Skriv ut
Kategori: Nyheter
Nationella Diabetes Teamet 10 år!              

Nationella Diabetes Teamet, NDT, är en paraplyorganisation för patientföreningar och vårdprofessionella föreningar för att dessa tillsammans ska kunna verka för en bättre diabetesvård i hemmet, samhället och inom sjukvården.

NDT bildades för 10 år sedan som ett ordföranderåd för:

* Sv Diabetesförbundet

* SFD, Svensk Förening för Diabetologi

* BLF´s delförening för endokrinologi och diabetes

*S FSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

* Sv. Dietistförbundet

 

Det övergripande syftet är:

Att stärka diabetesvården i Sverige,

Tillvarata patienters och professionens intressen,

Driva gemensamma frågor,

Vara remissinstans,

Verka samordnande och arbeta för en jämlik diabetesvård över landet.

 

Under dessa 10 år har NDT arbetat aktivt med många olika uppgifter. Exempel på dessa är:

Almedalsveckan har alltid prioriterats som ett viktigt tillfälle att föra fram diabetesfrågor för politiker och andra beslutsfattare. Blå Boken framtogs inför Almedalsveckan 2014 där 10 prioriterade områden att särskilt satsa på presenterades och diskuterades.

Vid världsdiabetesdagen, WDD (14 nov), har årligen i samarbete med Dagens Medicin framtagits ett program för diskussion om aktuella och angelägna diabetesfrågor, ex den ojämlika tillgången till hjälpmedel som pump/CGM i olika delar av landet.

Diabetes Forum har varit ett mycket uppskattat och välbesökt möte över professionsgränserna. Det hålls vart 4:e år, nästa gång våren 2017.

Nationella Riktlinjer för diabetesvård har diskuterats inom NDT som lämnat synpunkter på dess utformning.

DiS; Diabetes i Skolan-projektet, har initierats av NDT som gett ett starkt stöd till de båda nationella studier som genomförts 2008 och 2015 och som gett två publikationer i internationell tidskrift. Sveriges lagstiftning är internationellt sett mycket uppmärksammad för barnens rätt till stöd i diabetes egenvården under skoldagen. Situationen har förbättrats men det finns en fortsatt förbättringspotential visar studien från 2015.

Diabeteskonsult vore en sådan förbättring vilket utprövades i Jönköpings län och var en framgång. Studien kunde finansieras via Allmänna Arvs Fonden. Tyvärr har ännu inte denna lyckosamma organisationsmodell kunnat förverkligas genom tjänstetillsättning efter studiens avslut.

Nutritionsfrågor, ex hur olika ”modedieter” kan påverka hälsan och diabetessituationen har diskuterats, också i media.

Läkemedel och hjälpmedel samt upphandling, prioritering och riktlinjer för dessa, är ett ständigt aktuellt och återkommande ämne för NDT.

Sammanfattningsvis har bildandet av NDT varit en framgång och möjliggjort ett starkt och fruktbart samarbete mellan patientföreningar och vårdprofession. Vi har alla ett gemensamt intresse av att Sverige bibehåller en ledande position i arbetet för en god diabetesvård!

 

Ytterligare artiklar om NDT kommer publiceras i DiabetologNytt framöver.

Gun Forsander, för Nationella Diabetes Teamet


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

 

 

Träffar: 1803