Det känns mycket hedrande att få motta SFDs stipendium för förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården.

 

Hösten 2001 inrättades en diabetessamordnartjänst med uppgift att arbeta för att kvalitetsutveckla diabetesvården i samarbete med diabetesrådet i landstinget Kronoberg. 

 

Arbetsuppgifterna har varit skiftande över tid. Inledningsvis var det stort fokus på att skapa nätverk för diabetessjuksköterskor i primärvården samt att organisera utbildningsaktiviteter. Andra uppgifter har varit delaktighet i revidering av det lokala vårdprogrammet, att ta fram PM för olika arbetsuppgifter och att ta fram informationsmaterial för patientutbildning samt att medverka i upphandlingen av hjälpmedel som uppfyller uppställda krav och har god kvalitet.

 

Som KAS för NDR har jag informerat och entusiasmerat användare till att rapportera till kvalitetsregistret.

 

Jag fick 2008 möjligheten att tillsammans med IT-avdelningen vara med och skapa vår modell för automatisk överföring från Cambio-Cosmic journalen till NDR. Överföringen har varit igång från hösten 2008. Hösten 2014 hade vi gjort 100 000 lyckade överföringar. Inledningsvis arbetade vi för att nå hög rapportering. På senare tid har fokus legat på utveckling och kvalitetssäkring av modellen samt användandet av resultaten för uppföljnings-och förbättringsarbete.

 

När Programrådet diabetes etablerades blev jag vald som en av representanterna från södra regionen. Arbetet har varit mycket inspirerande, då vi fått ta del av många goda exempel från olika delar av landet, vilka resulterat i vårdprogram och behandlingsstrategier. Nu ligger fokus på att sprida dessa, nationella riktlinjer Diabetes samt ”knappen” i NDR till alla vårdenheter.

 

Under alla år jag arbetat som diabetessjuksköterska och mött personer med diabetes har jag funderat över hur det upplevs att drabbas av diabetes, hur lär personerna sig att leva med sjukdomen och hur hjälper vi dem som vårdare för att stödja lärandet. Mina funderingar har lett till flera projekt med att utvärdera patientutbildningen. Mitt mål är att beskriva fenomenen ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv.

 

Jag vill framföra ett varmt tack till de som nominerat mig, Boehringer Ingelheim som sponsrat stipendiet och till SFD för valet av mig som stipendiat.

 

Ljungby 

Karin Johansson, diabetessköterska och distriktsköterska med specialisering på diabetes samt diabetessamordnare i Region Kronoberg, representant för Södra regionen i Nationellt Programråd NPR för diabetes SKL

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt