För Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

Johan Jendle, professor, överläk och David Nathanson, med dr, överläk

båda vetenskapliga sekreterare SFD

 

Motivering till Priset för Årets Kliniska Avhandling 2015 Sponsor Sanofi

Björn Rathsmans avhandling är ett unikt arbete som spänner över två generationers klinisk diabetologi.

Rathsman har i sin avhandling studerat kardiovaskulära komplikationer vid typ 1 diabetes. Styrkan med projektet är variationen av studierna och de högst relevanta frågeställningarna. I ett arbete gör Rathsman en noggrann uppföljning och kartläggning av de patienter med typ 1 diabetes som deltog i Per Reichards Stockholmsstudie och visar här likartade resultat som den tio gånger större amerikanska DCCT studien. Vidare har Björn Rathsman, tillsammans med kollegor, kartlagt individer med diabetes som genomgått kranskärlskirurgi och visat att individer med typ 1 diabetes drabbas av mer komplikationer jämfört med de med typ 2 diabetes. Avhandlingen ger många svar men öppnar även för flera nya intressanta hypoteser.

Vi har valt ut Björn Rathsmans avhandling till årets kliniska avhandling i diabetologi då den omfattar mycket viktiga frågeställningar, uppvisar en stor variation i metodik och består av delarbeten som är publicerade i tidsskrifter med högt anseende. Ramberättelsen är en dessutom en utmärkt översikt av typ 1 diabetes, värd att publiceras som lärobok och läggs närmaste veckan ut på www.dagensadiabetes.se.

 

SFDs pris för Bästa Experimentella Avhandling 2015 Sponsor Sanofi

Tilldelas Marie Oskarsson, Cellbiologi Uppsala

Avhandlingens titel: Islet amyloid polypeptide (IAPP) in Type 2 diabetes and Alzheimer disease

Vid typ 2 diabetes och Alzheimers sjukdom fälls celltoxiska proteiner ut i de Langerhanska öarna respektive hjärnan. Proteinerna skiljer sig i de bägge fallen, men principen för utfällning är lika och aggregaten, så kallad amyloid, skadar omgivande vävnad och bidrar till celldöd. I denna avhandling har man undersökt betydelsen av kolhydratstrukturen heparansulfat i de Langerhanska öarna, samt karakteriserat en nyupptäckt naturlig hämmare av amyloidbildning i de insulinproducerande cellerna, proteinet Bri2, för att kunna motverka öars amyloidbildning. I studier visas också möjligheten att amyloidbildning i ett organ, exempelvis de Langerhanska öarna, via cirkulerande amyloidaggregat kan facilitera amyloidbildning i annat organ som hjärnan trots att den grundläggande amyloidstrukturen skiljer sig. Mekanismen kan åtminstone delvis förklara tidigare samsjuklighet mellan typ 2 diabetes och Alzheimerdemens.

 

Årets Diabetesteam HISSEN-projektet, Diabetesmottagningen i Skövde Sponsor Lilly

Skövde utses till året diabetes team 2015. I Skaraborg ville vi halvera andelen patienter med HbA1c >70 mmol/mol. Vi analyserade patientfaktorer som förhindrade optimal behandling, och fann Ignorans (60 %). Hypoglykemirädsla (20 %). Stress (20 %). Sjukdom av annat slag (10 %). Egensinnig (10 %). Neglect (10 %)

Akronymet ”HISSEN” bildades och en färgglad affisch som hängdes upp i väntrummet. Affischen väckte uppmärksamhet och stimulerade till livliga diskussioner. Många patienter kunde känna igen flera av faktorerna och uppskattade att problemen uppmärksammades som mer allmänt utbredda än den enskilde patienten hade tänkt – och målinriktade åtgärder inleddes.

Projektet ledde till att andelen patienter med HbA1c>70 mmol/mol minskades från drygt 27 % till 11 % på ett år. På sikt leder detta till en friskare diabetespopulation och mindre totala sjukvårdskostnader. I Östersund 19/5 visade enheten också, att antalet vårdtillfällen på IVA pga diabetes ketoacidos 2015 jämfört med året innan minskat från 79 till 19 dvs 225 mindre vårddagar. Förhoppningen är att detta pilotprojekt ska kunna bli bestående och även spridas till andra diabetesenheter.

 

Motivering Peter Bergsten. Forskningsstipendium typ 2 diabetes Sponsor Astra Zeneca

Incidensen av typ 2 diabetes hos barn ökar kraftigt men de bakomliggande mekanismerna är ofullständigt kända. Hur kan man bromsa epidemin?

Peter Bergstens grupp undersöker kopplingen mellan förhöjda palmitat nivåer (palm olja) och hyperglykagonemi hos obesa barn där man undersöker kopplingen med ökade glukos- och insulinnivåer hos dessa barn. Forskningen skapar ökad kunskap om bakomliggande mekanismer och öppnar upp för möjliga behandlingsmöjligheter i framtiden.

 

Motivering till SFDs och Astra-Zenecas forskningsstipendium

Stelios Karayiannides Specialistläkare, doktorand Specialist i endokrinologi-diabetologi och internmedicin Medicinkliniken

Förmaksflimmer är en viktig riskfaktor för stroke som ökar med stigande ålder. Vi vet sedan tidigare att patienter med diabetes både har en högre incidens för ischemisk stroke och sämre prognos. Då patienter med diabetes lever längre med sin sjukdom ökar incidensen av förmaksflimmer. Viktiga frågor som finns att besvara är huruvida prognosen är sämre för patienter med både diabetes och förmaksflimmer jämfört med de utan förmaksflimmer. En annan viktig fråga att besvara är om det finns könsskillnader med avseende på prognos vid dessa sjukdomar. Stelios Karayiannides doktorandprojekt kommer att studera dessa frågeställningar. Projektet är välformulerat med en tydlig plan och metodik. Vi tror att detta projekt kommer att ge svar på

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt