgärder vid diabetes leder till förbättrad diabetesvård, andelen nyanlända med diabetes ökar och nya tekniska hjälpmedel lanserats finns all anledningen att göra en uppdatering av dessa ledtal.
 
Syfte
I syfte att ge landstingen ett underlag för vad som anses rimligt gällande antalet patienter per diabetessjuksköterska anser SFSD det befogat att revidera arbetet gällande ledtal som togs fram år 2009.
 
Metod
A) Nationell kartläggning inom primärvården gällande andelen diabetessjuksköterskor per patient, jämförelse från 2006 till 2013, utförd av Doktorand Rebecka Husdal.
B) Nulägesbeskrivning från 15 antal geografiskt spridda primärvårdsenheter i Sverige utförd av SFSDs styrelse.
Nulägesbeskrivning från 12 antal sjukhusanslutna diabeteskliniker i Sverige, utförd av SFSDs styrelse.
En enkät utskickad till 9 antal barn- och ungdomskliniker i Sverige utförd av Gunnel Viklund, Diabetessjuksköterska och medicine doktor, Astrid Lindgrens barnsjukhus, KS.
 
Resultat
1. Primärvård - diabetes
Husdals et.al., publicerade 2016 (6) en studie, som visar att sedan 2006 har antalet vårdcentraler i riket ökat och enheterna blivit mindre, men med ökat antal patienter med typ 2-diabetes. För diabetessjuksköterskor har antalet heltidstjänst per 500 diabetespatienter ökat från 0.64 tjänst för år 2006 till 0.79 tjänst för år 2013., men spridningen i landet är stor, från 0,52 till 1,12 heltidstjänst. Om andelen diabetessjuksköterskor per 500 patienter hade varit 1,2 då hade målet uppnåtts, dvs 400 patienter/diabetessjuksköterska.
 
Uppföljningsstudien visar även att diabetessjuksköterskor har mer tid per vecka avsatt för sina diabetespatienter, från 18 timmar år 2006 till 20 timmar år 2013. Utöver den ökade bemanningen av diabetessjuksköterskor har fler vårdcentraler, cirka 30 procentenheter, minst en diabetessjuksköterska med 15 högskolepoäng i diabetesspecifik högskoleutbildning år 2013 jämfört med 2006 (6).
 
Nulägesbeskrivningen vid de 15 primärvårdsenheterna visade motsvarande bild som beskrivits ovan (Tabell 1). Cirka en fjärdedel av primärvårdsenheter har uppnått målet avseende 400 patient/100 % (1,0 ledtal) diabetessjuksköterska. Variationen mellan inkluderade primärvårdcentraler är stor, som exempelvis 407 patienter/200 % (dvs 2,0 ledtal) diabetessjuksköterska till 543 patienten/0,75 % (0,65 ledtal) diabetessjuksköterska.
 
Tabell 1 kan läsas på www.diabetesnurse.se pdf av hela artikeln
 
2.Resultat
Sjukhusansluten diabetesvård – vuxen
Målet enligt SFSDs beräkningar torde vara 200 patienter/diabetessjuksköterska (heltid) gällande sjukhusansluten diabetesvård (vuxen). Tabell 2 visar att flertalet av mottagningarna ligger i underkant gällande den tid som diabetessjuksköterskan disponerar relaterat till antalet listade patienter. Den mottagningen med flest antalet listade patienter har 1210 patienter och den med minst antalet patienter har 90 patienter. Vid den stora mottagningen avsätts 178 timmar (ledtal 0,64). för diabetessjuksköterskor och vid den mindre enheten 16 timmar (ledtal 0,64).
 
I denna beräkning ingår endast patienter som har diagnosen diabetes typ-1, och andelen diabetessjuksköterskor som har avsatt tid för denna patientgrupp. Beakta att de flesta mottagningar har i tillägg även patienter med diabetes typ-2 (varierar mellan 105-370 patienter).
 
Tabell 2. Se för detalj www.diabetesnurse.se pdf-artikel. Antal listade patienter med diabetes typ-1 och avsatt tid för diabetes vid 12 sjukhusanslutna diabetesmottagningar
Namn Sjukhusansluten Diabetesmottagning
 
Antalet patienter med diabetes typ-1
Antal timmar/vecka Diabetessjuksköterska har avsatt för diabetes
Se www.diabetesnurse.se pdf-artikel
 
3. Resultat
Sjukhusansluten diabetesvård – barn och ungdom
Nulägesbeskrivningen gällande sjukhusansluten diabetesvård (barn och ungdom). Målet enligt SFSDs beräkningar anses vara 70 patienter/diabetessjuksköterska (heltid).
 
Tabell 3 visar att flertalet av mottagningarna ligger i underkant gällande den tid som diabetessjuksköterskan disponerar relaterat till antalet listade patienter. Den mottagningen med flest antalet listade patienter har 790 patienter och den med minst antalet listade patienter har 160 patienter. Vid den stora mottagningen avsätts 184 timmar för diabetessjuksköterskor och vid den mindre enheten 72 timmar. En intressant iakttagelse är att Karolinska Huddinge har 266 listade patienter Linköping har 190 patienter, men antalet timmar som diabetessjuksköterskan har avsatt för diabetes är detsamma, dvs 76 timmar.
 
Tabell 3. Antal listade patienter med diabetes typ-1 och avsatt tid för diabetes vid sjukhusansluten diabetesvård.
Namn Sjukhusansluten Diabetesmottagning
Antalet listade patienter med diabetes typ-1
Antal timmar/vecka Diabetessjuksköterska har avsatt för diabetes
Se www.diabetesnurse.se pdf-artikel
 
Diskussion
Ledtalen går åt rätt håll, men med stora variationer i landet. SFSD förordar i nuläget:
 
Ledtalet 400 patienter/100 % Diabetessjuksköterska - primärvård
Ledtalet 200 patienter/100 % Diabetessjuksköterska – sjukhusansluten diabetesvård-vuxen
Ledtalet 70 patienter/100 % Diabetessjuksköterska – sjukhusansluten - barn
 
SFSD måste argumentera och arbeta med politiker och beslutsfattare för att få till en förbättring av ledtalen. 
 
Slutsats
Med föreliggande kartläggning finns argument för att lokalt, regionalt och nationellt driva frågan om rimliga ledtal för en god  diabetesvård. På nationell nivå kommer SFSD att tillsammans med nationella diabetesteamet debattera och argumentera för en god diabetesvård där diabetessjuksköterskan har en nyckelroll.
 
Diabetesvården måste få ta mer plats!
 
Litteraturhänvisning:
1. Shaw RJ, McDuffie JR, Hendrix CC, Edie A, Lindsey-Davis L, Nagi A, et al. Effects of nurse-managed protocols in the outpatient management of adults with chronic conditions: a systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine. 2014;161(2):113-21.
2. Andersson M, BM C, K W. Diabetessjuksköterskor och ledtal. Dagens Medicin. 2010.
3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården - Stöd för styrning och ledning.
Västerås: Edita Västra Aros AB; 2015. ISBN: 978-91-7555-274-3
4. Steineck I, Cederholm J, Eliasson B, Rawshani A, Eeg-Olofsson K, Svensson AM, et al. Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18,168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ. 2015;350:h3234.
5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 – Diabetesvård –
Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Västerås: Edita Västra Aros AB; 2015. ISBN: 978-91-7555-273-6
6 Husdal R, Rosenblad A, Leksell J, Eliasson B, Jansson S, Jerden L, et al. Resource allocation and organisational features in Swedish primary diabetes care: Changes from 2006 to 2013. Prim Care Diabetes. 2016. Doi 10.1016/j.pcd.2016.08.002.