Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Myndigheterna tilldelas totalt 4,4 miljoner under 2016.

Ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är de viktigaste bidragande orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar. Tillsammans med övervikt och fetma hör dessa till de vanligaste riskfaktorerna för ohälsa i Sverige. 

–        Vi vet att alldeles för många rör sig alldeles för lite. Vi vet också att särskilt unga har svårt att få i sig tillräckligt hälsosam mat. Dessutom finns tydliga socioekonomiska skillnader när det kommer till kost och fysisk aktivitet, och uppdraget är därför en viktig del i regeringens arbete för att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. 

Utgångspunkter för Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets arbete ska vara en bättre användning av befintlig kunskap och resurser.

Myndigheterna ska visa hur bland annat aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället kan medverka i ett långsiktigt arbete. 

Arbetet är tydligt kopplat till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och det arbete som bedrivs av Kommissionen för jämlik hälsa ska därför särskilt beaktas i genomförandet. Därutöver ska förutsättningarna för idrottsrörelsens arbete med livslångt idrottande och potentialen i detta arbete ska särskilt ses över 

Möjligheterna till frivilliga åtaganden för företag inom hela livsmedelskedjan ska särskilt undersökas. Regeringen menar att sådana åtaganden bland annat kan vara att reducera tillsatt socker och salt i livsmedel.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2017.

Helena Paues 
Pressekreterare hos Gabriel Wikström 

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt