Vården i siffror vänder sig till dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får.
 
Vården i siffror är en websida där en mängd med mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in i ett flertal olika register inkl Nationella Diabetes Registret med data från 2015 – många av indikatorerna har sitt ursprung i diagnos-specifika så kallade kvalitetsregister.
 
Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa en ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till mer kvalitet och förbättringsarbete ute i vården.
 
Vården i siffror är framtagen inom satsningen på Nationella kvalitetsregister
och finansieras av staten och landsting/regioner.
 
Arbetet har bedrivits i nära samarbete med statens och SKL:s gemensamma arbete med Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård, samt i samverkan med Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning, NSK . Läs mer om Öppna jämförelser på SKL och Socialstyrelsen .
 
Kansliet för nationella kvalitetsregister förvaltar innehållet i Vården i siffror under satsningens sista år. 
 
Inera AB, som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, bedriver den tekniska systemförvaltningen samt driften av Vården i siffror.
 
Vården i siffror kommer att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning genom att belysa bra och mindre bra resultat som underlag för fördjupade analyser.
 
Analysera ditt landsting och ditt område
 
 
Besök också
här finns onlinedata från respektive enheter ner på vårdcentralsnivå och sjukhusdiabetes
mottagningsnivå, världens första och största online kvalitetsregister
 
Nyhetsinfo
wwww red DiabetologNytt