https://www.facebook.com/pages/Barndiabeteskampen/843845832359188

Se svarsinsändare  Landstinget Dalarna ser positivt på ny teknik inom diabetesvården

Debatt

Svar debattartikel om diabetesvård för barn och vuxna i Dalarna i DD 23/7 2015:

Typ 1-diabetes är en allvarlig sjukdom och det är viktigt att erbjuda en bra diabetesvård för att förebygga komplikationer. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och de senaste åren har flera produkter inom framförallt CGM (kontinuerlig glukosmätning) kommit till.

Inom barndiabetesvården i Dalarna finns idag ett 40-tal CGM-mätare (av 170 barn och ungdomar med typ 1-diabetes) i bruk. De flesta har köpts in det senaste året. När dessa ordineras till patienter går man i första hand på medicinska indikatorer, det vill säga att de som har störst behov av hjälpmedlet ska tillgodoses först. Givetvis är en ökad livskvalitet också en viktig indikator, men det medicinska behovet är det avgörande. Vi behöver utvärdera dessa mätare och i dialog med barn- och ungdomsmedicin ta ställning till om fler bör köpas in.

Vad gäller den nyaste varianten på CGM-hjälpmedel som ni nämner, Freestyle Libre-mätaren, så är den ännu inte godkänd för barn under 18 år. Flera landsting har ändå köpt in den till barn och ungdomar då läkare bedömt att godkännandet bara är en formsak. Underlag för godkännande blir troligtvis klart i början av 2016.

I Landstinget Dalarna har vi i nuläget valt att prova denna typ av hjälpmedel på några patienter i 16-17-årsåldern som en kvalitetsstudie. Enstaka familjer med yngre barn har själva valt att köpa in detta hjälpmedel då de ej fått det genom landstinget. Verksamhetschefen för Akademiska barnsjukhuset i Uppsala har i egenskap av specialitetsrådets ordförande (Barn- och ungdomsmedicin) gett regionens barnkliniker i uppdrag att utse representanter som ska arbeta fram en regional samsyn kring användandet av insulinpumpar och CGM, ett arbete Landstinget Dalarna såklart kommer att följa.

Inom vuxendiabetesvården på Falu lasarett är, i ett inledningsskede, ett tiotal Freestyle Libre-mätare beställda, men de har inte kunnat levereras då efterfrågan från landstingen runt om i landet för tillfället är större än utbudet. Landstingets medicinkliniker, där huvuddelen av alla vuxna personer med typ 1-diabetes har sina diabeteskontroller, har förberett för ett införande så att det ska ske på ett likartat sätt på alla sjukhusen med syfte att undvika ojämlik vård inom landstinget.

I Nationella diabetesregistret finns på barnsidan många positiva siffror för Landstinget Dalarna att lyfta fram. Bland landets 42 barnkliniker som erbjuder vård till barn och ungdomar med typ 1-diabetes så är Dalarna:

- på plats 6 avseende andelen med insulinpump

-på plats 8 avseende median-HbA1c (långtidsblodsocker)

- på plats 10 avseende andelen patienter med ett HbA1c under 57

Landstinget Dalarna ser positivt på den nya teknik och hjälpmedel som syftar till att ge patienter med diabetes en drägligare vårdsituation och bättre livskvalitet. Vi följer utvecklingen och jobbar för att även fortsättningsvis kunna gen en bra diabetesvård till både barn och vuxna.

Karin Stikå Mjöberg, Landstingsdirektör

Pehr Guldbrand, chefsläkare

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt