Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en överenskommelse med målsättning att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Överenskommelsen handlar om hur den så kallade ”professionsmiljarden” till vården ska användas och fördelas. 

Överenskommelsen riktar in sig på tre utvecklingsområden:

–        IT-stöd och processer för att förenkla administrationen och ge bättre information

–        smartare användning av medarbetarnas kompetens

–        stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning

950 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för att möjliggöra insatser inom dessa områden. Resterande 50 miljoner kronor kommer att användas för stöd-, utvecklings- och uppföljningsarbete på nationell nivå.

–  Nu gör vi en gemensam insats tillsammans med landstingen för att förbättra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Genom det kan vi göra vården ännu bättre, mer jämlik och med fokus på patienterna, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

–  Den här satsningen kommer att bidra till att patienterna kan bli mer delaktiga i sin vård och för vårdpersonalen kan det ge bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Satsningen följs upp bland annat genom att landstingen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom de tre utvecklingsområdena, men också hur de involverat patientnära verksamheter samt medarbetarföreträdare i arbetet. Uppföljningarna ska användas för att utveckla kommande års överenskommelser. Inför 2017 års överenskommelse ska också resultaten från den pågående nationella samlingen för vårdens kompetensförsörjning samt slutsatserna från det nyligen presenterade slutbetänkandet från den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården analyseras.

Genom överenskommelsen fördelas även den extra miljard i generell förstärkning till hälso- och sjukvården som presenterades i regeringens höstbudget.

Helena Paues 
Pressekreterare hos Gabriel Wikström 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt