Press relerase

Etablering av Proof-of-Concept – En utvärdering av införandet av ett digitalt arbetssätt i dagligt kliniskt arbete

Nyhetsinfo

www red DiabvetologNytt

Studie på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Stockholm,

Sammanfattning

En före/efter-studie visar att införandet av en patientcentrerad vårdmodell med e-hälsa sparar tid genom förenklad kommunikation och datautbyte. Det resulterar i ökade skattningar av effektivitet och nöjdhet från personal, patienter och föräldrar.

 

Studiepartners

Klinisk partner           

Diabetesavdelningen på Q63 på Astrid Lindgrens barnsjukhus, en del av Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm

Akademisk partner

Karolinska Institutet i Stockholm

Produktleverantör av e-hälsa

TriabetesClinic för barn, med appen TriabetesGo, från Diabetes Tools

 

Finansierande organisation

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och SWElife, Sveriges innovationsprogram för life science

Fakta om studien

Före (pappersbaserat arbetsflöde):

Förstudie april 2015

Efter (e-hälsa):

Konceptstudie från november 2015 till mars 2016

 • Deltagare: 12 vårdpersonal och 18 familjer (majoriteten med barn under 10 år)
 • Finansiering: anslag från Vinnova
 • Resultat: presenterat av Vinnova april 2016

Metoder:

 • Enkät med bedömningsskalor och öppna frågor
 • Observationer av arbetsflöden

Resultat: två datauppsättningar

 1. Personalupplevelser – Astrid Lindgrens barnsjukhus
 2. Patientupplevelser – insulinberoende barn och deras föräldrar

Erkännanden:

Åsa Wallin, projektledare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Triabetes och TriabetesClinic är varumärken som tillhör Diabetes Tools Sweden AB.

E-hälsa för vård av barn med diabetes

Etablering av Proof-of-Concept – En utvärdering av införandet av ett digitalt arbetssätt i dagligt kliniskt arbete

Sammanfattning

Det förekommer endast ett fåtal validerade vårdmodeller som systematiskt och framgångsrikt använder sig av e-hälsa (mobil hälsa) för att optimera diabetesvården, och länka samman den med patientens egenvård.

 

Vid diabetes hos barn har patienten ett unikt egenvårdsansvar för att upprätthålla sin metaboliska kontroll efter den initiala sjukhusvistelsen, samtidigt som patienten ska ha regelbunden kontakt med sitt vårdteam. Dessa förhållanden gör att diabetes för barn lämpar sig väl för en patientcentrerad vårdmodell med stöd i e-hälsa.

 

På Astrid Lindgrens barnsjukhus

Den här rapporten redovisar en anslagsfinansierad studie på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, vilken visar att övergången till en vårdmodell med e-hälsa resulterar i högre omdömen vad gäller nöjdhet hos den medverkande vårdpersonalen, de insulinberoende barnen och föräldrarna.

Den nya vårdmodellen bygger på TriabetesClinic för barn, en e-hälsolösning från Diabetes Tools som har använts kliniskt på sjukhusets diabetesavdelning sedan november 2015.

Proof of Concept etablerat

Studiens målsättning att etablera konceptet e-hälsa (ett sk. Proof of Concept, PoC) för en ny patientcentrerad vårdmodell vid diabetes hos barn uppnåddes. Resultaten jämfördes med en förstudie från april 2015, som utvärderade det pappersbaserade arbetsflöde som då användes.

Tidsbesparing och högre effektivitet

Före/efter studien uppvisade följande trender:

 • Personalen var nöjdare med arbetsflödet när de använde den digitala TriabetesClinic-tjänsten via en app på surfplatta på avdelningen jämfört med de pappersformulär som användes tidigare.
   
 • Tidsbesparingar uppstod genom förenklade procedurer kring datainsamling och kommunikation, vilket i sin tur resulterade i att personalen bedömde sitt arbete som effektivare.
   
 • Föräldrarna, å sina barns vägnar, kände ökande trygghet när de använde mobilappen TriabetesGo hemma, och rapporterade användarnöjdhet långt över resultatet för det tidigare pappersbaserade arbetssättet.

Kliniska och akademiska partners

Konceptstudien finansierades genom anslag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Studiens kliniska partner var Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm genom Astrid Lindgrens barnsjukhus, och akademisk partner var Karolinska Institutet.

Studien genomfördes från november 2015 till mars 2016. Vinnova publicerade den officiella översikten i april 2016. Denna rapport är ett komplement till Vinnovas sammanfattning.

Inledning

Egenvård av kronisk sjukdom innebär många komplexa steg som utförs av patienten.

Insulinberoende diabetes hos barn är särskilt mångfacetterat eftersom det inbegriper dels ett stort vårdteam och dels de unga patienterna tillsammans med sina föräldrar, familjer och lärare.

Vid diabetes hos barn har patienten ett unikt egenvårdsansvar för att upprätthålla sin metaboliska kontroll efter den initiala sjukhusvistelsen, samtidigt som patienten ska ha regelbunden kontakt med sitt vårdteam.

Idag finns det många verktyg för egenvård, till exempel mobilappar, som ofta har bristande regulatorisk kontroll eller är underutnyttjade av sjukvården. Det finns endast ett fåtal vårdmodeller – i Sverige såväl som internationellt – som systematiskt och framgångsrikt utnyttjar e-hälsa för optimering av diabetesvården genom att länka samman den med patientens egenvård.

Dessa förhållanden gör att diabetes för barn lämpar sig väl för en vårdmodell med stöd i e-hälsa.

Det sjukhus som behandlar de flesta barnen med insulinberoende diabetes i Sverige är Astrid Lindgrens barnsjukhus, en del av Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Här har man använt ett arbetsflöde för e-hälsa med hjälp av den app-baserade tjänsten TriabetesClinic för barn sedan november 2015. Tidigare använde diabetesavdelningen pappersformulär och telefonsamtal för att hantera vården, vilket gjorde denna avdelning till en idealisk miljö för en jämförelsestudie av situationen före och efter införandet av e-hälsa. 

Syfte och mål med studien

Syftet med denna studie var att etablera konceptet e-hälsa (ett sk. Proof of Concept, PoC) för en ny patientcentrerad vårdmodell vid diabetes hos barn. Införandet ämnade demonstrera hur en vårdprocess med stöd i e-hälsa kan testas, implementeras och valideras i en klinisk miljö och samtidigt ge ökad patientnytta och effektivare arbetsflöden.

Målen med studien var att effektivisera personalens arbetsflöde, förbättra patientsäkerheten, ge ökad datasäkerhet i kommunikationen mellan vårdgivare och patient, samt göra patienten mer delaktig i sin egen vård.

Metod med för- och efterstudie

Studien hade två separata delar som genererade jämförbara data över en tidsperiod på 12 månader.

 1. Förstudien genomfördes i april 2015 för att kartlägga hur läkare och sjuksköterskor på diabetesavdelningen Q63 samverkade med patienter och föräldrar vid rapporteringen av blodsockervärden och beräkningen av insulindoser. Det arbetsflöde som användes vid denna tidpunkt bestod av pappersformulär och telefonsamtal. Processen utvärderades med hjälp av enkäter. Arbetsflödet på avdelningen observerades och tidsstuderades.
 2. Efterstudien genomfördes från november 2015 till mars 2016. Nya arbetssätt utformades för personal och patienter på diabetesavdelningen på Q63 med hjälp av tjänsten TriabetesClinic för barn. Utbildning var också en del av studien. Pappersformulären och telefonsamtalen ersattes med en app och surfplatta för personalen på kliniken och mobilappen TriabetesGo för patienter och föräldrar i hemmet. Båda apparna utbyter data i realtid och uppdaterar automatiskt webbverktyget TriabetesClinic på vårdgivarens dator.

Denna förändring möjliggjorde att den nya digitala vårdmodellen kunde utvärderas med hjälp av enkäter med bedömningsskalor och öppna frågor. 12 personer från vårdpersonalen och 18 familjer inkluderades, där 73 % av barnen var under 10 år.

Vinnova, som finansierade studien, publicerade en officiell sammanfattning i april 2016. Denna rapport fungerar som ett komplement för redogörelse av resultat och trender.

Resultat

Den e-hälsobaserade vårdmodellen fick bättre omdöme vad gällde nöjdhet och effektivitet än de pappersformulär som användes tidigare, från både vårdpersonal och föräldrar.

Förstudien visade att det krävdes minst sju steg varje dag för att rapportera blodsockervärden och justeringar av insulindos för varje nydiagnostiserat barn, när man använde pappersformulär och telefonsamtal. Varje tillfälle tog 30-45 minuter och tidscykeln var upp till 1,5 dygn. Det stora antalet länkar i kommunikationskedjan tog onödig tid och ökade risken för missförstånd och fel. Därför kom man i förstudien fram till att det fanns ett behov av förbättring och genom att införa en e-hälsolösning kunde tidsåtgången för varje justering minska till totalt 3-4 minuter.

Riskerna minskades genom införandet av en vårdmodell med e-hälsa och genom att man utbildade personalen att använda de nya säkra digitala verktygen. Personalens utvärdering av arbetsflödet, tillsammans med patienternas ”egenvårdskomponent”, utgjorde fokusområdet för konceptstudien. Jämförelsen av resultaten från före och efter som presenteras nedan har delats upp i två delar: personalupplevelsen och patientupplevelsen.

Personalupplevelsen

Personalen var nöjdare med arbetsflödet när de använde den digitala TriabetesClinic-tjänsten via en app och surfplatta på kliniken, jämfört med det pappersbaserade arbetssätt som användes tidigare.

Enkätresultaten visar att personalen fann rapporteringen av patienternas blodsocker- och kolhydratvärden för beräkning av insulindoser mindre komplicerad med den nya vårdmodellen (se figur 1). De ansåg också att det var lätt att komma åt och analysera patientuppgifter med hjälp av de digitala verktygen. På samma sätt skattade läkarna att processen för insulinordination med e-hälsa var mindre komplicerad.

Processerna för rapportering och åtkomst till data som introducerades genom arbetsflödet med e-hälsa uppskattades ta mindre tid än tidigare (se figur 2). Samma positiva trend observerades när personalen tillfrågades om hur effektiv den interna kommunikationen var under helgskift (se figur 3).

 

 

Enkätresultaten för de två vårdmodellerna visade att andelen nöjda i personalen ökade från 56 % ”före” till 88 % ”efter” (se figur 4).

 

 

Figur 4: Personalen var nöjdare med de nya e-hälsobaserade processerna jämfört med det tidigare arbetssättet.

 

 

Personalens kommentarer om TriabetesClinic på avdelningen:

 

”Ser hur de [läkare] ordinerat utan telefonsamtal.”

 

”Mycket bättre än gröna listor eller telefon.”

 

”Går snabbt. Bra.”

 

”Fortfarande känns det som om man (förstås) behöver prata med varandra och kolla så att alla funktioner fungerar.”

 

Vikten av personalutbildning

Genom att förändra det etablerade arbetssättet och införa nya procedurer riskerade man motstånd från - och dålig uppslutning bland – personalen, om man inte vidtog förebyggande åtgärder.

 

Därför ingick ett utbildningsprogram för TriabetesClinic som en del i konceptstudien.

 

Utbildning av den personal som skulle vara först med att använda apparna prioriterades. Det innebar att man tidigt kunde identifiera viktiga frågeställningar kring implementationen och skapa rutiner innan fler personer involverades. Det innebar också att dessa medarbetare blev expert-användare, och kunde på ett effektivt sätt föra sina kunskaper vidare till andra. Utbildningssessionerna genomfördes via nätet eller vid personliga möten.

 

 

Patientupplevelsen

Föräldrarna, å sina barns vägnar, kände sig tryggare i ökande grad när de använde mobilappen TriabetesGo hemma, och var mycket nöjdare med appen än med det tidigare pappersbaserade arbetssättet.

Enkätsvar från patienter och föräldrar visar att andelen som var nöjda med TriabetesGo-appen ökade med tiden.

Bara 36 % av de tillfrågade patienterna var nöjda med de tidigare pappersformulären. Andelen nöjda ökade till 67 % när man började använda mobilappen för att rapportera värden efter utskrivningen från sjukhuset. Andelen ökade med ytterligare 13 % till 80 % efter 1–2 månaders användning hemma (se figur 5).

 

 

Figur 6: När föräldrarna tillfrågades om hur trygga de kände sig när de använde TriabetesGo-appen förbättrades omdömet över tid.

 

                           

Föräldrars kommentarer om att använda TriabetesGo hemma:

”Jag känner mig trygg med registreringen i appen. Mitt barn är alldeles för liten för att hantera appen överhuvudtaget.”

”Enkel och pedagogisk.”

”Har provat några olika appar för att jämföra men tycker då att denna är enklast.”

 

När föräldrarna tillfrågades om egenvård och huruvida deras barn kunde använda mobilappen själva sågs en märkbar beteendeförändring. Vid utskrivning från sjukhuset uppgav mindre än 40 % av svaranden att deras barn skulle kunna använda appen själva. Efter några dagar hemma ökade denna andel till 80 %, för att stabiliseras på 73 % efter 1–2 månader.

En liknande uppåtgående trend observerades också när föräldrarna tillfrågades om hur trygga de kände sig med att använda appen. Föräldrarnas trygghet ökade efter 1–2 månader hemma, vilket visas i figur 6.

När man ska upprätthålla den metaboliska kontrollen hos ett barn med insulinberoende diabetes är fler personer än bara föräldrarna inblandade. Enkätsvaren visar på ett ökat stöd från personer utanför familjen. Figur 7 illustrerar att lärare och personal på skola och förskola också använde TriabetesGo-appen och bidrog positivt till att behålla barnet delaktigt i sin egen vård.

Slutsatser

Stöd etablerades för konceptet patientcentrerad vårdmodell med e-hälsa.

Sammantaget visade studien på ett uttalat stöd för införandet av det e-hälsobaserade arbetssättet på diabetesavdelningen på Q63 på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Resultaten från enkäterna före och efter visar två tydliga trender:

Trend 1: Förenklat arbete för vårdpersonalen  

 • E-hälsa ökade andelen som var nöjda med arbetsflödet från 56 % till 88 %
 • Skattningen av effektiviteten i den interna kommunikationen förbättrades från 56 % till 70 %
 • Komplexiteten minskade och tiden utnyttjades på ett bättre sätt

Trend 2: Mobilappen för egenvård var omtyckt av både patienter och föräldrar
Övergången från papper till app ökade andelen som var nöjda med proceduren från 36 % till 80 %

 • Delaktighet, trygghet och känslan av oberoende ökade ju längre man använde appen hemma

Man kan därför dra slutsatsen att övergången från det pappersbaserade arbetsflödet till vårdmodellen med e-hälsa effektiviserade personalens arbetsflöde, sparade tid och ökade patientsäkerheten med hjälp av säker digital kommunikation mellan vårdgivare och patienter. Målet att öka patientnyttan nåddes också eftersom delaktigheten i egenvården och andelen nöjda ökade under studiens gång.

 

För vidare diskussion i ämnet, vänligen kontakta Diabetes Tools:

Anders Weilandt

Verkställande direktör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

Om Diabetes Tools

Diabetes Tools är ett svenskt medicintekniskt företag som förenklar vardagen för alla inblandade i diabetesvården. Programvarutjänsten TriabetesClinic kombinerar säkert appar (för smartphones och surfplattor), online-konton och webbgränssnitt för att förändra och förbättra diabetesvården.

 

Diabetes Tools har nominerats till ”Best Mobile Innovation for Health” av GSMA 2016 Global Mobile Awards och utsågs till ”Årets MedTech-företag 2014" av Swedish Medtech Association. Diabetes Tools är certifierade mot ISO 13485, en standard för utveckling av medicintekniska produkter och tillhörande tjänster. Triabetes är en CE-märkt medicinsk programvara som är registrerad för försäljning inom EU. Diabetes Tools är privatägt och baserat i Stockholm.

 

Diabetes Tools Sweden AB

Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, Sverige.

www.diabetestools.se

 

Nyhetsinfo